nase en dravce2

nase en sovy2

Prilieta najväčší i najmenší

Tlačová správa, Bratislava, 31.01.2012

Ornitológovia si ani v zimnom období neoddýchnu. Sťahovavé druhy vtáctva, ktoré naše územie na jeseň opustili, nahradili zimní hostia zo severu a severovýchodu Európy. Asi najnápadnejšie sú tisícové kŕdle havranov a kaviek, ktoré mnohí ľudia mylne označujú za „vrany“. Na nezamŕzajúcich vodných tokoch sa objavujú severské druhy kačíc, husí a iných vodných vtákov. No v ornitologických zápisníkoch sa týchto chladných mesiacoch objavujú i nové druhy dravcov a sov.

Z dravcov, ktoré v zimnom období na územie Slovenska prilietajú, je najväčší orliak morský. Tento mohutný dravec dosahuje v rozpätí krídel viac ako 230 cm. V posledných desaťročiach jeho početnosť v Európe stúpa, no u nás stále patrí medzi najvzácnejšie druhy. V zimnom období sa s ním môžeme pri riekach a vodných plochách stretnúť častejšie, pretože u nás zimuje časť populácie zo severu Európy. Z rovnakých oblastí na Slovensko prilieta v zimnom období i najmenší európsky dravec – sokol kobec. Je veľmi rýchlym a obratným lovcom, chytá takmer výlučne drobné spevavce. Rozpätie krídel má v porovnaní s orliakom morským skutočne malé – len okolo 60 cm. Ešte výraznejší je rozdiel vo váhe. Kým orliak morský môže vážiť až 8 kilogramov, maximálna hmotnosť sokola kobca je len 220 gramov.

Osobitnú pozornosť ornitológovia venujú v zimných mesiacoch hromadným nocoviskám kaní sivých. I tento druh je u nás len zimným hosťom. Cez deň kane lovia na poliach hraboše poľné, no každý večer sa za súmraku zlietavajú zo širokého okolia na jedno miesto a spoločne nocujú v porastoch ostríc, či v ruderálnej vegetácií. Práve tieto miesta ornitológovia vyhľadávajú a kane na nich pravidelne sčítavajú.

„Tento rok bolo sme zatiaľ najviac kaní sivých zaznamenali na Záhorí, v katastri obce Moravský Ján. Pri decembrovom sčítaní sme tu pozorovali takmer 30 jedincov, v januári ich počet klesol na pätnásť. Kane sem prilákalo najmä množstvo hrabošov poľných a i početné kŕdle zimujúcich spevavcov“ približuje Michal Noga, z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku. „Okrem pravidelného sčítania dbáme hlavne o to, aby tieto vzácne dravce neboli rušené a nestali sa obeťou nezmyselného a nezákonného prenasledovania.“ dodáva.

Monitoring a ochrana nocovísk dravcov je súčasťou projektu „Ochrana dravcov, sov a bocianov na Záhorí a v Dolnom Rakúsku“, ktorý na západnom Slovensku realizuje Ochrana dravcov na Slovensku v rámci programu slovensko-rakúskej cezhraničnej spolupráce.

Kontakt: Mgr. Michal Noga, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0911 339 193

Tlačové správy r.2012

Copyright © 2015. All Rights Reserved.