Domapovanie populácie orla krikľavého v Turčianskej a Rajeckej kotline

BMaderic 26221775267 18b3a59d31 wCieľom projektu je zistenie aktuálneho stavu veľkosti populácie orla krikľavého v Turci a v Rajeckej kotline, domapovanie dosiaľ neznámeho územia a overenie už známych hniezdísk z predchádzajúcich rokov.

 

 
 
 
 
 
 
 


Hlavný riešiteľ: Ján Kicko


Spolupracovníci: Pavol Šipoš, Milan Žihlavník, Andrej Hrúz


Miesto realizácie projektu: Turčianska a Rajecká kotlina


Trvanie projektu: 1. február – 30. september 2020


Prečo sa projekt realizuje: Populácia orla krikľavého v ostatných rokoch veľmi trpí antropickým rušením, najmä v dôsledku lesohospodárskej činnosti, ako aj devastáciou hniezdneho biotopu ťažbou. Preto je potrebné skontrolovať všetky dosiaľ známe lokality a domapovať dosiaľ nemapované časti kotlín.


Aktivity a výstupy:
1. Monitoring populácie orla krikľavého založený štandardizovanou metódou vizuálneho pozorovania teritoriálneho správania sa orlov a dohľadávanie hniezd.
2. Príprava príspevku na ornitologickú konferenciu do Zvolena. Príspevok bude zameraný na habitatové preferencie orla krikľavého.
3. Ochrana 1-2 najohrozenejších hniezdnych lokalít.
4. Postavenie umelého hniezda pre orly na 2-3 lokalitách.

Výsledky projektu:
Mapovanie orla krikľavého v Turci a Žilinskej kotline bolo túto sezónu mimoriadne intenzívne, v priemere bolo týždenne realizovaných 5 celodenných pochôdzok. Pred hniezdením boli na troch lokalitách v Turci nainštalované umelé hniezda. Štart sezóny a obdobie inkubácie znášky vyzerali veľmi sľubne, bolo nájdených až 8 nových hniezdísk, z toho 7 v dosiaľ nemapovanej oblasti a jedno nové v už dávnejšie mapovanej časti. Taktiež bolo zistené obsadenie 4 hniezdísk, ktoré už boli pokladané za zaniknuté. Celkovo bolo sledovaných 32 teritórií orla krikľavého, z toho 29 v oblasti Turca a 3 v oblasti Žilinskej (Rajeckej) kotliny. Z tohto počtu bolo nájdených 24 obsadených hniezd.
V júni však došlo k veľmi nepriaznivému zvratu v úspešnosti hniezdenia, väčšina hniezdení bola neúspešná. Pod kontrolovanými hniezdami boli nájdené pobytové stopy (striekance), to znamená, že sa tam mláďa vyliahlo a nejakú dobu na hniezde žilo a rástlo, hniezda však boli prázdne. Za príčinu neúspechu hniezdenia u tak veľkého podielu párov pokladáme zlé počasie, predovšetkým dlhé obdobie búrok so silným vetrom a výdatnými zrážkami. V dôsledku zlého počasia a premočeného terénu sa posúvalo kosenie lúk. Vysoká tráva významne obmedzovala dostupnoť potravy pre orla krikľavého. Významným faktorom boli taktiež rušivé antropické faktory. V jednom prípade bola zistená predácia mláďaťa, zrejme kunou.
V rámci monitoringu bolo okrúžkovaných 8 (8 x 1) mláďat, 14 dohľadaných hniezd bolo neúspešných, 2 ešte neboli skontrolované.

Počas monitoringu bol zistený veľmi zvláštne sfarbený jedinec, s výraznými svetlými fľakmi na brušnej a hrudnej časti tela, zrejma čiastočný fulvescens; jedinec sa objavoval na troch susedných hniezdiskách a zrejme nehniezdil. Na konci apríla a v máji bolo zistených až 5 jedincov s poranenými nohami, ktoré držali za letu čiastočne spustené. Prdpokladáme, že zranenia boli spôsobené vzájomnými súbomi.

Zaujímavým prípadom bola zistená konzumácia a zrejme aj predácia adultnej samice orla krikľavého orlom skalným, jednalo sa o okrúžkovanú samicu, ktorá bola na danej lokalite zistená fotopascou ako hniezdiaca v rokoch 2017 a 2019, jej odlovenie nebolo priamo pozorované, miestny lesník, p. Malý, pozoroval 27.4. orla skalného konzumujúceho orla krikľavého priamo na lesnej ceste, kde nebolo žiadne vedenie ani žiadna prekážka a orlovi krikľavému sa tam nemalo čo iné stať, pravdepodobne bol orlom skalným priamo odlovený; bolo to asi 120 - 150 m od hniezda, kde orlica hniezdila v rokoch 2017 a 2019. Čo je zaujímavé, po úhyne orlice na tejto lokalite bola okamžite nahradená inou, ktorá ešte stihla zahniezdiť v tom istom hniezde (!)

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd