nase sk dravce2

nase sk sovy2

Kto sme

Príhovor predsedu RPS

ok kontakt chavkojozefNa deň 30.3.1972 už asi nikdy nezabudnem. Našiel som vtedy svoje prvé hniezdo jastraba a v obrovskom nadšení som na hladký buk vyliezol do 24 metrovej výšky k hniezdu len holými rukami. V hniezde už boli 3 vajcia a samica nervózne obletovala okolo. Uvedomil som si, že musím rýchlo naspäť na zem. Bol som sám, žiadny priateľ na blízku, nuž čo, spustil som sa dolu. Skončilo to s krvavými stehnami a rukami, ale inak nič vážne.

Odvtedy sa pre mňa hľadanie hniezd stalo drogou, bolo nádherné prechádzať svahy , vrcholy a doliny Malých Karpát, fascinujúce porasty starých bučín, smrekov. Keď som našiel svoje prvé hniezdo sokola rároha behal mi mráz po chrbte a srdce som mal až v hrdle. Hlavou mi prebleskovalo, čo z toho, že o tom viem len ja, v tom čase sa kvôli vykrádaniu hniezd prísne tajil každý nález vzácneho druhu. Zostala len jedna možnosť ako sa podeliť o tieto cenné informácie, zaznamenať a zdokumentovať všetko, a tak som poznámkami zapísal desiatky zošitov, nafotil tisíce fotografií a diapozitívov, zozbieral stovky hluchých vajec, kilá zvyškov koristi, stovky vypadaných pier, postavil stovky umelých hniezd a búdok.

Myslím si, že to bolo úžasné, tie zážitky a pocity radosti, keď sme neskôr ustrážili hniezda sokolov rárohov, orlov, keď nám začali hniezdiť v búdkach a postavených hniezdach prvé sokoly, keď sa na stĺpy smrti začali osádzať zábrany, keď začala narastať populácia sokola sťahovavého, keď vznikli prvé filmy o ochrane dravcov, keď začala široká spolupráca ľudí na celom Slovensku pri ochrane dravcov zoskupených v organizácii Ochrana dravcov na Slovensku. Vtedy to už dostalo vzácny rozmer zmysluplnosti.

Je pre mňa naozaj cťou byť predsedom mimovládnej organizácie, ktorá už od roku 1975 zásadným spôsobom prispieva k ochrane a výskumu dravcov na Slovensku.

Jozef Chavko

Predseda Ochrany dravcov na Slovensku

Kto sme

Ochrana dravcov na Slovensku je mimovládna organizácia - občianske združenie, venuje sa výskumu a ochrane voľne žijúcich dravých vtákov a sov vo voľnej prírode na celom území Slovenska.

Skupinu pre výskum a ochranu dravcov a sov (SVODAS) založil v roku 1975 jeden z najvýznamnejších ornitológov na Slovensku, Mgr. Štefan Danko. Od roku 2004 vystupuje organizácia pod názvom Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), pričom skratka organizácie vychádza z anglického názvu – Raptor Protection of Slovakia. RPS v súčasnosti združuje vyše 150 členov a sympatizantov z celého Slovenska, medzi ktorými sú profesionálni i dobrovoľní ochrancovia prírody, odborníci, ako i aktívni a nadaní študenti vysokých škôl s prírodovedným zameraním. Od roku 1999 je organizácia registrovaná ako občianske združenie v registri občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Poslaním RPS je združovať záujemcov o ochranu a výskum dravcov a sov, vzdelávať svojich členov i verejnosť a realizovať ďalšie aktivity na ochranu dravých vtákov a sov vo voľnej prírode, s pôsobnosťou v rámci celého Slovenska. Medzi aktivity RPS patrí:

  • ochrana a výskum; pravidelný, koordinovaný monitoring stavu populácií dravcov a sov a ich biotopov, vytváranie náhradných hniezdnych príležitostí (výroba a inštalácia hniezd a búdok), stráženie hniezd, vytváranie potravných príležitostí (reštitúcia sysľa pasienkového), analýza potravných zvyškov, sledovanie priebehu hniezdenia a faktorov ohrozenia,
  • kontrola a riešenie najzávažnejších problémov a negatívnych antropických faktorov ohrozujúcich populácie dravých vtákov a sov; spolupráca s energetickými spoločnosťami pri riešení problematiky úmrtí vtákov v dôsledku zásahu elektrickým prúdom, prevencia a riešenie prípadov nelegálnej činnosti, ktorej obeťou sú vtáky, vyhlasovanie a vytváranie ochranných zón v okolí hniezd chránených druhov, zabezpečenie záchrany ohrozených jedincov,
  • vzdelávanie verejnosti; poradenstvo, vydávanie informačných materiálov, organizovanie odborných prednášok a prezentácií, poskytovanie informácií prostredníctvom médií,
  • zvyšovanie odbornej úrovne členskej základne,
  • rozvoj spolupráce so zainteresovanými skupinami (poľovníci, užívatelia pôdy, lesníci, mestá a obce, horolezci a pod.), ďalšími mimovládnymi organizáciami a so štátnou správou,
  • príprava, resp. modifikácia legislatívnych predpisov, zabezpečovanie a kontrola ich rešpektovania a uplatňovania v praxi, participácia na procesoch správnych konaní.

História Ochrany dravcov na Slovensku

SVODAS - Skupinu pre výskum a ochranu dravcov a sov (ako predchodcu RPS) založil v roku 1975 a do roku 1996 aj viedol jeden z najvýznamnejších slovenských odborníkov na dravé vtáky Mgr. Štefan Danko. Od roku 1975 vydávala Československá Skupina ročne dva obežníky a o činnosti informovala každoročne v správach za jednotlivé roky. Hlavnými úlohami výskumu boli: Inventarizácia hniezdnych párov dravcov a sov, ich populačná dynamika, krúžkovanie a zber vývržkov. Prvé obežníky boli vyrábané v Michalovciach cyklostylovou cestou (spôsob množenia na blanu), od roku 1980 sa cez východočeskú pobočku ČOS vydávali tlačené Zprávy, ktoré sa v roku 1986 pretransformovali do časopisu Buteo.

Od roku 1993 po rozdelení Československa sa rozdelila aj Československá SVODAS na českú a slovenskú. V slovenskej Skupine pokračovali v publikovaní správ o činnosti traja tzv. krajskí koordinátori (Danko, Karaska, Chavko). Posledná správa za Skupinu v Buteu bola publikovaná za rok 1994, za rok 1995 už v Tichodrome.

Od roku 1998 je Skupina pre výskum a ochranu dravcov a sov mimovládnou neziskovou organizáciou - občianskym združením. Od roku 2004 organizácia vystupuje a používa jednoduchší názov Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.