Koľko vtákov zahynie na stĺpoch smrti?

Štátna ochrana prírody - ŠOP SR, Ochrana dravcov na Slovensku - RPS

Každoročne zahynie na stĺpoch 22 kV elektrických vedení veľké množstvo vtákov. Vďaka tomu tieto stĺpy dostali pomenovanie "stĺpy smrti". Ide o stĺpy 22 kV vedení s vodičmi umiestnenými na vodorovnej železnej konzole. Táto konštrukcia umožňuje vtákom dosadnúť do bezprostrednej blízkosti vodičov elektrického napätia, kde dochádza k ich častému usmrteniu alebo vážnemu poraneniu.

Jedným z cieľov riešiť tento problém sú aj aktivity projektu EÚ-LIFE Nature 2003 "Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát", ktorý riešia mimovládna organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) a Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR). Mapovanie mortality vtákov pod stĺpmi smrti v rámci tohto projektu sa zorganizovalo v dňoch 15.-17. 4. 2005 na celom území Slovenska.

Do mapovania úhynu vtákov pod stĺpmi smrti sa zapojilo 270 mapovateľov z celého územia. Okrem pracovníkov ŠOP SR a členov RPS, boli do akcie zapojené mimovládne organizácie zamerané svojou činnosťou na ochranu životného prostredia (Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku - SOVS, Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ, Asociácia strážcov Slovenska, Klub stráže prírody - KSP, Ornitologický klub Oravského múzea - OKOM, SOSNA, Slovenská ornitologická spoločnosť - SOS, Lesoochranárske združenie VLK). O mapovaní boli informovaní a do mapovania boli aj zapojení pracovníci energetických spoločností (VSE, SSE, ZSE) - ako vlastníci elektrických vedení a pracovníci Obvodných úradov životného prostredia - ako orgánov ochrany prírody. Ťarcha riešiť problém mortality vtákov na stĺpoch smrti po právej stránke, leží práve na posledne menovaných.

Počas akcie sa uskutočnila kontrola viac ako 15 000 stĺpov, čo v krajine predstavuje viac ako 1 200 kilometrov 22 kV elektrických vedení a 5 % všetkých elektrických línií. Po prvý krát sa podarilo realizovať tak rozsiahle mapovanie v jednom termíne. Po prvý krát sa tiež sústredila pozornosť mapovateľov do ročného obdobia, v ktorom sa táto činnosť nikdy nerealizovala. Počas akcie sa našlo 284 usmrtených jedincov 25 rôznych druhov vtákov. K úhynu došlo usmrtením elektrickým prúdom (15 druhov) alebo nárazom do vodičov (10 druhov). Najviac postihnutými druhmi sú myšiak, straka, vrana, krkavec, jastrab, sokol myšiar, bocian biely. Spoločenská hodnota uhynutých vtákov v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z., je viac ako 3,2 milióna Sk. Pri veľmi hrubom prepočte na územie celého Slovenska, to v období trvania akcie predstavuje úhyn viac ako 5600 vtákov.

Výsledok je vzhľadom k dosiaľ uvádzaným odhadom prekvapivý. Na základe náhodných nálezov (často vzácných druhov vtákov) a vďaka lokálne realizovaným mapovaniam sa predpokladalo, že na území Slovenska ročne uhynie približne 10-15 tisíc vtákov na približne 300 tisíc stĺpoch nebezpečnej konštrukcie, čo by znamenalo úhyn jedného jedinca na každý 30. resp. 20. stĺp za celý rok. Mapovaním zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že toto číslo je niekoľkokrát väčšie.

Počas mapovania sa na viacerých miestach našlo viac jedincov pod jedným stĺpom - najvyšší zistený počet bolo 6 jedincov myšiaka pod jedným stĺpom, z ktorých dva boli uhynuté iba pred pár dňami. Pritom sa predpokladá, že pri daždivom počasí by bol výsledok mapovania ešte alarmujúcejší. Vplyvom pekného a suchého počasia boli na mnohých miestach mapovania prevádzané poľnohospodárske práce, pri ktorých bolo veľké množstvo uhynutých jedincov zaoraných. K najväčšiemu úhynu dochádza za daždivého počasia. Len ťažko odhadnuteľné množstvo uhynutých vtákov spod vedení odnášajú aj predátori predovšetkým líška, ktorá si na mnohých miestach buduje brlohy priamo na líniách stĺpov. Len počas troch dní trvania akcie sa intenzívnym monitoringom získalo viac údajov ako za celý minulý rok (RPS spolu so ŠOP SR evidujú za minulý rok nálezy približne 200 uhynutých vtákov).

Elektrické vedenia usmrtia ročne len na území Slovenska niekoľko desiatok tisíc vtákov ročne, prevažne dravcov, sov, krkavcovitých a bocianov. Predpokladáme, že neustále zmenšovanie populácií mnohých vtáčích druhov súvisí práve s úhynom vysokého počtu jedincov na stĺpoch vysokého elektrického napätia.

Táto celoslovenská akcia sa uskutočnila za účelom zistenia objektívnych a smerodajných údajov o úhyne vtákov na stĺpoch 22kV elektrického vedenia. Výsledky akcie budú poskytnuté jednotlivým energetickým spoločnostiam na vyjadrenie. Našim cieľom je riešiť tie najkritickejšie lokality v čo najkratšom čase.

V súčasnosti prebiehajú s jednotlivými energetickými závodmi jednania s cieľom nájsť čo najskôr vyhovujúce riešenie tejto situácie. Z hľadiska budovania nových vedení by z hľadiska ochrany prírody bolo vhodné nájsť taký typ ekologického stĺpu, ktorý by vtáky vôbec neohrozoval.

Základné výsledky mapovania:

Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné Slovensko
Počet stĺpov Dĺžka úsekov
Uhynuté vtáky
Počet stĺpov
Dĺžka úsekov
Uhynuté vtáky
Počet stĺpov
Dĺžka úsekov
Uhynuté vtáky
3112
249 km
36
7373
590 km
191
2677
214 km
49
 + 1309 stĺpov a 8 nálezov vtákov, ktoré sa spracovávajú

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd