nase en dravce2

nase en sovy2

Praktiky ministra Ruska ohrozujú ochranu prírody aj rozvoj cestovného ruchu

Platforma MVO pre NATURA 2000

Neziskové organizácie odmietajú materiál vypracovaný MH SR, ich zástupca vystupuje z komisie pre riešenie rozporov medzi rozvojom cestovného ruchu a ochranou prírody a označuje ju za zbytočnú.

Minister Rusko je rozhodnutý presadiť svoje záujmy aj za cenu zavádzania vlády a verejnosti. Najnovšie o tom svedčí aj zverejnený Návrh systémových opatrení na riešenie obmedzení rozvoja podnikateľského prostredia a cestovného ruchu z pohľadu ochrany životného prostredia. Napriek tomu, že minister hospodárstva v septembri zriadil medzirezortnú komisiu pre prípravu tohto návrhu, ministerstvo zverejnilo dňa 27. decembra 2004 na pripomienkové konanie návrh opatrení, ktorý ňou nebol spracovaný a schválený, dokonca jej vôbec nebol predložený. Zarážajúci je aj fakt, že návrh nebol prerokovaný so Sekciou ochrany prírody a krajiny na ministerstve životného prostredia, do kompetencie ktorej ochrana prírody spadá. Pritom v úvode návrhu je uvedené, že "jednotlivé systémové opatrenia boli formulované po prerokovaní pracovného návrhu na Ministerstve životného prostredia SR."

"Považujem to za aroganciu a výsmech odbornej verejnosti zo strany ministra Ruska a za zavádzanie verejnosti, keďže vo zverejnenom dokumente je uvedené, že bol pripravený v spolupráci s členmi komisie. To však nie je pravda, ja som tento návrh prvýkrát videl, až keď bol zverejnený na medzirezortné pripomienkové konanie a podľa mojich zistení ho nevideli a ani sa na ňom nepodieľali ani iní členovia komisie. Zároveň je to aj plytvanie verejnými zdrojmi, keďže komisia, zložená z úradníkov a odborníkov ministerstiev a územnej samosprávy z celého Slovenska, sa niekoľkokrát zišla a pripravila ucelený návrh opatrení. Minister však návrhy tejto komisie bez dostatočného vysvetlenia ignoroval,. takže práca komisie bola zmarená a úplne zbytočná, pričom určite nebola nekvalitná." povedal Ján Roháč z Nadácie Ekopolis, ktorý v komisii zastupoval občiansku verejnosť a environmentálne neziskové organizácie.

Mimovládne organizácie (MVO), združené v Platforme MVO pre NATURA 2000, predložený materiál odmietajú ako celok a podali k nemu 9 zásadných pripomienok. Okrem vecných pripomienok a pripomienok k spôsobu prípravy materiálu, majú aj výhrady k jeho filozofii. Odmietajú najmä názor, že ochrana prírody sa musí podriadiť záujmom rozvoja cestovného ruchu, ktorý v podstate predstavuje nielen zverejnený návrh opatrení, ale aj dlhodobé vystupovanie ministra Ruska v tejto veci. Zachovaná príroda je jedným z hlavných predpokladov rozvoja CR a preto sa ochrana prírody nemôže podriaďovať záujmom síce neveľkých, ale zato agresívne vystupujúcich investičných spoločností.

Konflikt medzi rozvojom CR a ochranou prírody, ktorý minister Rusko často prezentuje ako jednu zo základných prekážok rozvoj CR na Slovensku, vníma Platforma ako umelo vyvolaný. Samozrejme, že existuje niekoľko lokálnych obmedzení rozvoja CR z titulu ochrany prírody, avšak ide o problémy, ktoré sa dajú riešiť jednotlivo a v žiadnom prípade nie je potrebné meniť kvôli tomu legislatívu, vymedzenie chránených území a robiť ďalšie zásadné kroky, ktoré navrhuje Ministerstvo hospodárstva SR. Podľa Jána Roháča ide o odvádzanie pozornosti od faktu, že Rusko nie je schopný vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj malého a stredného podnikania v CR a preto hľadá výhovorky a predstavuje síce umelé, ale voličmi ľahko pochopiteľné prekážky.

V dôsledku nekorektného prístupu Ministerstva hospodárstva SR k činnosti komisie, ktorú samo zriadilo, sa s okamžitou platnosťou vzdáva členstva v tejto komisii zástupca občanov a neziskových organizácií Ján Roháč. Keďže minister Rusko opakovane porušuje základné princípy demokracie, MVO ho už v auguste 2004 vyzvali otvoreným listom na abdikáciu. Najnovší vývoj opäť potvrdzuje správnosť tejto výzvy.

Ďalšie informácie:

Ján Roháč, Nadácia Ekopolis, 0905 240137, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tomáš Blaškovič, Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, 0907 988 247, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zoznam mimovládnych organizákcii združených v Platforme MVO pre NATURA 2000Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Greenpeace
Ochrana dravcov na Slovensku - RPS
PREDATOR - výskum a ochrana dravcov
Regionálne environmentálne centrum - REC Slovensko
Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku - SOVS
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR - STUŽ/SR
Združenie Jantárová cesta

Tlačové správy r.2005

Copyright © 2015. All Rights Reserved.