Featured

Malé členské projekty 2014

Vážení dravčiarskí priatelia

Ochrana dravcov na Slovensku po piaty krát otvára program podpory svojich členov formou „Malých členských projektov“. Cieľom programu je podporiť aktívnych členov na celom Slovensku a umožniť im realizovať rôzne aktivity zamerané na ochranu dravcov a sov. Pre rok 2014 bola vyčlenená na podporu malých členských projektov finančná čiastka v celkovej výške 6 500,- EURO.

Všeobecné podmienky

 • žiadateľ musí byť členom Ochrany dravcov na Slovensku, pričom musí mať zaplatený členský poplatok na rok 2014 
 • maximálna výška podpory je 500,- EURO na jeden projekt 
 • jeden žiadateľ môže podať len jeden projekt 
 • projekt je potrebné poslať v v elektronickej podobe, najneskôr však do 12.03.2014. Emailová adresa doručenia je Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
 • o schválených projektoch rozhodne päťčlenná komisia do 22.3.2014 
 • žiadateľ musí mať vysporiadané všetky svoje záväzky z predchádzajúcich ročníkov Malých členských projektov. 

Podporené môžu byť akékoľvek aktivity členov, ktoré smerujú k ochrane a výskumu dravcov a sov (pri dodržaní všetkých etických zásad a platnej legislatívy); projekty zaoberajúce sa niektorou z prioritných oblastí (pozri nižšie) však bude mať vyššiu šancu na schválenie. Pri posudzovaní projektu sa bude tiež prihliadať i na formu prezentácie projektu (články v periodikách RPS, propagácia na www.dravce.sk, alebo na členskej schôdzi organizácie).

 • finančnú podporu je možné čerpať na cestovné náklady, materiál, tlač propagačných materiálov, nákup terénneho vybavenia a pomôcok a pod., personálne výdavky (mzda, odmena) nie sú oprávneným výdavkom 
 • vyúčtovanie a forma záverečnej správy o realizovanom projekte budú upravené zmluvou medzi RPS a prijímateľom podpory OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU Ochrana dravcov na Slovensku Raptor Protection of Slovakia 
 • schválený rozpočet je možné meniť v rozpočtových položkách v priebehu realizácie projektu len do výšky 10% schválenej sumy, navýšenie celkového rozpočtu nie je možné 
 • doba realizácie projektu musí byť v termíne od 25. marca do 30.11.2014
 • záverečnú správu je riešiteľ povinný odovzdať do 10.12.2014 

Prioritné oblasti

Podpora výskumu prioritných druhov

 • druhy priamo závislé na realizácii ochranného manažmentu 
 • málopočetné druhy, s vysokou ochranárskou prioritou 
 • druhy, o ktorých existuje málo údajov, alebo sú na okraji záujmu ornitológov 

Podpora výskumu vo vybraných regiónoch 

 • výskum realizovaný v „bielych miestach“, t.j. oblastiach s minimálnymi poznatkami o populáciách dravcov a sov 
 • výskum a cielené aktivity v regiónoch, kde je činnosť potrebná kvôli vytváraniu pozitívneho vzťahu k druhom (utuženie a prehĺbenie spolupráce) alebo v regiónoch, kde prevláda negatívne vnímanie dravcov a sov 

Podpora vybraných aktivít 

 • podpora málo atraktívnych, no potrebných aktivít (napr. rokovania s vlastníkmi, jednania s úradmi, vyhlasovanie ochranných zón a pod.) 
 • aktivity zamerané na osvetu a zvýšenie informovanosti o význame dravcov medzi poľovníkmi, poľnohospodármi, lesníkmi · podpora aktivít, ktoré v sebe zahŕňajú i riešenie problematiky, nie len poukázanie na problém 
 • podpora aktivít, ktoré prezentujú RPS a jej činnosť (účasť na konferenciách, projekty zamerané na medializáciu) 
 • podpora vedeckých projektov (napr. habitatové preferencie, potravná ekológia, hniezdna biológia, vnútrodruhové a medzidruhové interakcie a pod.) 
 • spracovanie dát do odborného článku / článkov pre SRJ / príspevku na medzinárodnej konferencií 
 • podpora kontinuálne realizovaných aktivít s vytvorenou sieťou spolupracovníkov 

Venujte prosím vyššiu pozornosť formuláru, v ktorom sú oproti minulým rokom drobné zmeny; pokúste sa jasne formulovať ciele, aktivity, výstupy i výsledky plánovaného projektu.

Jedna zmena sa týka i spôsobu financovania projektu, tento rok sa financie riešiteľom poskytnú v dvoch rovnakých splátkach – 50% pri podpise zmluvy a 50% po odovzdaní a schválení záverečnej správy.

V prípade projektov, ktoré žiadajú finančnú podporu na rovnakú aktivitu realizovanú v predchádzajúcich rokoch, podrobnejšie uveďte dôvody a význam opakovania projektu, alebo dôvody, ktoré vám bránia realizovať rovnaké aktivity (napr. monitoring) v nadväzujúcich oblastiach a regiónoch. V prípade podpory rovnakých projektov je potrebné rátať s tým, že požadovaným výstupom bude porovnanie metodicky zhodne dosiahnutých výsledkov.

V prípade podania projektu, ktorého výstupom bude odborný článok, odborná prednáška na konferencií je nevyhnutné podrobnejšie uviesť podrobnosti – rozsah spracovávaných dát, zameranie príspevku, prípadne náčrt abstraktu (nemusia byť uvedené konkrétne číselné výstupy). Podpora takéto projektu je podmienená súhlasom (akceptáciou) zo strany výkonného redaktora a vedúceho redaktora SRJ, resp. organizátorov konferencie o orlovi krikľavom.

Pri projektoch, ktoré budú zamerané na zber zoologických dát je povinnosťou riešiteľa zadať získané dáta do databázy AVES SYMFONY.


V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok sa obráťte na kontaktnú osobu programu Malých členských projektov: Mgr. Michal Noga Ochrana dravcov na Slovensku Kuklovská 5, 841 04 Bratislava Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd