Tlačové správy r.2004

Pri záchrane orla kráľovského pomáhalo slovenské veľvyslanectvo v Srbsku

Začiatkom septembra obdržali slovenské ornitologické organizácie správu o tom, že sa v blízkosti srbsko-chorvátskej hranice našlo vysilené mláďa orla kráľovského. Informácie poskytnuté srbskou stranou nehovorili nič o podmienkach, v ktorých bol orol nájdený ani o jeho presnom zdravotnom stave. Jeho súvislosť s ornitológmi na Slovensku potvrdzoval iba krúžok s číslom, ktorý bol umiestnený na jeho nohe. "Podľa krúžku sme zistili, že ide o mláďa, ktoré sme v tomto roku okrúžkovali na hniezde na východnom Slovensku," povedala Slávka Siryová z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS). Neskôr sa zistilo, že vysilený orol bol umiestnený vo voliére a jeho srbský opatrovateľ ho kŕmil rybami, čo je pre tento druh dravca nevyhovujúca potrava. "Okamžite sme nadviazali kontakt so Srbmi. Bolo nevyhnutné zabezpečiť orlovi čo najskôr vyhovujúce životné podmienky a plnohodnotnú stravu, aby získal stratenú silu a mohol byť čo najskôr vypustený späť do voľnej prírody," hovorí Jozef Chavko, predseda RPS. "Dlhodobý pobyt v zajatí by mohol spôsobiť oslabenie svalstva orla, vytvorenie väzby dravca na človeka a následnú stratu jeho prirodzenej plachosti. To by výrazne znížilo schopnosť dravca prekonávať hrozby, ktoré mu do cesty stavia práve človek." V zdĺhavej cezhraničnej komunikácii ochranárom intenzívne pomáhalo slovenské veľvyslanectvo v Srbsku.

Orol kráľovský je globálne ohrozený druh a dôležitosť zachovania slovenskej časti populácie potvrdzuje aj fakt, že Európska komisia podporuje čiastkou 369tis. EUR štvorročný projekt na záchranu tohto druhu na Slovensku. V rámci projektu EU LIFE Nature "Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát" prebieha monitoring celej slovenskej populácie a v tomto roku sa podarilo ornitológom okrúžkovať väčšinu mláďat. Vďaka tejto iniciatíve môže byť nájdené mláďa privezené bližšie k miestu svojho rodiska, čo výrazne zvyšuje jeho šance na prežitie.

Zachránený orol bol dnes vypustený v Maďarsku na lokalite, kde je dostatok potravy a kde zimuje 20 - 30 jedincov orla kráľovského z Maďarska i zo Slovenska. Orol je označený vysielačkou a prostredníctvom telemetrie bude sledovaný jeho ďalší pohyb.

Mladý orol sa pravdepodobne na svojich potulkách po vyhniezdení dostal príliš ďaleko, až do preňho nehostinných končín balkánskych krajín. Dôvodom úplného vysilenia nájdeného orla bol pravdepodobne nedostatok potravy v širšom okolí jeho nálezu. Možno predpokladať, že diverzita druhov, tvoriacich potravnú základňu orla kráľovského, je v hraničnej oblasti Srbska neporovnateľne nižšia ako na Slovensku. Z predchádzajúcich skúsenosti v prípadoch nálezov vysilených orlov vo väčších vzdialenostiach od pôvodného hniezdiska sa plne osvedčil návrat mláďaťa po rehabilitácii na pôvodné hniezdisko prípadne do jeho blízkosti, kde sa bez problémov ihneď plne obnovili vzťahy medzi rodičmi a mláďaťom, ktoré sú najperspektívnejšiou zárukou jeho adaptácie.

Kontakt pre médiá:

Jozef Chavko, Ochrana dravcov na Slovensku, 0903 76 83 94, 0903 76 83 94
Monika Kováčová
, Ochrana dravcov na Slovensku, 0902 89 26 26
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.dravce.sk

Ochranárske organizácie žiadajú prepracovať návrh zákona o lesoch

Platforma MVO pre NATURA 2000

Budúcnosť slovenských lesov je neistá

Environmentálne mimovládne organizácie (MVO) združené v Platforme pre NATURA 2000 trvajú na stiahnutí návrhu nového zákona o lesoch z ďalšieho legislatívneho procesu, t.j. na jeho nepredložení do vlády a komplexnom prepracovaní. Na ministerskom rozporovom konaní* rokovali zástupcovia MVO o množstve zásadných pripomienok k návrhu zákona, ktorý vypracovalo ministerstvo pôdohospodárstva (MP SR). Predstavitelia MP SR však prejavili len malú vôľu k obojstranne uspokojivému odstráneniu závažných rozporov, ktoré z týchto zásadných pripomienok vzišli. Podľa názoru MVO vypracovalo ministerstvo, zrejme pod silným tlakom komerčných záujmových skupín, taký návrh zákona, ktorý by v prípade jeho schválenia v súčasnej podobe radikálne zmenil situáciu v neprospech slovenských lesov - jednej z najvýznamnejších zložiek životného prostredia Slovenska.

"Pri tvorbe takejto závažnej právnej normy by sa mali náležite zohľadniť nielen požiadavky drevospracujúceho priemyslu, obchodníkov s drevom a súkromných vlastníkov lesov, ale rovnako aj ostatných záujmových skupín a verejnosti," uviedol Ing. Róbert Oružinský z organizácie pre výskum a ochranu dravcov PREDATOR. "Výsledkom by mal byť zákon umožňujúci múdre a dlhodobé užívanie prírodného bohatstva, ktoré nám lesy - väčšinou bez nášho pričinenia - poskytujú. Avšak súčasný návrh zákona uprednostňuje komerčné využívanie lesov (najmä ťažbu dreva a záber lesnej pôdy na výstavbu) pred ich ďalšími funkciami a dostatočne nezohľadňuje ochranu životného prostredia, napr. genetickú a druhovú rozmanitosť lesa, zachovanie biotopov rôznych rastlín a živočíchov, ochranu pramenísk, brehových porastov, protipožiarnu ochranu ai."

Hlavným cieľom pripomienok MVO bolo zakotviť do zákona environmentálne opatrenia, ktoré by zmiernili očakávaný obrovský komerčný tlak na slovenské lesy. Tie stále patria medzi najzachovanejšie a najhodnotnejšie v Európe. Slovenská časť karpatskej sústavy pohorí je zároveň domovom mnohých vzácnych druhov živočíchov, ktorým intenzifikácia lesného hospodárstva často bezohľadne ukrajuje z ich nenahraditeľného životného priestoru. Väčšina z nich pritom v lesných ale aj v okolitých ekosystémoch zohráva kľúčovú úlohu pre zachovanie dlhodobej a dynamickej stability týchto ekosystémov. Neoceniteľné fungovanie lesov sa v konečnom dôsledku prejavuje aj v takých javoch, akými sú splošťovanie (zmierňovanie) povodňových vĺn, znižovanie strát vody vyparovaním, zvyšovanie zásob vodných zdrojov, zlepšovanie ich kvality a znižovanie ich znečistenia a eutrofizácie, ochrana pôd proti erózii a mnoho ďalších (pozri napr. tzv. zelené správy MP SR).

Znenie zásadných pripomienok platformy MVO pre NATURU 2000 k návrhu zákona o lesoch z dielne MP SR nájdete na http://www.strazov.sk

* Pozn.: V zmysle Legislatívnych pravidiel vlády SR sa druhá časť rozporového konania na úrovni ministra konala 2. 11., rokovanie viedol štátny tajomník MP SR Ján Golian. Prvá časť rozporového konania na expertnej úrovni sa uskutočnila koncom septembra pod vedením generálneho riaditeľa sekcie lesníctva Jána Ďurského.

Členovia platformy MVO pre NATURA 2000:

Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Klub stráže prírody
Ochrana dravcov na Slovensku - RPS
PREDATOR - výskum a ochrana dravcov
Regionálne environmentálne centrum - REC Slovensko
Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku - SOVS
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR - STUŽ/SR
Združenie Jantárová cesta

Ďalšie informácie:

Ing. Róbert Oružinský, Predator - tel. 0907 871 641, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mgr. Tomáš Blaškovič, SOVS - tel. 5542 2185, fax 5542 2186, 0907 988 247, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ján Dobšovič, Klub stráže prírody - tel. 5542 2185, fax 5542 2186, 0903 751 330, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ing. Ľubica Trubíniová, BROZ - tel. /fax 5556 2693, 0905 271 888, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Paradoxy v procese novelizácie zákonov pod patronátom Smeru

Podľa RPS a SOVS je politika Smeru proti záujmom ochrany prírody a krajiny, napriek jej častým prehláseniam o práve a spravodlivosti pre každého nemá záujem o poriadok vo vlastných radoch, kde vystupuje poslanec Smeru p.Muňko v prospech priekupníkov so zvieratami a sám keby bol zbavený imunity by sa musel zodpovedať pred orgánmi činnými v trestnom konaní...

V najbližších dňoch ústavnoprávny výbor, výbor pre životné prostredie a výbor pre pôdohospodárstvo NR SR budú prerokovávať vládny návrh novely zákona č.770 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zdá sa že tento zákon leží v žalúdku poslanca Smeru pána D. Muňka. Dôvod je jednoduchý. Nedávno v médiách prebehla správa, že vyšetrovateľ požiadal imunitný výbor NR SR o zbavenie imunity pána poslanca z dôvodov vyšetrovania porušenia toho istého zákona č. 237/2002 o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Krátko po tom ako imunitný výbor nezbavil pána poslanca imunity v rozprave na pôde parlamentu predniesol pán poslanec Muňko plamennú reč o škodlivosti tohto zákona spolu so znôškou rôznych poloprávd. Tvrdil, že je v rozpore s nariadeniami Rady Európskej únie, čo vôbec reálne nevyplýva zo žiadneho dokumentu. Povýšil počet dotknutých chovateľov z 2 700 registrovaných na 250 tisícovú skupinu občanov, pričom tam zrejme zarátal aj chovateľov hovädzieho dobytka, ošípaných, potom ešte aj chovateľov mačiek a psov. V rozprave vyzdvihol aj "obrovský význam chovateľstva" ale o podstate, ktorou je regulácia obchodovania so živočíchmi sa nezmieňuje. Je naozaj zaujímavé, že strana Smer podporuje hŕstku ľudí, ktorí si predovšetkým chránia svoj biznis a neváhajú degradovať legislatívny proces, ktorý je vo verejnom záujme, ak neberieme do úvahy aj tisíce živočíchov utrápených k smrti transportom v malých klietkach len pre biznis.

Potom sa naozaj ťažko chápu predvolebné bilbordy Smeru, ktoré hlásajú právo a spravodlivosť pre každého, ako s tým súvisí pán poslanec Muňko?

Vráťme sa ale k správam z médií. Podľa vyjadrení Slovenskej inšpekcie životného prostredia, vyšetrovateľky, generálnej prokuratúry a dozorujúcej okresnej prokurátorky v prípade pána poslanca Muňka na základe zistených skutočností bolo zistené, že osoba naplnila znaky skutkovej podstaty trestného činu s výškou spôsobenej škody okolo 1 milióna SK. Podľa niektorých vyjadrení možno predpokladať aj účasť pána poslanca a niekoľkých ďalších obchodníkov so zvieratami v procese prerokovávania vládneho návrhu zákona týkajúceho sa regulácie obchodu so živočíchmi. Vzniká otázka, či je správne, ak osoba, ktorá naplnila skutkovú podstatu trestného činu nezanedbateľného rozsahu práve v oblasti chovu chránených živočíchov môže vstupovať do procesu schvaľovania toho istého zákona, ktorý porušila ?!

Kontakt pre médiá:

Jozef Chavko, Ochrana dravcov na Slovensku, 0903 76 83 94
Monika Kováčová, Ochrana dravcov na Slovensku, 0902 89 26 26
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.dravce.sk

Príloha: text rozpravy prednesenej p. posl. D. Muňkom. p. ministrom L. Miklósom a podpreds. NRSR pánom B. Bugárom

Prepis rozpravy (8.9.2004):

Muňko, poslanec:

Vážený pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni, vážený pán minister. Predtým, ako sa vyjadrím k zákonu č. 770, chcel by som sa vyjadriť k zákonu 237, ktorý je zákon 770, je návrh nového znenia. Pán minister povedal, že zákon je aproximácie zákona Európskeho parlamentu. Keď sme požiadali, požiadalo ministerstvo životného prostredia skupinu expertov európskych spoločenstiev aby sa vyjadrila k zákonu 237/2002 o stanovisko, ktoré potvrdili, že je s rozporom nariadenia Rady Európskej únie č. 338/1997 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín, reguláciu obchodu s nimi v znení nariadenia Komisie Európskeho spoločenstva č. 1497/2003 a nariadenia Komisie Európskeho spoločenstva č. 1808/2001 o ustanovení podrobných pravidiel týkajúcich sa implementácie nariadenia Rady Európske únie č. 338/1997 o ochrane voľne žijúcich živočíchov, rastlín a regulácii obchodu s nimi. Mám tu správu o kontrole a zhody nariadenia Rady Európskej únie, Európskeho spravodajstva č. 338/1997 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a riadení obchodovania s nimi zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/2002. Záver tejto správy. Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie budú ustanovenia nariadenia Európskeho spravodajstva priamo aplikovateľné. Preto bude nevyhnutné zabezpečiť rušenie väčšiny implementovaných ustanovení v slovenskom zákone alebo vyhláške s účinnosťou od dátumu vstupu. Nebudem čítať všetko ďalej, pretože si to môžete prečítať a pán minister túto záležitosť pozná. Záver je ale nasledovný. Keďže veľkú väčšinu ustanovení slovenského zákona alebo vyhlášky bude potrebné vymazať alebo zrušiť, Slovensko môže zvážiť, či je žiadúce v záujme jasnosti a jednoty zrušiť uvedené nástroje k ich úplnosti a uzákoniť nové vnútroštátne ustanovenia s účinnosťou od vstupu do Európskej únie. Pán minister tu uviedol, že preto je novela zákona, pretože sa jedná len o tulenie mláďatá. Pokiaľ by sa jednalo akože o predaje, tak by sa nemusel novelizovať tento zákon. Čo je ale podstata zákona, novely zákona 77 nespravilo nič, len poprehadzovalo odseky a paragrafy a znova predložilo ten istý zákon do parlamentu, ktorý proste komisia expertov povedala v akom stave je. Môžeme si ten zákon 237 porovnať so zákonom keď si ho porovnáte so zákonom 770. Pokiaľ sa týka vyhlášky, samozrejmá vec, ministerstvo upravilo. Chcem, pán minister, tak isto viete, že veľmi dobre, vtáky ktoré chováte, by mali byť očipované, alebo by mali byť proste okrúžkované. Očipovanie ste dostali od veterinárnej správy, kedy to bolo proste dané, rozhodnutie veterinárnou transportérou, kedy bolo dané a kedy sa má čipovať. 29. 10. 2002. Vyhláška začala platiť kedy? Kedy začal platiť zákon 237/2002, pričom naháňate chovateľov, pričom ste nemali zásadné rozhodnutie, že sa vtáky majú čím a ako očipovať. Dostali ste ho kedy? Čiže proste zavádzate verejnosť proste v tejto celej záležitosti. Pokiaľ sa týka ešte zákona 770, keď sme tento zákon dali na prerokovanie chovateľským zväzom občianskej verejnosti pre ktorých my tento predmetný zákon pripravujeme, boli za účelom diskusie o súčasnej legislatíve rezortu životného prostredia Slovenskej republiky smerujúcej k chovateľom exotických zvierat, akváriových rybiek, plazov a vtáctva, pestovateľov okrasných rastlín a drevín chápu legislatívu ministerstva životného prostredia ako likvidačnú a zameranú proti nažívaniu človeka so zvieraťom alebo relaxu v prostredí okresných rastlín. Prítomní konštatovali, že legislatíva predmetnej činnosti podstatne odlišuje od legislatívy Európskej únie, pričom ide o záujmovo-relaxačnú činnosť zameranú na vzdelávanie, v mnohých prípadoch záchranu vzácnych a miznúcich druhov našej planéty. Po analýze právnych noriem experti zistili, že tvorcovia slovenskej legislatívy tvorili neprofesionálne, pričom vo filozofii tvorby zákonov chýba ústredný myšlienka rezortu životného prostredia, záchrana a skvalitňovania podpora životu. Experti v Európskej únii zistili 64 rozdielov v neprospech slovenského občana, pričom ide o porušovanie základných ľudských práv a slobôd, porušovanie Ústavy Slovenskej republiky ako aj nezhody s nariadeniami uzneseniami Rady Európy. Pri analýze v legislatíve vzniká dojem, že chovateľ je priekupník a pašerák. Zo slovenskej legislatívy ďalej vyplýva, že jej tvorcovia sú predpojatí chovateľskej vedomosti, ktorá v Slovenskej republike tvorí 250 tisícovú skupinu občanov. Niektoré paragrafy prezrádzajú nebiologickú vzdelanosť ich tvorcov, ich silné emotívne vplyvy, ktorých snahou je pustiť do prílohy každé už aj domestikované a domestikované zviera. Zabúdajú a dehonestujú obrovský význam chovateľstva, ktoré je vysoko kvalifikované a v mnohých prípadoch na vyššej odbornej úrovni ako tvorcovia zákona a príslušná exekutíva aj ako na to v mnohých prípadoch práve chovateľské skúsenosti zachránili rastlinné a živočíšne druhy pred úplným vyhynutím alebo vyhubením. Vážené dámy, vážení páni, prečo poukazujem a na tento zákon a prečo sa ho snažím tak široko rozobrať. My sme prijali nielen tento zákon, ale prijali sme z hľadiska životného prostredia zákony, ktoré išli do praxe a nie sú sch opné samozrejmá vec a naši občania a naše právnické subjekty naplniť, pretože na to nemajú finančné prostriedky. Preto záverom by som chcel povedať, že tento zákon nemôžem podporiť a navrhujem v súlade s § 73 ods. 3 písm. a) vrátiť zákon na jeho, aby ho navrhovatelia jeho zákon dopracovali. Ďakujem.

B. Bugár, podpredseda NR SR

Pán poslanec bol jediný, ktorý sa prihlásil do rozpravy, preto vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Pán minister, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nech sa páči.

L. Miklós, minister životného prostredia SR

Ďakujem pekne. Predovšetkým sa chcem poďakovať pánovi poslancovi za pripomienky a chcel by som na niektoré reagovať, na niektoré sa samozrejme nedá. Znovu by som zopakoval, že prečo sme pripravili tento zákon, návrh ako nový zákon. Preto, lebo keby sme to urobili len legislatívno-technickými vsuvkami a najrôznejšími inými technikami, tento zákon by bol nečitateľný. Čiže naozaj je to tak, pán poslanec, že sa niektoré kapitoly prehodili oproti pôvodnému zákonu a aby kvôli tomu, aby ten zákon bol čitateľný. Takže preto je to takto. Druhá vec je, ste kritizovali, že ako je to v porovnaní s európskymi normami. Na to boli povolaní právnici na Úrade vlády, Legislatívna rada vlády a všetci ostatní skonštatovali úplnú zhodu tohoto zákona s príslušnými nariadeniami Európskej únie a Európskych spoločenstiev. Takže to, keď skutočne budete mať konkrétne veci, ktoré sa vám zdajú, že sú v zhode, tak samozrejme že sme ochotní prerokovať každý jeden paragraf, čo je podľa vás nie je v zhode. Čo sa týka tých konkrétnych vecí, to tiež si myslím, tam čo ste spomínali o čipovaní tak samozrejme je možné prejednávať počas legislatívneho procesu tu v parlamente a neuzatvárajme sa pred akýmikoľvek vylepšeniami a zracionálnením tohoto zákona. Čiže to je v poriadku. V tomto momente na to neviem reagovať, ale na to budú rokovania vo výboroch. No ale to, čo ste potom nakoniec povedali vo všeobecnosti, že je to zákon likvidačný a že považuje každého obchodníka za priekupníka atď., tak to musím odmietnuť. Ten zákon je ale naozaj na to, aby upravoval obchod s chránenými druhmi živočíchov a rastlín, pretože ten obchod existuje a ten, kto dodržiava zásady tohoto obchodu, ktoré je zamerané práve na to, aby sa nevyberali z prírody živočíchy a rastliny, tak ten sa nemusí tohoto zákona obávať. Isteže, každá regulácia prináša so sebou ťažkosti a naozaj je to zamerané na reguláciu obchodu. Ja aj to viem prežiť, že tí, ktorí obchodujú, tak to považujú z hľadiska svojho biznisu, teda zo svojho obchodu ako obmedzenie ale v žiadnom prípade nejde o likvidáciu ľudí a živočíchov a rastlín a musím povedať, že najideálnejšie spolužitie je, keď tie rastliny a živočíchy sú vo voľnej prírode a nie v izbách, hoci nemám absolútne žiadne problémy s tým, že tieto druhy, sú chovatelia sú zberatelia atď., s tým ja nemám žiadne problémy, len toto je môj názor a celkom iste tí, ktorí chcú mať tieto zvieratá a rastliny pre potešenie, že si to chcú kúpiť a kúpia to legálne, tak nebudú mať s tým žiadne problémy. Znovu hovorím, v zákone práve preto, preto ho uznáva celá Európska únia, je preto, aby sa obchod a najmä nelegálny obchod s týmto zákonom, aby sa tomu zabránilo a aby sa obchod reguloval. Znovu na záver ale chcem povedať, že keď budete mať konkrétne podnety a konkrétne pripomienky ku konkrétnym ustanoveniam zákona, tak samozrejme, že sme otvorení ich prejednávať. Ďakujem pekne.

B. Bugár, podpredseda NR SR

Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nie. Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu...

Vykrádači hniezd zase na scéne...

Dve mláďatá vzácneho orla kráľovského vykradol neznámy páchateľ. Je koniec ich letov vo výškach !?

Bratislava 24.6.2004 Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) v spolupráci so Štátnou ochranou prírody od začiatku tohto roku realizuje rozsiahly projekt "Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát" podporený Európskou úniou z programu LIFE-Nature. V rámci aktivít projektu je monitorovaná celá populácia, ktorú na Slovensku tvorí spolu len 33 - 38 hniezdnych párov.

"Začiatkom marca tohto roku v sme v rámci monitorovacích aktivít zaznamenali asi 30 km od Bratislavy nový pár orlov kráľovských. Keď sme koncom mája z veľkej diaľky prezerali hniezdo silným ďalekohľadom na našu veľkú radosť sme na ňom spozorovali 2 mláďatká. Ťažko vyjadriť naše sklamanie, keď sme o dva týždne neskôr prišli okrúžkovať mláďatá a hniezdo sme našli prázdne, len matka orlica bezradne poletovala po okolí", povedal Jozef Chavko, predseda Ochrany dravcov na Slovensku. Na miesto činu bola ihneď privolaná polícia, v zmysle Trestného zákona § 181 c je podozrenie zo spáchania trestného činu a vyšetrovanie prípadu prevzalo prezídium policajného zboru. Spôsobená škoda sa odhaduje na 200 000 korún.

V evidencii Ochrany dravcov na Slovensku je v tomto roku bohužiaľ zaznamenaný aj ďalší prípad vykradnutia hniezda vzácneho sokola rároha, ktorý je taktiež zaradený medzi kriticky ohrozené druhy v Európe.

Takéto prípady len prispievajú vážnej situácii ohrozenia vzácnych druhov dravých vtákov. "Najviac nás mrzí, že orlíčatá nakoniec skončia v nejakej klietke u egoistického chovateľa, alebo budú za peniaze predvádzané ako cirkusové vtáky na nejakom hrade ako atrakcia pre turistov. Neprirodzený chov v zajatí natoľko poznačí vývoj a návyky orlov, že sa už nikdy nebudú môcť vrátiť do voľnej prírody. Z tohto dôvodu je dôležité pokúsiť sa čo najskôr nájsť vykradnuté mláďatá", dodáva Jozef Chavko.

Chceli by sme touto cestou požiadať verejnosť o pomoc pri vypátraní páchateľov. Akékoľvek informácie môžu prispieť k ich odhaleniu.

Sú chránené územia naozaj chránené?

Platforma mimovládnych organizácií pre NATURU 2000

BROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
RPS - Ochrana dravcov na Slovensku
SOVS - Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku
STUŽ/SR - Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR
Združenie Jantárová cesta

Ničenie slovenskej prírody pokračuje

Bratislava, 26.5.2004 --- Slovensko je tri týždne v Európskej únii. Mnohé územia sústavy NATURA 2000, ktoré sa Slovenská republika v predvstupovom procese zaviazala chrániť, sa však neustále ničia. Ich devastácia sa dokonca ešte zintenzívňuje. Podľa informácií ochranárskych organizácií hrozí aktuálne ohrozenie až v 60 % navrhovaných chránených vtáčích území a v mnohých územiach európskeho významu. Veľmi vzácne územia, ako Vysoké a Nízke Tatry, Dunajské luhy, Horná Orava, Malá Fatra, Strážovské vrchy, Slánske vrchy, Vihorlat a ďalšie, sú ohrozené rôznymi činnosťami, ktoré sú v štádiu prípravy alebo sa už vykonávajú. Územia sústavy NATURA 2000 najčastejšie ohrozujú rozvoj infraštruktúry, výstavba vlekov a lyžiarskych stredísk a intenzifikácia hospodárenia v lesoch, na rybníkoch alebo poľnohospodárskej pôde.

"Napríklad v navrhovanom území európskeho významu (NÚEV) Dunajské luhy stále ubúdajú prioritné biotopy mäkkých lužných lesov. Majoritný vlastník a správca územia, š. p. Lesy SR, však pri príprave nových lesných hospodárskych plánov vôbec nechce brať do úvahy predbežnú ochranu územia," uviedol RNDr. Jaromír Šíbl z BROZ. "V NÚEV Marhecké rybníky (Marheček) na Záhorí sa zas plánuje výstavba priemyselného areálu a rozsiahly výrub lesných porastov."

Slovenská vláda, zodpovedná za ochranu území NATURA 2000, podľa dostupných informácií zatiaľ neprijala žiadne kroky, aby najakútnejšie hrozby zastavila. O väčšine prípadov je informovaná štátna správa v životnom prostredí. Naviac Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo analýzu vplyvov environmentálnej legislatívy na rozvoj cestovného ruchu, v ktorej navrhuje ešte viac oslabiť právne normy na ochranu prírody.

Analýza navrhuje okrem iného aj to, aby sa projekty na výstavbu zariadení cestovného ruchu neposudzovali podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie*, aby sa znížili stupne ochrany chránených území a zón aj ich rozloha. Ďalej navrhuje, aby sa novelizovali zákony o ochrane prírody a krajiny a zákon o posudzovaní vplyvov tak, aby nebránili rozvoju cestovného ruchu. "Z textu analýzy však vyplýva, že hodnotila hlavne rozvoj zimného cestovného ruchu, najmä lyžiarske strediská. Pri hodnotení však vôbec nebrala do úvahy iné druhy rekreácie v chránených územiach, napríklad letnú turistiku, ku ktorej ochrana prírody pozitívne prispieva. Z tohto pohľadu považujeme analýzu ministerstva hospodárstva za nedostatočnú. Vláda by ju mala vrátiť na prepracovanie za účasti príslušných odborníkov, vrátane odborníkov na ochranu prírody," povedal Mgr. Rastislav Rybanič, riaditeľ SOVS.

Organizácie združené v platforme opätovne upozorňujú vládu na jej záväzok zachovať a ochrániť územia navrhnuté do sústavy NATURA 2000 a vyzývajú ju, aby zabezpečila účinnú ochranu jednotlivých území. "Situáciu budeme naďalej monitorovať. V prípade, že niektoré z území bude nenapraviteľne zničené, budeme nútení oznámiť to Európskej komisii," uzavrela Mgr. Eva Viestová z Daphne.

Pozn.
* Zákon č. 127/1994 Z.z. a č. 391/2000 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Ďalšie informácie:

Mgr. Rastislav Rybanič, SOVS - tel. 02-5542 2185, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RNDr. Jaromír Šíbl, BROZ - tel./fax 02-5556 2693, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mgr. Eva Viestová, Daphne - tel./fax 02-4552 4019, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jozef Chavko, RPS -tel./fax 02-6428 3984, 0903 768 394, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vstup do EÚ: Zostane na Slovensku jedinečná príroda?

Platforma mimovládnych organizácií pre NATURU 2000
Bratislava 26.4.2004 SOVS - DAPHNE - BROZ - Ochrana dravcov na Slovensku

Platforma environmentálnych mimovládnych organizácií pre NATURU 2000 vyzýva Vládu SR, aby pristupovala k ochrane európsky významných území na Slovensku seriózne a neposkytovala im len papierovú ochranu. Vláda musí zabezpečiť, že navrhnuté územia nebudú zničené ešte predtým, než o nich rozhodne Európska komisia. Ochranári preto vyzývajú predsedu vlády a ministrov hospodárstva, pôdohospodárstva a životného prostredia, aby dôslednejšie uplatňovali princípy predbežnej ochrany navrhnutých území sústavy NATURA 2000 na Slovensku.

  • Platforma mimovládnych organizácií pre NATURU 2000
  • SOVS - DAPHNE - BROZ - Ochrana dravcov na Slovensku

Vstup do EÚ: Zostane na Slovensku jedinečná príroda?

Ochranári vyzývajú vládu k dôslednej ochrane území NATURY 2000

Bratislava, 26.4.2004 - Platforma environmentálnych mimovládnych organizácií pre NATURU 2000 vyzýva Vládu SR, aby pristupovala k ochrane európsky významných území na Slovensku seriózne a neposkytovala im len papierovú ochranu. Vláda musí zabezpečiť, že navrhnuté územia nebudú zničené ešte predtým, než o nich rozhodne Európska komisia. Ochranári preto vyzývajú predsedu vlády a ministrov hospodárstva, pôdohospodárstva a životného prostredia, aby dôslednejšie uplatňovali princípy predbežnej ochrany navrhnutých území sústavy NATURA 2000 na Slovensku. Zároveň žiadajú zrušenie nedávneho moratória vlády na vyhlasovanie ďalších chránených území podľa slovenskej legislatívy *1 a naopak, zavedenie moratória na devastačné zásahy do území NATURY 2000 (výstavba, ťažba ai.). Podľa názoru ochranárov aj nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý sa v týchto dňoch predkladá na prerokovanie, by mal obsahovať špecifické ustanovenie, ktoré zabezpečí účinnú ochranu území NATURY 2000.

"Súčasný vládny návrh NATURY 2000 je nedostatočný a Európska komisia ho bude žiadať dopracovať pod hrozbou vysokých pokút" konštatuje Ján Šeffer z Inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE. Táto organizácia koordinovala prípravu Tieňového zoznamu NATURY 2000, v ktorom je na základe vedeckých kritérií navrhnutých na ochranu ďalších 474 území pokrývajúcich 6 % plochy Slovenska *2. Platforma ochranárskych organizácií predloží tieňový zoznam vláde a Európskej komisii.

Komisárka EÚ Margot Wallström označila minulý týždeň na tlačovej konferencii v Bruseli (19. 4.) implementáciu legislatívy na ochranu prírody v pristupujúcich krajinách za neúplnú. Hlavné nedostatky sú vo vyhlasovaní území NATURY 2000. Komisárka špeciálne upozornila, že nové členské krajiny čakajú za porušovanie pravidiel také isté vysoké postihy ako súčasné krajiny EÚ. "Európska únia v tejto oblasti má síce striktné predpisy, avšak slovenská vláda nerobí dosť pre to, aby naše spoločné prírodné dedičstvo ochránila," hovorí Tatiana Šutiaková zo Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS).

Zachovaná príroda je pritom jedno z najväčších bohatstiev, ktoré Slovensko do EÚ prináša. Bez jej ochrany nemožno očakávať rozvoj cestovného ruchu, ani ekonomické posilnenie zaostalých regiónov. Paradoxne sa slovenská príroda práve v mene rozvoja cestovného ruchu ničí a devastuje. Varujúci je aj postoj ministerstva hospodárstva a ministerstva pôdohospodárstva, ktoré najviac blokujú implementáciu NATURY 2000. Ministerstvo životného prostredia naopak zas nemá dostatočne silnú pozíciu a niekedy ani vôľu týmto útokom čeliť.

Snahy o ochranu prírodného dedičstva Slovenska sa v žiadnom prípade nesmú brať ako prekážka rozvoja regiónov. Práve naopak, ako dokazujú príklady z členských štátov EÚ (napr. Rakúska, Dánska) - prítomnosť chránených území sústavy NATURA 2000 často výrazne podporila rozvoj cestovného ruchu. "Obávame sa však, že si Slovensko v honbe za nepremysleným využitím fondov EÚ zničí mnohé cenné územia, ešte predtým, ako ich stihnú turisti z EÚ objaviť," hovorí Jaromír Šíbl z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ).

Pozn.:

*1 Uznesenie vlády č. 888/2003 a následné opatrenia (v súvislosti so zákonom č. 543/2002 Z.z.)
*2 Vládny zoznam navrhovaných území NATURY 2000 zahŕňa 382 území pokrývajúcich 11,7 % plochy SR.

Ďalšie informácie podajú:

Mgr. Tatiana Šutiaková, SOVS - Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2, www.sovs.sk, tel. 02-5542 2185, 0907 853 048, fax 02-5542 2186, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
RNDr. Ján Šeffer, CSc., DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Podunajská 24, 821 06 Bratislava, www.daphne.sk, tel./fax 02-4552 4019, 02-4564 0201, 0905 982 865, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
RNDr. Jaromír Šíbl, BROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Šancová 96, 831 04 Bratislava, www.broz.sk, tel./fax 02-5556 2693, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jozef Chavko, Ochrana dravcov na Slovensku, Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, tel./fax 02-6428 3984, 0903 768 394, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Európsky unikát otrávený - Kriminalita versus ochrana prírody

1.4.2004 Ochrana dravcov na Slovensku V marci 2004 potvrdil Štátny veterinárny a potravinový ústav v Bratislave prítomnosť jedu carbofuranu v obsahu žalúdka orla kráľovského. Tento jedinečný dravec uhynul po konzumácii potravy s obsahom jedovatej látky. Mŕtvy dravec bol nájdený v okrese Trnava na lokalite, kde boli aj v minulosti zaznamenané viaceré prípady nezákonného vykladania otrávených vajec, alebo nálezy za nohy povešaných a postrieľaných kaní močiarných.

Vysoká koncentrácia mimoriadne toxického jedu - Carbofuranu v tele dravca dokazuje, že vták skonzumoval otrávenú návnadu. Je to vysoko účinná látka využívaná na výrobu insekticídov na likvidáciu škodcov v poľnohospodárstve. Používanie takýchto nebezpečných látok na trávenie živočíchov je tým najzákernejším spôsobom likvidácie živočíchov s nesmierne negatívnym dopadom na genofod mnohých druhov. Pre orly, haje, orliaky je trávenie vážnou hrozbou, pre ktorú môžu na Slovensku vymiznúť úplne. Z tohto dôvodu podala Ochrana dravcov na Slovensku trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktoré snáď pomôže odhaliť škandalóznu príčinu úmrtia orla kráľovského.

"Bohužiaľ to nie je jediný prípad nálezu otrávených jedincov, v poslednom období sme zaznamenali otrávených ďalších dvoch orlov skalných a viac jedincov myšiakov lesných a hají. Predtým sme však nepoznali druh jedu a bolo obtiažné ho identifikovať" hovorí Jozef Chavko predseda Ochrany dravcov na Slovensku. Dogmatická predstava, že dravé vtáky predstavujú škodnú, vyvoláva v niektorých ľuďoch pocit, že kvôli dostatočnému počtu bažantov, či zajacov musia byť tieto prirodzené predátory zámerne trávené alebo zabíjané človekom. Ich usmrcovanie je v rozpore nielen s legislatívou ochrany prírody, ale napr. aj so záujmami poľnohospodárov. Ak vyhubíme predátorov, premnožia sa hraboše, lebo ich nemá kto prirodzene loviť. Pritom vláda uvoľňuje každý rok milióny korún na chemické jedy na likvidáciu hrabošov. Ničíme dravce ako biologickú ochranu krajiny a nahrádzame ich chemikáliami v pôdach a tie znečisťujú našu potravu.

Európska komisia uvedomujúc si hrozbu poklesu početnosti dravých vtákov v súčasnosti finančne podporuje projekt Ochrany dravcov na Slovensku a Štátnej ochrany prírody zameraný práve na ochranu orla kráľovského v slovenskej časti Karpát.

Kontakt pre média:

Jozef Chavko, predseda RPS - 0903 768394, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mgr. Slávka Siryová, výkonná riaditeľka RPS - 02 64283984, 0903 757565, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Iniciatíva MVO "Za dobrý zákon o poľovníctve" (22.03.2004)

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), Greenpeace, Klub stráže prírody, Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), Občianske združenie SOSNA, Občianske združenie TATRY, Sloboda zvierat, Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS), Lesoochranárske zoskupenie VLK a Živá planina.

OCHRANÁRI BOJUJÚ ZA LEPŠÍ ZÁKON O POĽOVNÍCTVE

22.3.2004 Bratislava - Zákon o poľovníctve je jednou z tých právnych noriem, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť ochranu prírody a krajiny. Z tohto dôvodu sa spojili ochranárske mimovládne organizácie a vytvorili spoločnú iniciatívu "Za dobrý zákon o poľovníctve", v rámci ktorej vypracovali aj znenie hromadnej pripomienky verejnosti k tomuto zákonu.

Do iniciatívy mimovládnych organizácií sa dosiaľ zapojili: Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), Greenpeace, Klub stráže prírody, Lesoochranárske zoskupenie VLK, Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), Občianske združenie SOSNA, Občianske združenie TATRY, Sloboda zvierat, Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS), a Živá planina.

Cieľom pripomienok ochranárskych združení je:

- zabezpečiť, aby výkon práva poľovníctva neohrozoval populácie chránených druhov živočíchov, rastlín a ich biotopy - zabezpečiť, aby sa ku všetkým činnostiam, ktoré môžu významne ovplyvniť populácie pôvodných voľne žijúcich druhov živočíchov a ich biotopov vyžadoval aj súhlas príslušného orgánu ochrany prírody - zabezpečiť, aby druhy, ktoré sú na Slovensku resp. v Európe vážne ohrozené (napr. kamzík, rys, svišť, drop, tetrov, hlucháň, dravé vtáky) neboli uvedené v zozname poľovnej zveri - upraviť podmienky a spôsoby lovu tak, aby v čo najväčšej miere boli vylúčené neúmyselné odstrely chránených druhov živočíchov - zamedziť neetickým spôsobom lovu (napr. na atrapy, na živé jedince), ako aj lov niektorých druhov na spoločných poľovačkách (napr. jarabica) - zabezpečiť väčšiu zodpovednosť užívateľov poľovných revírov pri výkone práva poľovníctva a zvýšiť sankcie za porušovanie ustanovení zákona o poľovníctve - zabezpečiť súlad poľovného zákona s právnymi normami ochrany prírody

Veríme, že sa do nového zákona o poľovníctve podarí presadiť environmentálne prístupy a tým zosúladiť túto právnu normu s princípmi ochrany prírody a krajiny.

Aj vďaka podpore verejnosti, ktorá sa svojimi hlasmi pridala k iniciatíve MVO "Za dobrý zákon o poľovníctve" budeme mať možnosť prezentovať a obhajovať pred Ministerstvom pôdohospodárstva možnosti riešenia reálnych problémov v oblasti poľovníctva a ochrany prírody.

Vtáčiu kriminalitu rieši Slovensko aj EU (01.03.2004)

1.3.2004 Bratislava - Od roku 2002 mimovládne organizácie Spoločnosť pre ochranu vtáctva Spoločnosť pre ochranu vtáctva (SOVS) a Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a ďalšími štátnymi inštitúciami intenzívne mapujú problematiku vtáčej kriminality.

Výsledkom spolupráce mimovládnych i štátnych inštitúcií je potvrdenie argumentov o vážnosti vtáčej kriminality a to v environmentálnej, spoločenskej ale i ekonomickej rovine.

Výsledky práce mimovládnych organizácií sú spracované v Správe o stave vtáčej kriminality za rok 2003. Táto správa bude poskytnutá príslušným ministerstvám (Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR) s cieľom dať pozitívny podnet na zvýšenie pozornosti štátnych orgánov v tejto oblasti ochrany prírody. V roku 2003 sme zistili celkovo 76 prípadov, ktorých obeťami sa stalo 35 pôvodných druhov voľne žijúceho vtáctva na Slovensku. Najčastejšie sme sa stretli s prípadmi nelegálnych odstrelov, odchytov, držieb a chovov vtáctva. Hrozbou však naďalej zostávajú aj ďalšie formy vtáčej kriminality, ako vykrádanie hniezd, ničenie hniezd a vyrušovanie.

Navyše v súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ sa pre ochranu vtákov vynára celá rada rizík. Na území SR zo zákona platí povinnosť identifikácie vybraných chránených druhov živočíchov formou testov DNA, čo významnou mierou prispelo k zníženiu počtu vykrádaných hniezd. Po vstupe do EÚ budú mať na naše územie takmer neobmedzený vstup občania všetkých štátov únie, teda aj tých štátov, kde nie je povinné označovanie chovaných živočíchov testom DNA. Za týchto okolností bude veľmi obtiažne zabezpečiť ochranu populácií mnohých lukratívnych druhov živočíchov pred priekupníkmi, pretože nebude možné relevantne preukázať pôvod predávaných jedincov. Podľa nám dostupných informácií chovateľská lobby v rámci štruktúr EÚ presadzuje chov živočíchov bez jednoznačnej identifikácie testom DNA. V najbližšom období budeme hľadať spôsob ako tento stav zmeniť, pretože sa obávame o populácie našich dravcov, z ktorých viaceré sú kriticky ohrozené a zvýšený nárast vykrádania hniezd by mohol spôsobiť ich zánik.

V záujme eliminovania týchto rizík RPS pripravuje viaceré aktivity priamej ochrany hniezd orlov a veľkých sokolov, bude však nevyhnutné vytvoriť spoločnú legislatívnu úroveň, ktorá bude zárukou ochrany populácií ohrozených druhov vtákov na celom území EÚ.

Ďalšie informácie podajú:

Mgr. Marek Brinzík, SOVS - Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2, www.sovs.sk, tel. 02-5542 2185 , 0907 853 048 , fax 02-5542 2186
Mgr. Slávka Siryová, RPS- Ochrana dravcov na Slovensku, Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, www.dravce.sk, tel. 02 64283984 , 0903 757565

Prezentácia projektu "Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát" (26.02.2004)

26.2.2004 Bratislava (Ochrana dravcov na Slovensku) --- Projekt Ochrany dravcov na Slovensku (Raptor Protection of Slovakia - RPS) "Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát", je jedným z 3 slovenských projektov, ktoré ako prvé získali finančnú podporu programu Európskej komisie LIFE-Nature. Cieľom projektu s celoslovenskou pôsobnosťou je zabezpečiť dlhodobú ochranu a tým umožniť prežitie jedného z globálne ohrozených druhov - orla kráľovského.

Orol kráľovský je neodmysliteľnou súčasťou slovenskej prírody. Patrí medzi vrcholových predátorov s dôležitým významom v našich karpatských ekosystémoch a je nenahraditeľným prvkom poľnohospodárskej krajiny. Tento pôvodne stepný druh bol hlavne v západnej časti svojho areálu zatlačený ako hniezdič do lesov, ale v posledných 15 rokoch sa vďaka manažmentu ochrany znovu vracia do otvorenej poľnohospodársky využívanej krajiny.

Súčasnú málopočetnú európsku populáciu tvorí 320 - 570 párov. Celkový známy genofond slovenskej populácie tvorí 33 zistených hniezdiacich párov, rozložených viac do východnej a menej do juhozápadnej časti územia Slovenska.

Orol kráľovský v prírode nemá prakticky prirodzených nepriateľov okrem človeka. Znižovanie početnosti populácie a jej degradácia je spôsobovaná viacerými neracionálnymi antropickými činnosťami. Sú to najmä nezákonné odstrely, úhyn a zranenia na konštrukciách 22k V elektrických vedení, vykladanie otrávených návnad, vykrádanie hniezd záujemcami o orlie mláďatá, neusmernené lesohospodárske záujmy, ochudobnenie potravných zdrojov a vyrušovanie.

Ohrozenia orla kráľovského sú veľmi rôznorodé a preto zachovanie súčasných populácií tohto druhu a ich prípadné posilnenie si vyžaduje komplexnú ochranu. Aktivity projektu preto zahŕňajú mnohé oblasti. Medzi iným bude prebiehať mapovanie výskytu orlov a následné vytváranie ochranných zón v okolí obsadených hniezd, aby sa zabránilo vyrušovaniu hniezdiacich párov. Keďže vykrádanie hniezd neustále výrazne znižuje úspešnosť hniezdenia, páry budú strážené profesionálnymi ochrancami prírody nepretržite počas celého hniezdneho obdobia, pričom najohrozenejšie hniezda budú sledované priemyselnou televíziou. V rámci projektu bude 10 orlích jedincov označených vysielačkami a počas dvoch rokov sa bude telemetricky sledovať ich výskyt, migračné trasy a biotopové nároky. Súčasťou projektu je aj inštalácia umelých hniezdnych podložiek a oprava už existujúcich avšak nestabilných hniezd.

Podľa odhadov na území Slovenska ročne uhynie 10 - 15 000 vtákov na elektrických vedeniach. Keďže orly patria medzi časté obete konštrukcií elektrických vedení, dôležitým aspektom projektu bude aj intenzívna spolupráca s energentickými spoločnosťami na Slovensku. Počas celého obdobia trvania projektu sa bude monitorovať úhyn vtákov na 22 kV elektrických vedeniach. Na najrizikovejšie úseky elektrických vedení sa budú v spolupráci s energetikmi inštalovať mechanické zábrany, ktoré znemožňujú vtáctvu dosadať na tieto životu nebezpečné miesta. V priebehu nasledujúcich rokov sa RPS pokúsi presadiť etapizovanú ekologizáciu konštrukcií 22kV elektrických vedení.

Dôležitým predpokladom prítomnosti orlov v území je bohatá potravná ponuka. Hlavnou zložkou potravy orla kráľovského bol pôvodne syseľ a škrečok. V súčasnosti sú oba druhy na hranici zániku. Nízka početnosť dvoch potravne najvýznamnejších druhov negatívne vplýva na produktívnosť párov a stabilitu populácie. V rámci projektu sa preto bude realizovať odchyt sysľov a následne ich reštitúcia na vhodné lokality.

Jednou z hlavných aktivít projektu je zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti ohrozenia a ochrany dravých vtákov. Počas projektu budú vydané informačné a propagačné materiály, bude vytvorená putovná výstava, ako aj web stránka, kde budú zverejňované informácie o priebehu projektu a ďalších činnostiach RPS.

Projekt "Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát" bol zahájený v októbri 2003 a jeho ukončenie je plánované v apríli 2007. Hlavným partnerom projektu je Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR). Celkové náklady projektu sú 492 tis. EUR, z toho 369 tis. EUR poskytla Európska komisia. Zvyšné finančné prostriedky budú zabezpečené zo zdrojov RPS a ŠOP SR. Projekt je realizovaný v spolupráci s partnerskou organizáciou v Maďarsku.

Ďalšie informácie:

Jozef Chavko, predseda RPS - 0903 768394, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mgr. Slávka Siryová, výkonná riaditeľka RPS - 02 64283984, 0903 757565, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ochrana dravcov na Slovensku - Raptor Protection of Slovakia (RPS)

Vznik organizácie sa datuje už od roku 1974, kedy významný slovenský ornitológ Š. Danko organizoval činnosť česko-slovenskej Skupiny pre výskum a ochranu dravcov a sov. Po rozdelení republík sa rozdelili i skupiny, no úzka a plodná spolupráca medzi oboma organizáciami pretrváva až do dnes.

Od roku 1998 je Skupina pre výskum a ochranu dravcov a sov mimovládnou neziskovou organizáciou - občianskym združením. Od roku 2004 organizácia vystupuje a používa jednoduchší názov Ochrana dravcov na Slovensku a skratku RPS odvodenej od názvu organizácie v angličtine Raptor Protection of Slovakia.

Hlavnou náplňou organizácie je praktická terénna ochrana voľne žijúcich dravých vtákov a sov. Táto ochrana spočíva predovšetkým v monitoringu a následných ochranárskych opatreniach, napr. inštalácia umelých hniezdnych podložiek, búdok, stráženie hniezd, aktívna ochrana biotopov atd. Veľký dôraz kladieme na elimináciu negatívnych vplyvov pôsobiacich na voľne žijúce dravé vtáky a sovy, napr. ekologizáciu vonkajších 22 kV vedení, boj s vtáčou kriminalitou. Významnou súčasťou činnosti je ekologická výchova detí a verejnosti. Pripravujeme propagačné materiály, výstavy, prezentácie a prednášky, spolupracujeme s médiami. Dôležitou aktivitou organizácie je poradenstvo a konzultačná činnosť pre MŽP SR a Štátnu ochranu prírody SR.

RPS je zapojená do aktivít európskej skupiny, ktorá sa venuje problematike vtáčej kriminality EABC (Eurogroup Against Bird Crime) a Európskej ornitologickej únie. Sme členmi Danube Environmental Forum a Central and East European Working Group for the Enhancement of Biodiversity.

Ochrana dravcov na Slovensku
Raptor Protection of Slovakia (RPS)


Poštová adresa:
Svätoplukova 1
821 08 Bratislava

Sídlo:
Sekurisova 16
841 02 Bratislava

Tel., fax: +421 2 55573440, 0903 757565
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Internet: http://www.dravce.sk

Orly a hrozby, ktoré im pripravuje človek, nepoznajú hranice

Úhyny na konštrukciách 22 kV elektrických vedení sú jednou hlavných príčin znižovania početnosti populácii vzácnych druhov dravcov medzi nimi i orla kráľovského. Orly a bohužiaľ ani hrozby, ktoré im pripravuje človek, nepoznajú hranice.

Okolo roku 1960 navrhli projektanti elektrických stĺpov konštrukciu nosičov elektrických vodičov na prenos 22 kV elektrického napätia, ochranármi nazývané ako "stĺpy smrti".

Väčšina typov konštrukcií používaných v energetike umožňuje vtákom dosadnúť do bezprostrednej blízkosti neizolovaných vodičov. Stačí iba letmý dotyk krídlom či vlhké perie... a dochádza k usmrcovaniu alebo mrzačeniu tisícok vtákov od veľkosti hrdličky, po velikánov ako sú bociany a orly.

Nanešťastie sa tento ekonomicky výhodný typ konštrukcie ujal a začal používať vo väčšine európskych štátov. Počet usmrtených vtákov na európskom kontinente sa rádovo odhaduje na milióny!

Úhyny na konštrukciách 22 kV elektrických vedení sú jednou hlavných príčin znižovania početnosti populácii vzácnych druhov dravcov najmä orlov. Preto je jednou z najdôležitejších aktivít projektu podporeného Európskou komisiou z programu LIFE-Nature "Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát" monitoring trás 22 kV vedení, presadenie ošetrenia najkritickejších trás a vývoj nových ekologických konštrukcií. Intenzívna spolupráca s kolegami v Maďarsku, kde sa realizuje podobný projekt, nám prináša nie vždy radostné poznatky povedala Slávka Siryová, riaditeľka Ochrany dravcov na Slovensku /RPS/. Minulý týždeň našli v oblasti Heves v Maďarsku pod stĺpom smrti uhynutého orla kráľovského. Hneď ako nás kontaktovali sme na základe krúžku, ktorými orly označujeme, indentifikovali, že ide o mláďa, ktoré v minulom roku vyletelo z hniezda na západnom Slovensku. Táto skutočnosť nás mrzí o to viac, že spomínané hniezdo, v ktorom boli 3 mláďatá sme strážili kvôli vykrádačom až do vyletenia orlíčat. Jedno z nich napriek veľkému ochranárskemu úsiliu našlo nezmyselnú smrť 230 km od svojho rodiska, konštatoval Jozef Izakovič, ktorý v rámci RPS zabezpečuje koordináciu stráženia ohrozených hniezd. Riešenia v podobe hrebeňových zábran, ktoré bránia dosadaniu vtákov na smrtiacu konštrukciu, ale aj technického nákresu novej bezpečnej konštrukcie už máme, zostáva nám "iba" presvedčiť vedenia energetických spoločností, že je potrebné intenzívnejšie sa zaoberať touto ekologickou záťažou, ktorú predstavujú ich stavby - tisíce smrtiacich pascí na celom území Slovenska.

Ďalšie informácie:

Slávka Siryová, Ochrana dravcov na Slovensku, tel.: 02 64283984, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd