Obsah čísla 4/2010

CONTENTS / OBSAH

 

Chavko J: Trend and conservation of saker falcon (Falco cherrug) in western Slovakia between 1976 and 2010

Vývoj a ochrana populácie sokola rároha (Falco cherrug) na západnom Slovensku v rokoch 1976–2010

 

Dombrovski V: The diet of the greater spotted eagle (Aquila clanga) in Belarusian Polesie

Potrava orla hrubozobého (Aquila clanga) v Bieloruskom Polesí

 

Krupiński D, Lewtak J & Szulak K: Semicolonial nesting and conservation of the Montagu’s harrier Circus pygargus in rapeseed fields in Southern Podlasie (eastern Poland)

Semikoloniálne hniezdenie a ochrana kane popolavej Circus pygargus v repkových poliach v južnom Polesí (východné Poľsko)

 

Krupiński D & Lewtak J: Caching Eurasian skylarks Alauda arvensis by the Montagu’s harrier Circus pygargus

Vytváranie zásob zo škovránkov Alauda arvensis u kaní popolavých Circus pygargus

 

Kaľavský J & Pospíšilová B: The ecology of ectoparasitic species Carnus hemapterus on nestlings of common kestrel (Falco tinnunculus) in Bratislava

K ekológii ektoparazitického druhu Carnus hemapterus na mláďatách sokola myšiara (Falco tinnunculus) v Bratislave

 

Pačenovský S & Šotnár K: Notes on the reproduction, breeding biology and ethology of the Eurasian pygmy owl (Glaucidium passerinum) in Slovakia

Poznámky k hniezdeniu, hniezdnej biológii a etológii kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) na Slovensku

 

Obuch J & Karaska D: The Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) diet in the Orava Region (N Slovakia)

Potrava výra skalného (Bubo bubo) na Orave (severné Slovensko)

 

Mihók J & Lipták J: Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) nesting in a nest box on a very high voltage electricity pylon

Hniezdenie výra skalného (Bubo bubo) v búdke na stožiari veľmi vysokého napätia

 

Hrtan E: The nesting of the Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) in a man-made building

Hniezdenie výra skalného (Bubo bubo) v ľudskej stavbe

 

Balla M: Ural owl (Strix uralensis) nesting in wetland forest in the Východoslovenská rovina Plain

Hniezdenie sovy dlhochvostej (Strix uralensis) v lužnom lese na Východoslovenskej rovine

 

Slobodník V & Slobodník R: The summary of ringing of birds of prey and owls in Slovakia in 2009

Sumarizácia krúžkovania dravcov a sov v roku 2009 na Slovensku

 

Uhrin M, Danko Š & Latková H: Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 3. Order Falconiformes, genus Falco

Bibliografia dravcov a sov Slovenska. Časť 3. Rad Falconiformes, rod Falco

 

Obituary

Meyburg B & Newton I: Robert D. Chancellor * 24 October 1921 – † 27 October 2010 

Nekrológ

 

Book reviews 

Knižné recenzie

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd