Obsah čísla 12/2018

Kouba M & Tomášek V: Size of home range of Tengmalm’s owl (Aegoliusfunereus) males during breeding season assessed by radio-telemetry in the Jizera Mountains, Czechia

Veľkosť domovského okrsku samcov pôtika kapcavého (Aegoliusfunereus) počas hniezdnej sezóny zistená rádiotelemetriou v Jizerských horách, Česko 

Obuch J: On the diet of owls (Strigiformes) in Jordan

Príspevok k potrave sov (Strigiformes) v Jordánsku 

Tumiel T & Mirski P: Diet of boreal owl (Aegoliusfunereus) in lowlands of north-eastern Poland

Potrava pôtika kapcavého (Aegoliusfunereus) na nížine severovýchodného Poľska 

Ravindran S, Saufi S, AmniWN, Ishak I, Hamid NH, Abidin CMRZ, Ahmad AH, Azzam G & Salim H: Sex identification comparison of barn owls (Tytoalbajavanica) using morphological features and molecular-based methods 

Porovnanie identifikácie pohlaví plamienky driemavej (Tytoalbajavanica) pomocou morfologických znakov a molekulárnych metód 

Meyburg B-U, Mizera T, Meyburg C & McGrady M: Collision between a migrating lesser spotted eagle (Clangapomarina) and an aircraft as detailed by fine-scale GSM-GPS telemetry data

Kolízia medzi migrujúcim orlom krikľavým (Clangapomarina) a lietadlom opísaná pomocou presných GSM-GPS telemetrických údajov 

Baláž M, Repel M & Slobodník R: Unusual frequent occurrence of Ural owls (Strixuralensis) in urban and rural habitats in the lowlands of southern Slovakia during the winter 2017/2018

Nezvyčajne častý výskyt sov dlhochvostých (Strixuralensis) v urbánnych a rurálnych biotopoch nížin juhu Slovenska počas zimy 2017/2018 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd