Vtáčia kriminalita

Cieľové skupiny

  • Široká verejnosť

  • Potenciálny páchatelia trestných činov a priestupkov

  • Pracovníci Policajného zboru Slovenskej republiky

  • Pracovníci Krajských a Obvodných úradov životného prostredia

  • Pracovníci Štátnej ochrany prírody

  • Členovia a sympatizanti Ochrany dravcov na Slovensku

  • Odborní pracovníci v oblasti starostlivosti o hendikepované živočíchy

​ 

Projekt "Vtáčia kriminalita"

Projekt Implementácia Smernice o vtákoch s dôrazom na elimináciu vplyvu vtáčej kriminality na populácie voľne žijúcich vtákov na území Slovenska

Táto web stránka bola vytvorená v rámci projektu EN-2009-022, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky