Výr skalný II. 

Číslo projektu: MČP: 563-2014-07

Hlavný riešiteľ: Michal Noga

Názov projektu: Výr skalný II.

Požadovaná suma: 485

Realizácia: 3/2014 - 11/2014

Očakávané výstupy:

1. Kontrola referenčných lokalít: v rokoch 2011-13 bol výr skalný monitorovaný akustickým monitoringom na viac ako 35 lokalitách. Z týchto lokalít sa vyberie 25 referenčných lokalít, kde sa prieskum zopakuje (vybrané budú lokality s pozitívnym i negatívnym výsledkom).

2. Založenie monitorovacích plôch: na 3 lokalitách budú diktafóny (8 ks) rozmiestnené tak, aby pokryli územie 5 × 5 km; resp. pre získanie presných dát o početnosti / hustote i rozdieloch v hlasovej aktivite v oblasti

3. Pokračovanie v zbere mikroklimatických dát ako jedného z limitujúcich faktorov hniezdnej úspešnosti výra skalného

4. Zhromažďovanie literatúry – osobným kontaktom získanie väčšiny publikovaných prác o výrovi z oblasti SR, jej postúpenie V. Penterianimu k príprave monografie

5. Rozvoj „vnútorného“ života skupiny – pravidelná komunikácia, zdieľanie výsledkov, koordinácia výskumu, zapojenie nových záujemcov.

Výsledky projektu: Cieľom Malého členského projektu bolo udržať záujem a sieť spolupracovníkov skupiny na výskum tohto druhu, ktorá vznikla v roku 2012, ako i získať nové údaje o výskyte a hniezdení výra skalného. Monitoring mal byť metodicky upravený tak, aby sa dáta z neho dali použiť pri porovnávaní (zhodnotení) vývoja zmien v rozšírení výra skalného.
Do monitoringu sa aktívne zapojilo 30 členov RPS, získané boli dáta zo 72 lokalít obsadených výrom skalným. Monitoring podporený projektom prebiehal najmä v orografických celkoch Borská nížina a Malé Karpaty, vybraných bolo 25 referenčných lokalít, na ktorých v roku 2013 sa realizoval monitoring výra (15 lokalít výrom obsadených, 10 potenciálnych, no neobsadených).
Z 15 lokalít s výskytom výra v roku 2013 bol tento druh potvrdený na 14tich z nich (93.3%), z 10 lokalít, kde výr v roku 2013 zistený nebol, bol na dvoch zaznamenaný. Celkovo obsadenosť 25 referenčných lokalít stúpla zo 60% na 64%. Na troch lokalitách bol realizovaný podrobnejší akustický monitoring, kedy sa diktafóny inštalovali v hustejšej sieti.

Dáta získané monitoringom boli zapisované do databázy AVES Symfony pod hlavičkou projektu. Na troch lokalitách v k.ú. Plavecké Podhradie boli sledované mikroklimatické faktory (teplota a vlhkosť) v hniezdnych kotlinkách výrov; v období od 10. februára do 26. júna 2014; na lokalitách Buková, Jablonica a Rohožník bol nadviazaný, resp. udržiavaný kontakt so správcami lomov.

V rámci propagácie boli publikované 2 články.


Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd