Ohrozenie a ochrana

Negatívne faktory

Vždy existovali rôzne príčiny, ktoré spôsobovali úhyny dospelých dravcov či mláďat na hniezdach. To sú prirodzené faktory, vplyvu ktorých sa populácie dokázali prispôsobiť. Ich vplyv udržuje populácie druhov v dynamickej rovnováhe a v súčasnosti nie je príčinou ubúdania ani jedného z u nás žijúcich druhov.

Najvzácnejšie druhy dravcov

Za najvzácnejšie a najohrozenejšie druhy dravcov na Slovensku pokladáme:

 1. orol myšiakovitý- početnosť jeho populácie sa odhaduje na 0-5 párov, naposledy bolo hniezdenie dokázané v roku 1991
 2. haja červená- početnosť sa odhaduje na približne 15 párov, v posledných rokoch je zaznamenaný nápadný pokles počtu
 3. sokol červenonohý- početnosť sa odhaduje na 20-60 párov, v posledných rokoch sa prejavuje pokles početnosti populácie
 4. orliak morský- početnosť sa odhaduje na asi 7-8 párov, v posledných rokoch sa prejavuje nárast počtu párov
 5. kaňa popolavá- početnosť sa odhaduje na približne 30-50 párov, celkový trend sa v posledných rokoch zdá byť klesajúci
 6. orol kráľovský- v súčasnosti sa početnosť odhaduje na približne 40 párov, trend je mierne narastajúci
 7. sokol rároh- početnosť sa odhaduje na 30-40 párov, v posledných rokoch sa prejavuje mierny nárast počtu
 8. haja tmavá- početnosť sa odhaduje na asi 40 párov, v posledných rokoch sa prejavuje silný pokles početnosti
 9. sokol sťahovavý- početnosť sa odhaduje na 40 párov, v posledných rokoch sa prejavuje nárast počtu
 10. orol skalný- početnosť sa odhaduje na 80-100 párov, populácia sa javí ako stabilná, v posledných rokoch snáď aj mierne narastajúca

Ochrana dravcov

Ochranárske aktivity sa zameriavajú najmä na najvzácnejšie druhy a na druhy najviac ohrozované práve človekom.

Pozostávajú z týchto aktivít:

 1. Dohľadávanie hniezd a zabezpečenie ohrozených hniezd (zamedzenie rušeniu, vyrúbaniu, vykoseniu hniezd, zamedzenie pádu hniezda, ochrana pred prirodzenými predátormi a pod.).

 2. Zlepšovanie hniezdnych možností vyvesovaním umelých hniezd a búdok.

 3. Záchrana slabších mláďat u druhov s vyvinutým kainizmom (adopcie), rehabilitácia nájdených zranených, vyhladovaných, priotrávených jedincov.

 4. Sledovanie stavu a vývoja populácie a úspešnosti hniezdenia, označovanie vtákov ornitologickými či špeciálnymi krúžkami, prípadne aj mikročipovanie, zisťovanie kontaminácie znášok ťažkými kovmi a polychlorovanými uhľovodíkmi, zisťovanie ďalších negatívnych faktorov.

 5. Pôsobenie na verejnosť, propagácia dravcov.

 6. Participovanie na verejných diskusiách pri tvorbe právnych noriem.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd