Vtáčia kriminalita

Otravy

Ničenie hniezda/ hniezdneho biotopu, vyrušovanie

K ohrozeniu hniezdenia prostredníctvom vyrušovania počas jeho priebehu, alebo k likvidácii hniezda, či biotopu, môže dôjsť úmyselne (napríklad už spomínaným vystreľovaním či vykrádaním hniezd, ich úmyselnou likvidáciou napríklad z dôvodu znečisťovania okolia vtáčím trusom, ale aj vyrušovaním počas fotografovania či filmovania hniezdiacich jedincov) alebo neúmyselne najčastejšie v dôsledku týchto činností: lesohospodárske, poľnohospodárske a rekonštrukčne práce, neusmernený pohyb návštevníkov – turistika, horolezectvo, vypaľovanie trávy a pod.). Likvidácia biotopu môže byť priestupkom aj v prípade, že sa nejedná o hniezdny biotop, ale o miesto odpočinku, rozmnožovania, preperovania či zimovania chráneného druhu.

Čítať ďalej...

Vykrádanie hniezd

V prípade tohto druhu nelegálnej činnosti dochádza k odcudzeniu vajec alebo mláďat. Vykrádané sú hniezda druhov atraktívnych z chovateľského hľadiska (sokol sťahovavý, sokol rároh, orol kráľovský, orol skalný), alebo druhov, ktorých odchov je v zajatí nemožný, resp. veľmi náročný (jastrab lesný). Dôvodom tiež môže byť zámer priniesť do chovu „čistú“ krv, nakoľko jedince odchované v zajatí nemajú také výrazné chovateľsky preferované vlastnosti, ako jedince pochádzajúce z voľnej prírody.

Čítať ďalej...

Projekt "Vtáčia kriminalita"

Projekt Implementácia Smernice o vtákoch s dôrazom na elimináciu vplyvu vtáčej kriminality na populácie voľne žijúcich vtákov na území Slovenska

Táto web stránka bola vytvorená v rámci projektu EN-2009-022, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky