nase en dravce2

nase en sovy2

Obsah čísla 14/2020

OBSAH ČÍSLA 14/2020

 

Šotnár K, Obuch J, Pačenovský S & Jarčuška B: Spatial distribution of four sympatric owl species in Carpathian montane forests

Priestorová distribúcia štyroch sympatrických druhov sov v karpatských horských lesoch

Krištín A, Bělka T, Horal D & Bino T: Diet of the lesser kestrel Falco naumanni at post-breeding roosts in southern Albania

Potrava sokola bielopazúrového Falco naumanni na pohniezdnych nocľažiskách v južnom Albánsku

Parés-Casanova P M & Salas-Bosh J: Comparison of orbital asymmetries among some raptor species: “when size does not matter”

Porovnanie orbitálnej asymetrie vybraných druhov dravcov: keď na veľkosti nezáleží

Andreska J & Andreska D: Changes in the Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) population in Czechia and their association with legal protection

Vývoj populace výra velkého (Bubo bubo) a jeho souvislost s právní ochranou

Slobodník R & Jenčo M: Summary of raptor and owl ringing in Slovakia in the period from 2012 to 2019

Prehľad krúžkovania dravcov a sov na Slovensku v rokoch 2012 – 2019

Meyburg B-U, Matthes H & Maciorowski G: Age of maturity and exceptionally distant natal dispersal of over 500 km by a male lesser spotted eagle Clanga pomarina

Vek dospelosti samca orla krikľavého Clanga pomarina a jeho mimoriadne veľký, viac ako 500 km, hniezdny rozptyl

Smith P: The identity of Azara’s description No. 18 “Gavilán mixto pintado” is a juvenile Harris’s hawk (Parabuteo unicinctus)

Identita Azarovho opisu č. 18 „Gavilán mixto pintado“ je juvenilný myšiak štvorfarebný (Parabuteo unicinctus)

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.