Vtáčia kriminalita

Úvod

V prípade páchania nelegálnej činnosti, ktorej obeťou sú alebo môžu byť vtáky, sa páchateľ môže dopustiť trestného činu alebo priestupku. Všetky trestné činy, ktorých obeťami sú vtáky, označujeme pojmom vtáčia kriminalita, pričom môže ísť o trestný čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov v zmysle § 305 Trestného zákona, alebo o trestný čin pytliactva v zmysle § 310 Trestného zákona, ak je chránený živočích zároveň poľovnou zverou, prípadne o súbeh oboch trestných činov. Okrem trestného činu sa páchateľ nelegálnej činnosti môže dopustiť aj spáchania priestupku v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, Zákona č. 15/2005 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi, Zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, Zákona č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti, prípadne iných zákonov. Môže ísť tiež o súbeh trestného činu a priestupku.

Do tejto skupiny nelegálnej činnosti patria aktivity, v dôsledku ktorých dôjde, prípadne môže dôjsť, k usmrteniu, zraneniu, držbe alebo inej ujme na jedincovi vtáčieho druhu, ale tiež k vyrušovaniu alebo zničeniu hniezda, či hniezdneho biotopu.

Na Slovensku sa problematike vtáčej kriminality venuje intenzívna pozornosť od roku 2002. Vďaka spolupráci štátnej správy, tretieho sektora, ale aj verejnosti, sa podarilo odhaliť množstvo prípadov. Napriek tomu ale počet odhalených prípadov predstavuje iba veľmi malé percento zo všetkých nelegálnych činov spáchaných na vtákoch – skutočný počet obetí je niekoľkonásobne vyšší. Náročný proces vyšetrovania týchto prípadov má za následok ich nízku objasnenosť.

Nelegálna činnosť môže byť páchaná úmyselne alebo neúmyselne. Pri neúmyselnej činnosti sa páchateľ dopustí trestného činu alebo priestupku nevedomky, napríklad pri lesohospodárskych prácach, poľnohospodárskej činnosti, športe, turistike, či pri iných aktivitách v krajine, kedy môže dôjsť napríklad k vyrušeniu počas hniezdenia, čo môže mať za následok opustenie znášky, prípadne je pri rôznych prácach hniezdo priamo zničené, nezriedka dochádza tiež k usmrteniu mláďat.

Úmyselne páchaná nelegálna činnosť (páchateľ mal vedomosť o výskyte chráneného živočícha, resp. jeho biotopu, alebo konal preukázateľne úmyselne) môže mať niekoľko dôvodov:

  • nenávisť plynúca z nedostatočných vedomostí o biológii jednotlivých druhov, prípadne z intolerancie; páchateľmi tohto druhu nelegálnej činnosti sú často chovatelia a prívrženci rôznych združení, ktorí prechovávajú nenávisť voči vtákom, alebo netolerantní obyvatelia, ktorým prekážajú zvukové prejavy vtákov alebo znečisťovanie okolia hniezda exkrementami
  • súkromné alebo obchodné záujmy v prípade neochoty zmeny termínu prác, alebo prispôsobenia sa podmienkam ochrany,
  • vlastné potešenie (zástrely, chov) a prospech (zisk z predaja) .

K neúmyselnému poškodzovaniu jedincov alebo ich biotopu (nie vždy sa jedná o nelegálnu činnosť) dochádza pri lesohospodárskej a poľnohospodárskej činnosti, pri výstavbe rôznych bariérových prvkov v krajine (presklené budovy predstavujúce riziko z dôvodu nárazov, elektrické vedenia v letovej výške vtákov, cestné komunikácie, veterné elektrárne), veľmi často sú živočíchy usmrcované na cestách motorovými vozidlami aj v dôsledku nedostatočných preventívnych opatrení.

Projekt "Vtáčia kriminalita"

Projekt Implementácia Smernice o vtákoch s dôrazom na elimináciu vplyvu vtáčej kriminality na populácie voľne žijúcich vtákov na území Slovenska

Táto web stránka bola vytvorená v rámci projektu EN-2009-022, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky