Ochrana prírody rukojemníkom ministerstva životného prostredia

Tlačová správa, Bratislava, 24.11.2009

 Problémy, ktoré spôsobuje dlhotrvajúci chaos na ministerstve životného prostredia, nadobúdajú čoraz závažnejší charakter. Neustále personálne výmeny šéfov rezortu, spojené so zmenami aj na ďalších postoch, spravili z ministerstva nefunkčný orgán, ktorý svoje povinnosti zanedbáva od nástupu súčasnej vlády. Problémy sa preto kopia a ak sa nezačnú okamžite riešiť, môže dôjsť k havarijnému stavu, v dôsledku ktorého budú hynúť ohrozené druhy. Jednou z takýchto kritických otázok je aj starostlivosť o zranené živočíchy.

 V máji 2009 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie zástupcov mimovládnych organizácii, úradov životného prostredia, Štátnej ochrany prírody a ZOO Bratislava, ktorého cieľom bolo dohodnúť spoločný postup pri riešení tohto stále akútnejšieho problému.  Na nefunkčnosť systému doplácajú práve chránené živočíchy, ktoré často hynú z dôvodu neposkytnutia primeranej odbornej starostlivosti.

 Keďže štátne orgány a organizácie v celom rezorte MŽP sú doslova finančne podvyživené, ich úlohu musia často suplovať mimovládne organizácie. „Dovolíme si tvrdiť, že ak by mimovládne organizácie a jednotlivci dobrovoľne neriešili prípady nálezov zranených živočíchov, dochádzalo by k úhynom oveľa častejšie, pretože štát sa o takéto živočíchy často nedokáže postarať.  Nás to však stojí nemálo finančných prostriedkov na transport, komunikáciu, zabezpečenie odborných vyšetrení, nehovoriac o časovom aspekte, preto sme sa obrátili na ministerstvo, aby vec efektívne riešilo.  V auguste 2009 sme v mene všetkých účastníkov stretnutia odoslali na ministerstvo list, v ktorom sme ponúkli konkrétne kroky na riešenie situácie a požiadali o stretnutie za účasti všetkých zainteresovaných strán. Do dnešného dňa sme však nedostali žiadnu odpoveď a osud hendikepovaných chránených živočíchov tak naďalej ostáva visieť na vlásku.“ – hovorí Lucia Deutschová z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku. V Bratislave a okolí napríklad neexistuje žiadne záchytné zariadenie, kde by mohli byť živočíchy, odkázané na odbornú starostlivosť, umiestňované, pretože ZOO Bratislava musela prevádzku takýchto priestorov zrušiť z dôvodu nezáujmu kompetentných orgánov, a z toho plynúceho nedostatku finančných prostriedkov. „Naša organizácia realizuje projekt podporený Nadáciou Ekopolis, spolufinancovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, vďaka ktorému máme finančné prostriedky na krytie nákladov na starostlivosť o živočíchy zranené v dôsledku nelegálnej činnosti, no je to len malá náplasť na tak rozsiahly problém.“ – dodáva Deutschová.

 „Rezort životného prostredia zanedbáva aj ďalšie podstatné záležitosti. „V máji 2009 sme na ministerstvo odoslali list so žiadosťou o opravu vo Vyhláške, ktorou sa stanovujú spoločenské hodnoty živočíchov a rastlín, nakoľko pri prepočte na eurá došlo v prípade niekoľkých druhov k závažnej chybe. Napríklad spoločenská hodnota dvoch druhov atraktívnych z chovateľského hľadiska je teraz vo vyhláške uvedená ako polovica zo skutočnej spoločenskej hodnoty, čo by mohlo spôsobiť závažný problém v prípade spáchania nelegálnej činnosti na tomto druhu, pretože výška spôsobenej škody a postih páchateľa sa odvíja práve od spoločenskej hodnoty.“ – informuje Deutschová

 Ochranári sa domnievajú, že na ministerstvo životného prostredia je politicky dosádzaných stále viac ľudí, ktorí nemajú dostatočné odborné vzdelanie a skúsenosti na výkon svojej funkcie, no ich záujmom, či skôr úlohou, je znefunkčňovanie ochrany prírody a pomoc určitým vplyvným skupinám, napríklad chovateľom. Svedčí o tom napríklad aj aféra zo septembra tohto roka, kedy sa vďaka kontrole výkonných orgánov podarilo preukázať, že ministerstvo vydalo vyše 300 (!) výnimiek zo zákazov komerčných činností v zmysle zákona CITES (o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi) bez stanoviska Vedeckého orgánu CITES, čím sa dopustilo porušenia nariadení Európskeho spoločenstva. Množstvo živočíchov sa tak dostalo na trh v rámci aj mimo Európskej únie bez možnosti kontroly ich pôvodu. V tejto veci už začali vyšetrovanie aj orgány činné v trestnom konaní.

Ďalším príkladom, že ministerstvo, ktoré by malo záujmy ochrany prírody chrániť, po nich šliape, sú snahy o redukciu rozlohy území Natura 2000, ktoré majú kľúčovú úlohu pre zachovanie biodiverzity a návrhy na uprednostnenie záujmov developerov pred ochranou vzácnych území. Voči Slovensku vedie z týchto dôvodov Európska komisia niekoľko infridžmentov, čo vrhá na našu krajinu veľmi zlé svetlo.

Ochranári preto vyzývajú ministerstvo životného prostredia, aby bezodkladne začalo riešiť problémy ochrany prírody, pretože každým dňom na našom území dochádza k nezvratnému ničeniu vzácnych území a ohrozovaniu mnohých druhov na pokraji vyhynutia.

Ďalšie informácie poskytne: Lucia Deutschová, t.č. 0911 219 520

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd