nase en dravce2

nase en sovy2

Ako sa stať jedným z nás

Naším prvoradým cieľom je zachovanie odbornosti a spoľahlivosti svojich členov, preto členstvo v RPS podlieha schváleniu výborom. 

Každý, kto nám chce pomôcť, byť informovaný o našej činnosti a dostávať časopis Dravce a sovy, sa môže stať našim sympatizantom.

AKO SA STAŤ SYMPATIZANTOM

Sympatizantom Ochrany dravcov na Slovensku sa môže stať každý.

Sympatizant RPS má možnosť

 • dostávať časopis Dravce a sovy,
 • zúčastňovať sa vybraných projektov Ochrany dravcov na Slovensku,
 • byť pozývaný na akcie určené pre verejnosť,
 • publikovať v periodikách RPS.

Sympatizant uhrádza príspevok vo výške 7 eur/rok na číslo účtu IBAN: SK5511000000002623078364, variabilný symbol 664, poznámka: meno a priezvisko sympatizanta, rok za ktorý uhrádza členské.

Sympatizantom z Českej repbuliky zasielame časopis iba elektronicky. V prípade záujmu o zaslanie časopisu poštou, je pre sympatizantov z ČR ročný príspevok ešte 5 eur, ktorý zodpovedá zvýšeným výdavkom na poštovné, zasielame obe čísla spolu na konci roku.

AKO SA STAŤ ČLENOM

Členom Ochrany dravcov na Slovensku sa môžeš stať ak

 • máš viac ako 15 rokov
 • máš vážny záujem a skúsenosti s ochranou a výskumom voľne žijúcich dravcov a sov
 • tvoje členstvo schváli výbor RPS, v zmysle Stanov RPS.

Člen RPS má právo:

 • prostredníctvom RPS požiadať o udelenie výnimky zo zákona o ochrane prírody a krajiny,
 • voliť a byť volený do organizačných štruktúr RPS (po dosiahnutí veku 18 rokov),
 • byť pravidelne pozývaný na akcie a členskú schôdzu organizácie,
 • dostávať dvakrát ročne časopis Dravce a sovy (v prípade úhrady príspevku člena v termíne),
 • byť informovaný o činnosti RPS,
 • publikovať v periodikách RPS,
 • byť podporený v rámci programu Malých členských projektov.

Člen RPS má povinnosť:

 • dodržiavať stanovy RPS,
 • každoročne informovať o realizovaných aktivitách,
 • uhrádzať členský príspevok  do 31. januára príslušného roka vo výške 10 eur/rok, študenti a dôchodcovia 7 eur/rok, na číslo účtu IBAN: SK5511000000002623078364, variabilný symbol: 664, poznámka: meno a priezvisko člena, rok za ktorý uhrádza členské.

Členom z Českej republiky zasielame časopis iba elektronicky. V prípade záujmu o zaslanie časopisu poštou, je pre člena z ČR ročný príspevok 13 eur, ktorý zodpovedá zvýšeným výdavkom na poštovné.

V prípade úhrady členského príspevku po 31. marci si RPS vyhradzuje právo nezaslať/neodovzdať členovi prvé číslo časopisu Dravce a sovy za aktuálny rok.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte telefonicky na 02/55573440, 0911 882 626, alebo mailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Copyright © 2015. All Rights Reserved.