Vtáčia kriminalita

Odstrely

Odstrely sú najčastejšou formou nelegálnej činnosti, s ktorou sa stretávame, poranenie strelnou zbraňou má prevažne smrteľné následky. Najčastejšie boli zaznamenané prípady s použitím brokovej zbrane, používané sú tiež guľové a vzduchové zbrane. Ak obeť útok strelca prežije, často sa z nej stáva trvalý hendikep a v prípade, že jedinec nie je utratený, umiestňuje sa natrvalo v chovnom zariadení. Len veľmi zriedkavo sa podarí jedinca po rehabilitácii vypustiť späť do voľnej prírody.

Odstrely sú najčastejšou formou nelegálnej činnosti, s ktorou sa stretávame, poranenie strelnou zbraňou má prevažne smrteľné následky. Najčastejšie boli zaznamenané prípady s použitím brokovej zbrane, používané sú tiež guľové a vzduchové zbrane. Ak obeť útok strelca prežije, často sa z nej stáva trvalý hendikep a v prípade, že jedinec nie je utratený, umiestňuje sa natrvalo v chovnom zariadení. Len veľmi zriedkavo sa podarí jedinca po rehabilitácii vypustiť späť do voľnej prírody.

Časté sú tiež prípady, kedy sa po RTG vyšetrení jedinca nájdu v jeho tele staršie strelné zranenia, broky, alebo úlomky projektilov napriek tomu, že aktuálne zranenie, resp. príčina úmrtia, má iný charakter (náraz do prekážky, úhyn na stĺpe 22 kV vedenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom). Z brokov, alebo ich častí, sa do tela živočícha môže uvoľňovať olovo, alebo iné jedovaté látky, pôsobiace toxicky na živý organizmus. Projektil alebo úlomok, uviaznutý v tele živočícha, môže mať za následok obmedzenie jeho normálnych životných funkcií a schopností, preto nedokáže žiť plnohodnotne ako zdravý jedinec.

Zriedkavé nie sú ani prípady použitia strelnej zbrane na likvidáciu hniezd. V niektorých oblastiach sú neúprosne likvidované všetky prirodzené hniezda krkavcovitých druhov, ale tiež dravcov, pričom často dochádza k usmrcovaniu samíc sediacich na znáškach. Z toho dôvodu sa v niektorých oblastiach nenájde vo vetrolamoch a remízkach jediné hniezdo a celková diverzita vtákov je tu veľmi nízka.

K streľbe na vtáky dochádza aj v intravilánoch miest, či už zo zábavy, alebo z netolerancie druhov, ktoré sa vyskytujú v blízkosti ľudských obydlí. Takýmito druhmi sú napríklad sokol myšiar, ktorý si na hniezdenie v intraviláne vyberá kvetináče a rôzne otvory v budovách, či sova myšiarka ušatá, využívajúca v tomto prostredí hniezda iných druhov ukryté najčastejšie na ihličnatých stromoch – mláďatká tejto sovy sa ozývajú výrazným pískaním, ktorým upozorňujú rodičov na svoju prítomnosť. Tento zvukový prejav prekáža niektorým ľuďom natoľko, že nie sú ochotní tolerovať ich prítomnosť 2 - 3 týždne, kým sa mláďatká osamostatnia a pristúpia k likvidácii hniezda, či k streľbe priamo na jedinca. Navyše, používaním strelnej zbrane v intraviláne dochádza k ohrozeniu obyvateľstva, alebo domácich zvierat.

Zaznamenané boli tiež prípady vystreľovania hniezd krkavcovitých vtákov alebo búdok pre vtáky na stožiaroch vysokého elektrického napätia, kedy mohlo dôjsť nielen k poškodeniu zariadenia na prenos elektrickej energie, ale páchateľ nepochybne ohrozoval aj svoj život.

Strelné zranenie možno potvrdiť prostredníctvom veterinárneho vyšetrenia, alebo röntgenom. Dôkazom streľby sú i prázdne nábojnice a projektily uviaznuté v kôre stromu či v hniezde a jeho okolí.

V závislosti od výšky spôsobenej škody sa v prípade nelegálneho odstrelu môže jednať o trestný čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov v zmysle § 305 Trestného zákona, alebo trestný čin pytliactva v zmysle § 310 Trestného zákona, ak bola obeť zároveň poľovnou zverou a skutok sa stal v poľovnom revíri, prípadne o súbeh oboch trestných činov alebo priestupok v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

odstrely 1

Obr. 1: RTG vyšetrenie preukázalo v tele samice orla kráľovského, nájdenej v roku 2007 v katastri obce Radvaň nad Dunajom, prítomnosť 5 brokov.

odstrely 2

Obr. 2: V tomto prípade sa vzácne podarilo jedinca po úspešnej rehabilitácií vypustiť späť do voľnej prírody.

odstrely 3

Obr. 3: Tento prípad sa stal v máji 2007 pri obci Sokolce – páchateľ tu na vyše dvojkilometrovom úseku vystrieľal všetky hniezda v stromoradí, v dôsledku čoho bolo preukázané usmrtenie troch samíc myšiarky ušatej sediacich v hniezde na násade vajec, dvoch mláďat sokola myšiara a jedného mláďaťa vrany túlavej. V dôsledku streľby došlo tiež k opusteniu hniezda obsadeného kriticky ohrozeným druhom - sokolom rárohom. Na fotke vidno aj projektily uviaznuté v kôre stromu.

odstrely 4

Obr. 4: Samica myšiarky ušatej usmrtená strelnou zbraňou priamo na násade vajec.

odstrely 5

Obr. 5: Kaňa sivá patrí medzi druhy, ktoré sa na našom území vyskytujú iba v zimnom období, živí sa prevažne hrabošmi. Táto samica bola zastrelená v januári 2008 v katastrálnom území obce Majcichov, kde bolo zaznamenaných niekoľko prípadov vtáčej kriminality (12 usmrtených kaní močiarnych zavesených za nohy vo vinohrade za účelom plašenia škorcov, vykladanie otrávených vajec). Územie, ktoré sa nachádza v katastroch obcí Slovenská Nová Ves, Voderady a Majcichov sa nazýva trojuholníkom smrti, pretože sa tu opakovane našli usmrtené jedince rôznych druhov vtákov, alebo otrávené návnady. Alarmujúci je prípad samice orla kráľovského, ktorá  v tomto území lovila - bola nájdená otrávená niekoľko 100 metrov od hniezda, na ktorom od hladu uhynuli aj jej mláďatá. Ďalší priotrávený orol kráľovský bol nájdený pri Voderadoch, po náročnej rehabilitácii sa ho našťastie podarilo vrátiť do voľnej prírody.  Podobná situácia je však aj vo viacerých iných oblastiach, predovšetkým v nížinách Slovenska.

odstrely 6

Obr. 6: Kormorán je prenasledovaný najmä rybármi. Hlavnou príčinou nízkeho stavu rýb na niektorých vodných plochách sú však nevyhovujúce podmienky na rozmnožovanie a migráciu v dôsledku bariér na vodných tokoch, ich regulácie, zmeny vodného režimu a degradácie podmienok pôvodného prostredia.

odstrely 7

Obr. 7: Myšiak lesný, usmrtený strelnou zbraňou. Tento druh je považovaný za predátora poľovnej zveri, prevažnou zložkou jeho potravy sú však drobné zemné cicavce, ako napovedá aj jeho názov.

odstrely 8

Obr. 8: Mláďa myšiarky ušatej,  postrelené brokovou zbraňou v intraviláne Šale. V dôsledku zranenia jej muselo byť amputované krídlo, čím sa zo sovy stal trvalý hendikep.

odstrely 9

Obr. 9: Drozdy čvíkovaté usmrtené v intraviláne, vzduchovou zbraňou.

odstrely 10

Obr. 10: Kačice, medzi ktorými nechýbali aj vzácne druhy, usmrtené počas nelegálnej poľovačky talianskymi poľovníkmi.

odstrely 11

Obr. 11: Kaňa popolavá, pravdepodobne postrelená guľovnicou, napriek poskytnutiu odbornej pomoci uhynula v dôsledku rozsahu zranenia.

odstrely 12 Obr. 12, Obr. 13: Prípad sa stal v okrese mesta Nitra, kde bola kaňa krúžkovaná ako mláďa mesiac pred tým, ako uhynula.
odstrely 13

Obr. 14: Kaňa močiarna, ktorej poranenie bolo spôsobené strelnou zbraňou, vďaka odbornej starostlivosti sa jedinca po niekoľkomesačnej rehabilitácii podarilo vypustiť do voľnej prírody.

odstrely 14

Obr. 15: Sokol rároh, v ktorého tele sa našli dva uviaznuté olovené broky, napokon uhynul na následky bakteriálneho ochorenia. Oslabenie organizmu mohlo spôsobiť aj olovo z brokov.

Obr. 12, Obr. 13
​ 

Projekt "Vtáčia kriminalita"

Projekt Implementácia Smernice o vtákoch s dôrazom na elimináciu vplyvu vtáčej kriminality na populácie voľne žijúcich vtákov na území Slovenska

Táto web stránka bola vytvorená v rámci projektu EN-2009-022, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky