Vtáčia kriminalita

Aspekty a dôvody

Legislatívne aspekty

Páchatelia nelegálnych činností ktorých obeťami sú vtáky sa môžu dopustiť trestného činu pytliactva, trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov, pričom môže dôjsť k súbehu oboch trestných činov, resp. priestupku v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, prípadne dôjde k súbehu spáchania priestupku a trestného činu. Pri posudzovaní nelegálnej činnosti a určovaní k porušeniu ktorých predpisov skutkom došlo je podstatné určiť, či bol chránený živočích poľovnou zverou a aká je celková spôsobená škoda (vychádzame zo spoločenskej hodnoty živočícha).
Právne predpisy súvisiace s problematikou nelegálnej činnosti páchanej na vtákoch:

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

§ 33
Chránené druhy
(1) Druhy európskeho významu a druhy národného významu môže ministerstvo ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom za chránené rastliny a chránené živočíchy.
(3) Za chránené živočíchy sa podľa tohto zákona považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskeho spoločenstva.
(4) Za chránené rastliny a chránené živočíchy sa považujú aj rastliny a živočíchy, ak najmenej jeden z ich rodičov je chránenou rastlinou alebo chráneným živočíchom podľa odseku 1 alebo je chránený podľa odseku 3 okrem poľovnej zveri.
(5) Druhy podľa odsekov 1 sa považujú za chránené v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým sa vydáva ich zoznam.

§ 35
Chránený živočích
(1) Chráneného živočícha je zakázané
a) chytať, zraňovať alebo usmrtiť v jeho prirodzenom prostredí,
b) rušiť v jeho prirodzenom vývine, najmä ho vyrušovať v dobe rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku, migrácie,
c) ničiť a poškodzovať jeho biotop, najmä obydlie, hniezdo, miesto rozmnožovania, získavania potravy, odpočinku, preperovania alebo zimovania,
d) ničiť jeho vývinové štádiá vo voľnej prírode vrátane prázdnych vajec,
e) zbierať jeho vývinové štádiá vo voľnej prírode vrátane prázdnych vajec,
f) držať vrátane držby prázdnych vajec z voľnej prírody,
g) chovať v ľudskej opatere,
h) predávať, kupovať alebo vymieňať a ponúkať s cieľom predaja alebo výmeny,
i) premiestňovať alebo prepravovať,
j) medzidruhovo krížiť,
k) vyvážať.
(2) Zákaz podľa odseku 1 písm. f) až i) sa nevzťahuje na chráneného živočícha, ktorý nepochádza z voľnej prírody.
(3) Zákaz podľa odseku 1 písm. a), f), g), i) a k) sa nevzťahuje na druhy vtákov, ktorých zoznam vydá ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, ak boli nadobudnuté v súlade s osobitnými predpismi.68) V prípade poľovnej zveri vydá ministerstvo všeobecne záväzný právny predpis po dohode s ministerstvom pôdohospodárstva.
(4) Zákaz podľa odseku 1 písm. a), f) až i) a k) sa nevzťahuje na jedince tých druhov vtákov, ktorých zoznam vydá ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, ak boli nadobudnuté v súlade s osobitnými predpismi.
(5) Zákaz podľa odseku 1 písm. h), i) a k) sa nevzťahuje na chráneného živočícha, ktorého predaj, kúpu alebo vymieňanie, ponúkanie s cieľom predaja a výmeny, premiestňovanie, prepravu a vývoz upravuje osobitný predpis.
(6) Na nález chráneného živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby sa vzťahujú osobitné predpisy.
(7) Kto nájde chorého, poraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha v prírodnom prostredí alebo ten, kto sa o náleze dozvedel, je povinný to bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie, ako k nálezu došlo, orgánu ochrany prírody, ktorý určí ďalšie nakladanie s takým chráneným živočíchom. Orgán ochrany prírody vedie o oznámeniach písomnú evidenciu. Ak je nálezom poľovná zver, oznámi sa nález aj užívateľovi poľovného revíru; v takom prípade orgán ochrany prírody neurčí ďalšie nakladanie s nájdeným chráneným živočíchom. Ustanovenia § 103 ods. 2 platia primerane.
8) Úhyn chráneného živočícha vybraného druhu držaného v ľudskej opatere a príčinu jeho úhynu je jeho držiteľ povinný preukázať potvrdením veterinárneho lekára.
(9) Podrobnosti o druhovej ochrane chránených živočíchov, o evidencii chorých, poranených alebo inak poškodených a uhynutých chránených živočíchov a zoznam vybraných druhov chránených živočíchov, ktorých úhyn sa preukazuje podľa odseku 8, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 36
Zakázané metódy a prostriedky odchytu a usmrcovania chráneného živočícha
(1) Pri odchyte a usmrcovaní chráneného živočícha je zakázané používať
a) metódy a nevýberové prostriedky, ktoré môžu spôsobiť miestne vymiznutie alebo ohrozenie populácií jeho druhu,
b) akékoľvek formy odchytu a zabíjania z dopravných prostriedkov.
(2) Zoznam zakázaných metód a prostriedkov odchytu a usmrcovania chránených živočíchov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Vyhláška č. 579/2008, ktorá je doplnením Vyhlášky č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, určuje stupeň ochrany a významnosti jednotlivých druhov, ako aj ich spoločenskú hodnotu. Výška spoločenskej hodnoty určuje výšku škody, ktorá bola spôsobená páchateľom. Všetky voľne žijúce druhy vtákov na Slovensku (okrem holuba domáceho) sú v zmysle tejto vyhlášky chránené.

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 2 písm. z) sa na účely tohto zákona zverou rozumie populácia voľne žijúcich druhov živočíchov uvedenýh v prílohe č. 1. Všetky vtáky uvedené v bode 1. tejto prílohy sú preto pre účely zákona považované za poľovnú zver.

§ 65
Zakázané spôsoby lovu a iné zákazy
(1) Poľovať na zver možno len spôsobom zodpovedajúcim zásadám lovu a ochrany zveri podľa tohto zákona.
(2) Zakázaným spôsobom lovu zveri je
a) trávenie jedom, usmrcovanie plynom, vydymovanie, chytanie do slučiek, nášľapných pascí, čeľusťovýchpascí, na lep a na háčiky,
b) chytanie do pascí, ktoré sú založené na princípe neselektívneho odchytu alebo za určitých podmienok chytajú neselektívne, strieľanie na zver poloautomatickými alebo automatickými zbraňami so zásobníkom na viac ako dva náboje,
c) používanie mieridiel a puškových ďalekohľadov vybavených hľadáčikom na streľbu v noci s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalších podobných zariadení umožňujúcich streľbu v noci, infrazameriavačov, noktovízorov, laserových zameriavačov, zameriavačov so zosilnením svetla a optických zameriavačov, ktoré sú prispôsobené na videnie v noci,
d) lov z motorových vozidiel, poľnohospodárskych mechanizmov a iných mechanizmov, lietadiel, helikoptér a iných lietajúcich zariadení, ako aj z lodiek a člnov pohybujúcich sa rýchlejšie ako 5 km/h,
e) používanie oslepenej alebo inak poranenej živej zveri ako živej návnady,
f) lov pomocou prehrávania jej hlasových prejavov z magnetofónových pások alebo iných nosičov zvuku,
g) strieľanie zveri z luku alebo kuše okrem jej lovu lukom vo zverniciach s najnižšou napínacou hmotnosťou 220 N,
h) loviť zver predovkami, plynovými zbraňami, zbraňami s tlmičmi hluku výstrelu, krátkou zbraňou a loviť zver samostrelmi,
i) loviť alebo naháňať zver na účely jej lovu pomocou výbušnín a zabíjanie zveri elektrickým prúdom alebo elektronickým zariadením schopným ju zabiť alebo omráčiť,
j) omračovanie zveri chemickými preparátmi okrem ich použitia vyškolenými osobami pri chytaní a preprave živej zveri so súhlasom alebo na príkaz užívateľa poľovného revíru,
k) lov za použitia zdrojov umelého osvetlenia, zariadení na osvetľovanie terčov, zrkadiel a iných oslňujúcich prostriedkov,
l) lov do sietí okrem sietí na odchyt zajaca, bažanta a jarabice na ďalší chov a malých sietí pri chytaní divého králika a líšky,
m) lov inou zbraňou ako zbraňou na poľovné účely, lov zakázanou zbraňou alebo zbraňou vybavenou zakázaným doplnkom.36)
(3) Ďalej je zakázaným spôsobom lovu zveri
a) strieľať zver na vnadisku a napájadle, ktorým je umelé zariadenie na napájanie zveri vodou; to neplatí o diviačej zveri, šelmách a krkavcovitých vtákoch na vnadisku,
b) používať psa na durenie raticovej zveri okrem durenia tejto zveri poľovnými psami pri dohľadávaní postrieľanej zveri a durenia diviačej zveri, ak sa durí poľovnými psami, ktoré majú skúšku na durenie zveri,
c) strieľať na raticovú zver brokmi, strieľať na raticovú zver okrem diviačej zveri jednotnou strelou z brokovnice, strieľať na srnčiu zver guľovými nábojmi s menšou dopadovou energiou ako 1 000 J/100 m a na ostatnú raticovú zver guľovými nábojmi s dopadovou energiou menšou ako 1 500 J/100 m a s hmotnosťou strely menšou ako 6 g a priemerom menším ako 6 mm, strieľať na medvede inými ako guľovými nábojmi s dopadovou energiou menšou ako 1 500 J/100 m,
d) loviť zver v noci po uplynutí jednej hodiny po západe slnka až do jednej hodiny pred východom slnka okrem medveďa; lov diviačej zveri, vlka, jazveca, líšky, kuny, psíka medvedíkovitého a medvedíka čistotného je povolený cez deň a v noci, ktorá sa začína v deň splnu mesiaca, ako aj dve noci pred a dve noci po tejto noci, a to len za jasných mesačných nocí a s použitím výkonnej pozorovacej optiky a streleckej optiky,
e) loviť raticovú zver okrem diviačej zveri a lovu poľovnými dravcami inak ako individuálnym spôsobom,
f) loviť raticovú zver postriežkou vo vzdialenosti kratšej ako 100 m od hranice revíru, loviť bažanty vo vzdialenosti kratšej ako 200 m od hranice cudzej bažantnice a loviť raticovú zver v čase núdze bližšie ako 200 m od krmovísk a kŕmidiel,
h) vystreľovať vtáčie hniezda,
i) strieľať na zver narkotizačnými zbraňami okrem ich použitia na účely jej odchytu, vyšetrenia alebo veterinárneho zákroku,
j) loviť zver na poľovných pozemkoch, na ktorých sa súčasne vykonávajú poľnohospodárske práce alebo lesné práce,
l) loviť zver podliehajúcu poľovníckemu plánovaniu, ktorej plán chovu a lovu nebol schválený alebo ktorej lov nebol povolený,
m) loviť sluku lesnú v čase dve hodiny po západe slnka do dvoch hodín pred východom slnka,
n) zbierať vajcia pernatej zveri okrem prípadov podľa § 2 písm. q),

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.

Zákon č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov definuje podmienky obchodovania s jednotlivými druhmi, ich vývozu a dovozu.

Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov definuje postihy za porušovanie ochrany rastlín a živočíchov, ako aj za pytliactvo.

§ 305
Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov
(1) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu exemplárov reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu
a) poškodí, zničí, vytrhne, vykope alebo nazbiera chránenú rastlinu alebo poškodí, alebo zničí jej biotop,
b) usmrtí, zraní, chytí alebo premiestni chráneného živočícha alebo poškodí, alebo zničí jeho biotop a obydlie,
c) poškodí alebo zničí strom alebo ker, alebo ich vyrúbe, alebo
d) ohrozí chránený živočíšny druh alebo rastlinný druh,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(3) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu exemplárov reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu
a) získa pre seba alebo obstará pre iného chráneného živočícha alebo chránenú rastlinu, alebo vo väčšom rozsahu obstará pre iného ich exemplár,
b) pestuje, chová, spracúva, dováža alebo vyváža chránené rastliny alebo chránené živočíchy, alebo exempláre alebo s nimi obchoduje, alebo ich inak scudzí, alebo
c) zámerne odníme, falšuje, pozmení alebo inak neoprávnene použije nezameniteľné označenie chránených živočíchov alebo exemplárov,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
a) závažnejším spôsobom konania,
b) z osobitného motívu,
c) v značnom rozsahu,
d) v úmysle získať pre seba alebo iného značný prospech, alebo
e) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.
(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
a) ako člen nebezpečného zoskupenia,
b) vo veľkom rozsahu, alebo
c) v úmysle zadovážiť sebe alebo inému prospech veľkého rozsahu.

§ 310
Pytliactvo
(1) Kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva alebo do výkonu rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví zver alebo ryby alebo loví zver alebo ryby v čase ich ochrany alebo zakázaným spôsobom, alebo kto ukryje, prechováva, alebo na seba alebo na iného prevedie zver alebo ryby neoprávnene ulovené alebo nájdené, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) hromadne účinným alebo zavrhnutiahodným spôsobom,
b) v malom rozsahu, alebo
c) ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť životné prostredie.
(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a už bol za taký čin odsúdený,
b) vo väčšom rozsahu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu.
(5) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

 

Cezhraničné aspekty

Nelegálna činnosť je významnou príčinou poklesu biodiverzity nielen na území Slovenska, ale z celosvetového hľadiska - vtáky nepoznajú hranice a na základe priamych pozorovaní a preukázateľných vedeckých dôkazov – napríklad vďaka využívaniu ornitologických krúžkov, satelitnej a rádiovej telemetrie dnes vieme, že sa nezriedka stávajú obeťou nelegálnej činnosti v krajine mimo svojho rodiska.

Čítať ďalej...

Projekt "Vtáčia kriminalita"

Projekt Implementácia Smernice o vtákoch s dôrazom na elimináciu vplyvu vtáčej kriminality na populácie voľne žijúcich vtákov na území Slovenska

Táto web stránka bola vytvorená v rámci projektu EN-2009-022, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky