nase en dravce2

nase en sovy2

Súhlas používateľa so zaradením medzi sympatizantov RPS a zasielaním informácií o RPS (sympatizant)

Používateľ vyplnením a potvrdením registračného formulára na internetovej stránke www.dravce.sk občianskeho združenia OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU, registrovaného v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, sekciou verejnej správy pod číslom VVS 1-900/90-15979, so sídlom Trhová 54, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31797717, DIČ: 2021518851 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „RPS“) výslovne vyhlasuje a potvrdzuje, že:

  • má viac ako 16 rokov,
  • má záujem o zradenie medzi sympatizantov RPS,
  • berie na vedomie skutočnosť, že jeho osobné údaje v rozsahu ako sú uvedené v tomto formulári budú RPS ako prevádzkovateľom spracúvané:

- v súlade s článkom 6, bod 1, písm. b) Nariadenia („spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba...“), a to na účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi sympatizantom a RPS,

- v súlade s článkom 6, bod 1, písm. f) Nariadenia („spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana...“), a to na účely marketingového oslovovania, zasielaním noviniek, spravodajov, informácií o činnostiach, aktivitách a projektoch RPS a pod.,

  • o podmienkach spracovania svojich osobných údajov v informačných systémov RPS bol pred vyplnením predmetného formulára informovaný.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.