Vtáčia kriminalita

Aktivity projektu

1. Monitoring, evidencia a riešenie konkrétnych prípadov vtáčej kriminality

- Kompletizácia a aktualizácia databázy prípadov vtáčej kriminality na území Slovenska – oslovenie kompetentných inštitúcií a úradov (obvodné a krajské úrady životného prostredia, pracoviská ŠOP SR, rehabilitačné a chovné zariadenia), s cieľom získania kompletného prehľadu. Databáza bude pravidelne aktualizovaná.
- Monitoring územia a stráženie hniezd v rámci projektového územia
-  Riešenie, resp. súčinnosť pri riešení konkrétnych prípadov vtáčej kriminality: komunikácia s nálezcom, zabezpečenie  transportu obete, veterinárneho vyšetrenia / analýzy vzoriek a následnej odbornej starostlivosti, spracovanie a podanie trestného oznámenia / podnetu, v prípade potreby kontakt s predstaviteľmi poľnohospodárskeho družstva, poľovníckeho združenia, lesohospodárskych združení.

2. Vzdelávanie pracovníkov štátneho sektora a prehlbovanie spolupráce s mimovládnym sektorom

- Vypracovanie a distribúcia manuálu pre pracovníkov dotknutých zložiek štátneho sektora.
- Príprava a realizácia školení pre pracovníkov Policajného zboru SR, pracovníkov úradov životného prostredia a členov dobrovoľnej stráže prírody a pracovníkov Štátnej ochrany prírody

3. Zvyšovanie informovanosti verejnosti a propagácia projektu

Informovanie verejnosti prostredníctvom médií, vytvorenie špecializovanej web stránky, vypracovanie brožúry pre verejnosť, vypracovanie Správ o stave vtáčej kriminality.

​ 

Projekt "Vtáčia kriminalita"

Projekt Implementácia Smernice o vtákoch s dôrazom na elimináciu vplyvu vtáčej kriminality na populácie voľne žijúcich vtákov na území Slovenska

Táto web stránka bola vytvorená v rámci projektu EN-2009-022, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky