nase en dravce2

nase en sovy2

LIFE projekt orol kráľovský

Satelitné vysielačky

V roku 2005 bolo vybraných 5 mláďať, ktorým boli (na Slovensku po prvý raz v histórii) pripevnené satelitné vysielačky. Ide o malé prenosné zariadenie napájané batériou, ktoré je vybavené aj vysielačom GPS súradníc. Vysielačka sa špeciálnymi teflonovými pásmi pripevní na chrbát orla, odkiaľ v intervaloch vysiela signály o svojej polohe.

 

Signály prijímajú satelitné družice obiehajúce našu planétu, z ktorých sa potom prostredníctvom internetu dostávajú k riešitelom projektu. Zlokalizované súradnice sa vyhodnotia prostredníctvom počítačoveho softweru GIS (Geografický informačný systém) a na ich základe možno vyhodnotiť trasy pohybu mladých orlov po opustení hniezda.

 

Vysielačky sú špeciálne upravené tak, že po dvoch rokoch po skončení životnosti batérie sa upevňovacie popruhy uvoľnia a vysielačka z chrbta orla odpadne.

 

Záverečné slová

Prišiel čas a my sme 31.8.2007 ukončili projekt Ochrana orla kráľovského v Slovenskej časti Karpát. Projekt, ktorý neskromne považujeme za jeden z najvýznamnejších v histórii ochrany prírody Slovenska či už z hľadiska dosiahnutých výsledkov, prínosov pre prírodu v strednej Európe, alebo pochopenia potrieb ochrany tak vzácneho a nádherného druhu, akým orol kráľovský nesporne je. Veď už aj prívlastok „kráľovský“ vypovedá, že je jedinečným symbolom - kráľom dravcov, vrcholových predátorov, majúcich v prírode osobitné miesto a funkcie, ktoré nemožno umelo nijako vytvoriť ani nahradiť.

Pri realizácii projektu sme boli svedkami mnohých zaujímavých situácií, stoviek nezabudnuteľných zážitkov, po ktorých v nás zostal jeden dôležitý pocit a síce pocit z dobre vykonanej práce. Vďaka aktivitám projektu sme získali dôležité presné analýzy o stave populácie a reálnych spôsoboch, ako ju udržať pri živote. Vieme teda ako vytvoriť cesty vedúce k udržateľnému zachovaniu tohto druhu.

Napriek ukončeniu projektu sme rozhodnutí pokračovať v naštartovaných aktivitách v rámci našich možností a dúfame že pomôžu aj národné inštitúcie. Zasiali sme a teraz dozrieva úroda, orly teraz vídavame častejšie ako v minulosti, presviedčame sa, že to čo bolo niekedy nepredstaviteľné, je dnes skutočnosťou – aj tak plachému a špecificky náročnému druhu sa dá pomôcť a posunúť hranicu z kritického stavu ohrozenia.  

No nie všetko je pre budúcnosť až také optimistické, v poslednom období sa pasujeme aj s mnohými problémami; vzrastá počet prípadov vtáčej kriminality - nálezov otrávených či postrieľaných jedincov, čo sú dva najzávažnejšie negatívne faktory ohrozujúce stabilitu populácie orlov kráľovských. Znovu musíme hľadať riešenia, ktoré sú asi najzložitejšie, pretože sa priamo dotýkajú myslenia niektorých komunít, pre ktoré je dôležitejší osobný prospech nad zachovaním divokej prírody. Iracionálne a nevedecké predstavy o prírode, kde žijú len živočíchy, ktoré možno upiecť a ostatné je treba vyhladiť, sú častým prejavom nepochopenia  prírody. Zabúda sa na dôležitosť milióny rokov trvajúcich evolučných procesov, z ktorých vyšlo, že stabilita ekosystémov nie je možná bez symbiózy vzťahov medzi predátorom a korisťou.

Znovu sa pokúšame nájsť riešenie, od roku 2009 realizujeme projekt  Implementácia Smernice o vtákoch s dôrazom na elimináciu vplyvu vtáčej kriminality na populácie voľne žijúcich vtákov na území Slovenska. Cieľom tohto projektu je eliminovať nezákonné aktivity, chodíme kontrolovať územia v priebehu poľovačiek, podávame trestné oznámenia pri nálezoch otrávených či postrieľaných dravcoch, organizujeme semináre a školenia pre zainteresované orgány a organizácie SR, tvoríme propagačné materiály a ďalšie aktivity. Aj keď prekonanie starej dogmy o škodlivých živočíchoch je v nedohľadne, veríme, že napokon predsa len väčšina ľudí to pochopí a pridá sa k podpore života.

Práve projekt Ochrana orla kráľovského v Slovenskej časti Karpát vdýchol nový život do sŕdc mnohých orlov, je nádherné ich pozorovať ako krúžia na modrej oblohe, ako vychovávajú svoje mláďatá, ako sa snažia prežiť po boku človeka. Vznikla nová šanca, nový pohľad a hlavne smerom k verejnosti odišlo mnoho odkazov, ktoré prinášajú ovocie. Dôležité však bude pokračovanie a udržanie chodu všetkých krokov, ktoré orlom pomôžu prežiť.

Sme presvedčení, že vynaloženie času, námahy a prostriedkov bolo zmysluplné, že pomohlo nielen orlom kráľovským, ale aj nám ľudom obohatiť prostredie v ktorom žijeme.
Ďakujeme za prostriedky, ktoré sme mohli použiť na podporu toho najvzácnejšieho čo máme – na podporu života.

Jozef Chavko –  predseda RPS

Monitoring mortality vtákov pod stĺpmi smrti

15., 16. a 17. apríla 2005

Ochrana dravcov na Slovensku a Štátna ochrana prírody SR

Organizuje v rámci projektu EÚ-LIFE Nature 2003 "Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát", v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a jednotlivými energetikami, 15., 16. a 17. apríla 2005 na celom území Slovenska, monitoring mortality vtákov pod stĺpmi smrti. K pracovníkom ŠOP SR a členom RPS sa môže pridať každý, kto chce pomôcť a stráviť deň pod elektrickým vedením hľadaním jeho obetí. Bližšie informácie o monitoringu nájdete v prílohe, ako aj na internetových stránkach www.sopsr.sk a www.dravce.sk

Čo sú to stĺpy smrti?

"Stĺpmi smrti" nazývame stĺpy 22 kV vonkajšieho elektrického vedenia s vodičmi umiestnenými na vodorovnej železnej konzole. Táto konštrukcia umožňuje vtákom dosadnúť do bezprostrednej blízkosti vodičov elektrického napätia. Stačí len letmý dotyk, aby došlo k ich umrteniu či ťažkému poraneniu elektrickým prúdom.

Prečo treba mortalitu vtákov pod stĺpmi smrti monitorovať?

Elektrické vedenia usmrtia ročne len na území Slovenska 10 až 15 tisíc vtákov, prevažne dravcov a sov. Sledovaním mortality pod stĺpmi smrti vieme však usmrcovaniu vtákov aspoň v určitej miere zabrániť. Podľa zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny môže orgán ochrany prírody rozhodnúť, aby ich správca vykonal technické opatrenia zabraňujúce usmrcovaniu vtákov v prípade ak dochádza k preukázateľnému usmrcovaniu na elektrických vedeniach. Preto, ak sa nájde usmrtený alebo zranený jedinec pod stĺpom a sú k dispozícii aj potrebné údaje o náleze a fotodokumentácia, správca elektického vedenia je povinný túto líniu ošetriť a zabrániť ďalšiemu usmrcovaniu vtákov.

Ktorú trasu elektrického vedenia môžem zmonitorovať?

Podľa územia pôsobnosti sme vybrali 25 koordinátorov (zoológovia/strážcovia ŠOP SR). V prípade Vášho záujmu sa do akcie zapojiť, kontaktujte konkrétneho koordinátora pre oblasť, kde chcete ísť do terénu. Oslovený koordinátor Vám zašle mapku s vyznačeným vedením, ktoré by bolo vhodné zmonitorovať.

Zoznam koordinátorov a mapu ich pôsobnosti pošleme na požiadanie, alebo pozri www.sopsr.sk, www.dravce.sk

K najväčšiemu úhynu na stĺpoch smrti dochádza logicky na miestach s najväčšou koncentráciou dravcov. Sú hrozbou najmä v bezlesnej, poľnohospodárskej krajine, kde sú často jediným možným odpočinkovým miestom a výhľadom pre lov. Trvalo trávnaté porasty, či polia so zasiatou viacročnou krmovinou (lucerka, ďatelina) ponúkajú najväčšou koncentráciu hraboša poľného, ako hlavnej potravy dravcov a sov. Preto sa dá predpokladať, že mortalita na elektrických vedeniach v spomínaných biotopoch bude výraznejšia. Ďalšími miestami s vysokou pravdepodovnosťou nálezu sú smetiská komunálneho odpadu, elektrické línie pri havraních kolóniách, v blízkosti vodných plôch a vodných tokov, Preto odporúčame skontrolovať trasy práve v podobnom biotope, kde by ste predpokladali úhyn vtákov.

Ako sledovať mortalitu pod elektrickým vedením?

Po pridelení trasy sledujte pešou chôdzou smer elektrického vedenia. Pozorne si všímajte, či na/pod konzolami alebo aj drôtmi nenájdete uhynutého či zraneného vtáka, prípadne už iba zbytky tela. Dôkladne treba prezrieť aj kríky, ktoré rastú tesne pod stĺpmi. Môžete tak nájsť množstvo kadáverov, ku ktorým sa predátory nedostali a ostali uviaznuté v konároch. Do mapovacej karty zaznamenajte údaje o vašom náleze. V prípade, že výsledok vašej kontroly bol negatívny, vyplňte len 1. časť mapovacej karty. Pri vypĺňaní vám pomôžu inštrukcie na zadnej strane. Nájdete tu tiež ako postupovať v prípade nálezu živého zraneného jedinca.

Najlepším dôkazom je fotodokumentácia v troch záberoch: 1. detail vtáka alebo jeho zbytkov, 2. záber na vtáka a pätu stĺpu, 3. širší záber na stĺp s číslom a okolie pre jasnejšiu identifikáciu miesta nálezu.

Vyplnenú mapovaciu kartu s výsledkami vašej kontroly (či už pozitívnej alebo negatívnej), fotodokumentáciu a kópiu mapy so zaznačenými nálezmi (viď. zadná strana mapovacej karty), zasielajte naspäť koordinátorovi pre danú oblasť do 19. apríla 2005.

Hlavným koordinátorom monitoringu je Ing. Hapl, Správa NP Muránska planina.

Ako sa využijú údaje o zistenej mortalite?

Údaje z monitoringu sa nasledujúci týždeň po akcii centrálne spracujú, vypracuje sa tlačová správa a 21. apríla je naplánovaná tlačová konferencia v Banskej Bystrici. Získané údaje sa využijú v projekte LIFE, tiež budú zaslané s fotodokumentáciou zástupcom Západoslovenskej, Stredoslovenskej a Východoslovenskej energetike.

Tlačová správa ZSE, a.s.

4. 4. 2005, Bratislava

Západoslovenská energetika, a. s. chráni dravce na Slovensku

Investíciou vo výške 10 miliónov SK vstúpila spoločnosť Západoslovenská energetika, a. s., (ZSE) do programu partnerskej spolupráce verejno-súkromného sektoru zameraného na ochranu vtáctva na Slovensku. Projekt pri príležitosti otvorenia výstavy "Orol - bez koruny a predsa kráľom" predstavili koordinátori projektu - organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) a Štátna ochrana prírody. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov programu Európskej komisie "LIFE - Nature".

Výstava "Orol - bez koruny a predsa kráľom", ktorú v piatok otvorili v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží v Bratislave pri príležitosti Dňa vtáctva, zoznamuje slovenskú verejnosť s výskytom jedného z najohrozenejších živočíšnych druhov v Európe - s orlom kráľovským (Aquinas heliaca). Podľa Jozefa Chavka, predsedu RPS, v celej Európe hniezdi už len asi 300 párov tohto dravca, pričom 120 z nich žije na území Maďarska a v nížinách juhozápadného a východného Slovenska.

"Zapojenie ZSE do programu LIFE-Nature je z našej strany v podstate len pokračovaním spolupráce s ochranármi v tejto oblasti, tentoraz na ešte užšej báze", povedal Ing. Andrej Devečka, člen predstavenstva spoločnosti zodpovedný za oblasť distribúcie. "Už v minulosti sme preukázali, že ochrana vzácnych druhov nám nie je cudzia. Ako príklad môžem uviesť okamžitú montáž ochrán pred dosadaním vtákov na stĺpy vysokého napätia v okolí Čachtíc. Ochrany boli namontované 2 dni po nahlásení výskytu hniezdiaceho páru orlov v tejto oblasti".

Počas trojročného trvania projektu bude ZSE úzko spolupracovať s ODS pri sledovaní rozsahu habitatu orla kráľovského a montovať ochranné tŕne nielen na stĺpoch nových, resp. opravovaných vedení VN, ale zameria sa aj na tie, ktoré sa nachádzajú na území výskytu ohrozeného dravca. K spolupráci sa využije grafický informačný systém ZSE, ktorý mapuje linky elektrických vedení. Získa sa tak lepší prehľad o jednotlivých opatreniach k ochrane vtáctva na území celého kraja.

www.zse.sk

Copyright © 2015. All Rights Reserved.