Realizácia aktivít Programu záchrany orla krikľavého na Pohroní a južnom Liptove

Zelený projekt 2006, Ministerstvo zivotneho prostredia

Základným predpokladom aktívnej ochrany orla krikľavého (Aquila pomarina) je lokalizácia a poznanie celkového stavu hniezdiacej populácie. Najväčšie straty vznikajú práve počas hniezdenia, a tak ochrana hniezd a mláďat je považovaná za najúčinnejším spôsobom ochrany.

Realizácia projektu je sústredená blízko JZ hranice rozšírenia populácie orla krikľavého na Slovensku. Ochrana málopočetnej okrajovej populácie (resp. subpopulácie) je dôležitá z dôvodu zraniteľnosti, ťažšie nahrádza prípadné straty. Fluktuácie početnosti okrajovej populácie sa môžu prejaviť aj na početnosti jadrovej populácie. Je akýmsi nárazníkom negatívnych vplyvov, a tak chráni jadrovú populáciu, ktorou je u nás východné Slovensko.

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie zvýšenia početnosti populácie orla krikľavého podporou hniezdenia a elimináciou vplyvov vo vybraných oblastiach stredného Slovenska. Ďalšími čiastkovými cieľmi sú:

  1. zlepšiť poznanie lokalizácie hniezd
  2. sledovať priebeh hniezdenia u známych párov
  3. obmedziť rušenie lesohopodárskymi činnosťami
  4. sledovať a eliminovať iné rušivé vplyvy na hniezdiskách
  5. stabilizovať hniezda inštalovaním pevných umelých podložiek

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd