nase sk dravce2

nase sk sovy2

Obsah čísla 15/2021

OBSAH ČÍSLA 15/2021

 

McGrady M, Schmidt M, Andersen G, Meyburg C, Väli Ü, AlLamki F & Meyburg BU: Movements of a male greater spotted eagle (Clanga clanga) during its 2 nd and 3 rd calendar years

Pohyby samca orla hrubozobého (Clanga clanga) počas jeho druhého a tretieho kalendárneho roku

Obuch J: Spatial and temporal changes in the diet composition of the Eurasian eagleowl (Bubo bubo) in Slovakia comparing three historical periods

Priestorové a časové rozdiely v zložení potravy výra skalného (Bubo bubo) na Slovensku porovnaním troch historických periód

Slobodník R & Jenčo M: Overview of raptor and owl ringing in Slovakia in 2020

Prehľad krúžkovania dravcov a sov na Slovensku v roku 2020

Kouba M, Slobodník R & Chavko J: Postfledging dependence period, dispersal movements and temporary settlement areas in saker falcons (Falco cherrug)

Období dospívání, disperzní pohyby a oblasti dočasných útočišť u raroha velkého (Falco cherrug)

Slobodník R, Chavko J, Lengyel J, Noga M, Maderič B & Baláž M: Corrigendum: Trend in an isolated population of the redfooted falcon (Falco vespertinus) at the edge of its breeding range (southwestern Slovakia)

Korigendum: Trend izolovanej populácie sokola kobcovitého (Falco vespertinus) na okraji jeho hniezdneho rozšírenia (juhozápadné Slovensko)

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.