Bezzásahový režim neohrozuje prírodné rezervácie

Tlačová správa, 10.7.2009

Plánovanou ťažbou dreva v prírodných rezerváciách Fabova hoľa, Šramková a Jánošíková kolkáreň môžu Lesy SR, š. p. významne a dlhodobo poškodiť ekosystémy týchto prísne chránených území. Ťažbu odôvodňujú potrebou zásahu do lesných porastov po premnožení podkôrneho hmyzu.

Argumentujú záchranou smrečín a prostredia pre tetrova hlucháňa. Posudky spracované súdnym znalcom a znaleckou organizáciou nepotvrdili tieto obavy. Vyvracajú tvrdenia o zániku podmienok zániku biotopu smrečín či zániku podmienok pre existenciu tetrova hlucháňa. Znalci považujú bezzásahový režim za najvhodnejší prístup k ochrane ekosystémov týchto prírodných rezervácií.

Prírodné rezervácie tvoria necelé 2 % územia Slovenska a predstavujú najvýznamnejšie prírodné dedičstvo štátu. Akýkoľvek ľudský zásah do týchto prísne chránených území by mal byť preto dôkladne zvážený. Nevyhnutným predpokladom pre zodpovedné rozhodovanie preto je dostatočné množstvo informácií o stave a o predpokladanom vývoji územia a jednotlivých druhov rastlín, živočíchov a ich spoločenstiev.

Znalecké posudky, ktoré si dala vypracovať Ochrana dravcov na Slovensku – RPS prehlbujú a integrujú poznatky o týchto územiach. Posudky vypracovali súdni znalci v oblasti ochrany prírody a ich hlavným cieľom bolo zhodnotiť súčasný stav týchto území. „Posudky uvádzajú, že uplatňovaním bezzásahového režimu nedochádza ani k zániku a ani k zhoršovaniu stavu lesných biotopov európskeho a národného významu a nelesných biotopov“, informuje Marcel Uhrin z RPS. Podobne, sa „bezzásahový režim neprejavuje znížením diverzity ani celkovej početnosti vtákov, či ohrozeniu existencie tetrova hlucháňa“, dodáva M. Uhrin. „V hodnotených rezerváciách nie je potrebný aktívny lesnícky manažment, naopak, jeho vykonávanie môže viesť k poškodeniu ekosystémov týchto území a prirodzených procesov v nich prebiehajúcich. Tým by sa spochybnila samotná podstata týchto prísne chránených území. Prírodné rezervácie by mali zostať územiami, kde budeme chrániť prírodu a nie naše predstavy ako by príroda mala vyzerať “, dodáva Marián Jasík, lesník a člen RPS.

Znalecké posudky budú poskytnuté úradom a ďalším inštitúciám, ktoré budú rozhodovať o povolení zásahov do týchto území. Znalecké posudky vytvárajú predpoklad na odborne zdôvodnené a transparentné rozhodovanie týchto inštitúcií.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd