Vtáčia kriminalita

Ciele projektu

  • Zníženie počtu prípadov vtáčej kriminality ako negatívneho faktora vplývajúceho na populácie voľne žijúcich vtákov na Slovensku, čím sa zabezpečí ich ochrana pred týmto vplyvom a eliminácia tlaku, ktorý je na jednotlivé druhy vyvíjaný. Stav populácií ohrozovaných druhov bude priazný a trvalo udržateľný.

  • Zvýšenie informovanosti a odbornosti pracovníkov štátnej správy a širokej verejnosti na území celého Slovenska, vďaka čomu sa zefektívni prevencia, odhaľovanie a riešenie konkrétnych prípadov vtáčej kriminality.

  • Zvýšenie významu mimovládnych organizácií v procese riešenia problematiky vtáčej kriminality a prehĺbenie spolupráce MVO so štátnou správou. RPS bude vnímaná ako odborná organizácia o.i. v oblasti vtáčej kriminality.

  • Vytvorenie efektívneho systému zberu, spracovania a evidencie údajov z celého územia Slovenska. Vznikne pravidelne aktualizovaná, komplexná databáza prípadov vtáčej kriminality.

  • Zabezpečenie okamžitej starostlivosti o hendikepované živočíchy. Obete vtáčej kriminality budú mať zabezpečené profesionálne veterinárne vyšetrenie a následnú odbornú starostlivosť.

Projekt "Vtáčia kriminalita"

Projekt Implementácia Smernice o vtákoch s dôrazom na elimináciu vplyvu vtáčej kriminality na populácie voľne žijúcich vtákov na území Slovenska

Táto web stránka bola vytvorená v rámci projektu EN-2009-022, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky