Ochrana dropa fúzatého (Otis tarda) na Slovensku

Oficiálna webová stránka projektu - www.dropy.sk

Projekt LIFE-Nature

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR), Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS), Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), obec Lehnice, poľovné združenie Lehnice

Miesto projektu: Slovenská republika, okres Bratislava, okres Dunajská Streda
Začiatok projektu: 08/01/2005
Koniec projektu: 31/12/2009
Celkový rozpočet projektu: 2.040.000,- €

Cieľ projektu

Ľudské aktivity spôsobili náhly pokles populácie dropa fúzatého na Slovensku. Pre zabezpečenie dlhodobej ochrany tohto druhu a umožnenie populácie zotaviť sa, je implementácia ochranárskych opatrení nevyhnutná. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie ochrany dropa na Slovensku pomocou zabezpečenia kľúčových lokalít - Sysľovské polia a Lehnice.

Aktivity projektu

Projekt sa zameriava na ochranu biotopov navrhovaných Chránených vtáčích území- CHVÚ Syslovské polia a CHVÚ Lehnice, ako dvoch kľúčových lokalít. Všetky aktivity projektu boli vybrané na základe identifikovaní hrozieb, podľa Európskeho a Národného akčného plánu na ochranu dropa. Na zaistenie dlhodobej ochrany cieľového druhu, projekt obsahuje rozpracovanie strategických dokumentov - manažmentové plány pre CHVÚ Syslovské polia a CHVÚ Lehnice, agro-environmentálne schémy, stratégie pre poľnohospodárov a poľovníkov na zníženie mortality a obmedzenie vyrušovania.

Aktivitami projetku sú: vypracovanie programu starostlivosti pre spomínané územia, výkup časti území, monitoring populácie, zlepšenie hniezdnych možností pre dravce, revitalizácia vetrolamov, trvalotrávnatých porastov, reštitúcia vybraných druhov bezstavovcov ako dôležitý potravný zdroj, vybudovanie depresií pre obojživelníky, zlepšenie prístupu v zimných mesiacoch k potrave, obmedzenia výkonu práva poľovníctva, kontrola predátorov ako predchádzanie mortality jedincov, zabezpečenie prirodzenej údržby trávnych porastov formou kosenia a pasenia, spolupráca s odborníkmi z Maďarska, Rakúska a Českej rebuliky, vybudovanie turistického chodníka a pozorovateľne...

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd