Kto sme

Ochrana dravcov na Slovensku je mimovládna organizácia - občianske združenie, venuje sa výskumu a ochrane voľne žijúcich dravých vtákov a sov vo voľnej prírode na celom území Slovenska.

Skupinu pre výskum a ochranu dravcov a sov (SVODAS) založil v roku 1975 jeden z najvýznamnejších ornitológov na Slovensku, Mgr. Štefan Danko. Od roku 2004 vystupuje organizácia pod názvom Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), pričom skratka organizácie vychádza z anglického názvu – Raptor Protection of Slovakia. RPS v súčasnosti združuje vyše 150 členov a sympatizantov z celého Slovenska, medzi ktorými sú profesionálni i dobrovoľní ochrancovia prírody, odborníci, ako i aktívni a nadaní študenti vysokých škôl s prírodovedným zameraním. Od roku 1999 je organizácia registrovaná ako občianske združenie v registri občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Poslaním RPS je združovať záujemcov o ochranu a výskum dravcov a sov, vzdelávať svojich členov i verejnosť a realizovať ďalšie aktivity na ochranu dravých vtákov a sov vo voľnej prírode, s pôsobnosťou v rámci celého Slovenska. Medzi aktivity RPS patrí:

  • ochrana a výskum; pravidelný, koordinovaný monitoring stavu populácií dravcov a sov a ich biotopov, vytváranie náhradných hniezdnych príležitostí (výroba a inštalácia hniezd a búdok), stráženie hniezd, vytváranie potravných príležitostí (reštitúcia sysľa pasienkového), analýza potravných zvyškov, sledovanie priebehu hniezdenia a faktorov ohrozenia,
  • kontrola a riešenie najzávažnejších problémov a negatívnych antropických faktorov ohrozujúcich populácie dravých vtákov a sov; spolupráca s energetickými spoločnosťami pri riešení problematiky úmrtí vtákov v dôsledku zásahu elektrickým prúdom, prevencia a riešenie prípadov nelegálnej činnosti, ktorej obeťou sú vtáky, vyhlasovanie a vytváranie ochranných zón v okolí hniezd chránených druhov, zabezpečenie záchrany ohrozených jedincov,
  • vzdelávanie verejnosti; poradenstvo, vydávanie informačných materiálov, organizovanie odborných prednášok a prezentácií, poskytovanie informácií prostredníctvom médií,
  • zvyšovanie odbornej úrovne členskej základne,
  • rozvoj spolupráce so zainteresovanými skupinami (poľovníci, užívatelia pôdy, lesníci, mestá a obce, horolezci a pod.), ďalšími mimovládnymi organizáciami a so štátnou správou,
  • príprava, resp. modifikácia legislatívnych predpisov, zabezpečovanie a kontrola ich rešpektovania a uplatňovania v praxi, participácia na procesoch správnych konaní.

Plán rodovej rovnosti môžete nájsť na stiahnutie TU.

História Ochrany dravcov na Slovensku

SVODAS - Skupinu pre výskum a ochranu dravcov a sov (ako predchodcu RPS) založil v roku 1975 a do roku 1996 aj viedol jeden z najvýznamnejších slovenských odborníkov na dravé vtáky Mgr. Štefan Danko. Od roku 1975 vydávala Československá Skupina ročne dva obežníky a o činnosti informovala každoročne v správach za jednotlivé roky. Hlavnými úlohami výskumu boli: Inventarizácia hniezdnych párov dravcov a sov, ich populačná dynamika, krúžkovanie a zber vývržkov. Prvé obežníky boli vyrábané v Michalovciach cyklostylovou cestou (spôsob množenia na blanu), od roku 1980 sa cez východočeskú pobočku ČOS vydávali tlačené Zprávy, ktoré sa v roku 1986 pretransformovali do časopisu Buteo.

Od roku 1993 po rozdelení Československa sa rozdelila aj Československá SVODAS na českú a slovenskú. V slovenskej Skupine pokračovali v publikovaní správ o činnosti traja tzv. krajskí koordinátori (Danko, Karaska, Chavko). Posledná správa za Skupinu v Buteu bola publikovaná za rok 1994, za rok 1995 už v Tichodrome.

Od roku 1998 je Skupina pre výskum a ochranu dravcov a sov mimovládnou neziskovou organizáciou - občianskym združením. Od roku 2004 organizácia vystupuje a používa jednoduchší názov Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd