Realizácia opatrení Programov záchrany vybraných druhov dravcov

Zelený projekt 2006, Ministerstvo zivotneho prostredia

Aktivity projektu sú zamerané na vybrané kriticky ohrozené druhy dravých vtákov. Opatrenia na zlepšenie stavu populácií a obmedzenie príčin ich ohrozenia, boli spracované podľa schválených Programov záchrany. Vybranými druhmi sú veľké sokoly - sokol sťahovavý (Falco peregrinus), sokol rároh (Falco cherrug) a orly - orol kráľovský (Aquila heliaca), orol krikľavý (Aquila pomarina).

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je posilnenie populácie vybraných druhov dravcov manažmentovými opatreniami a zabezpečenie optimálnych hniezdnych podmienok. Inštaláciou umelých hniezdnych podložiek sa zvýši počet hniezdiacich párov a stabilizáciou poškodených hniezd sa eliminujú úhyny spôsobené spadnutím hniezd. Vyvesené umelé hniezda pri primeranej údržbe môžu plniť svoj účel mnoho rokov.

V neposlednom rade je naším cieľom aj podpora informovanosti o danej problematike na správach lesných závodov, užívateľov lesných porastov, poľnohospodárov, ale tiež odbornej a laickej verejnosti.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd