nase sk dravce2

nase sk sovy2

Monitoring a praktická ochrana plamienky driemavej a kuvika plačlivého v poľno. krajine Záhoria

Ciele projektu:

  • dôkladná inventarizácia 80-tich poľnohospodárskych družstiev na Záhorí (Borská nížina, Chvojnícka pahorkatina) ako potencionálnych hniezdnych lokalít a následné zistenie aktuálneho stavu populácií synantropných druhov sov
  • výroba a inštalácia hniezdnych búdok v spolupráci so Strednou poľnohospodárskou školou v Holíči.
  • zvýšenie informovanosti verejnosti a predovšetkým poľnohospodárov o problematike ochrany sov na poľnohospodárskych družstvách
  • kompletizácia dát využiteľných pri úprave manažmentu ochrany plamienky driemavej a kuvika plačlivého

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.