Ochrana orla kráľovského znížením človekom spôsobenej úmrtnosti v panónskom regióne

Ochrana orla kráľovského znížením človekom spôsobenej úmrtnosti v panónskom regióne

Názov projektu: Ochrana orla kráľovského znížením človekom spôsobenej úmrtnosti v panónskom regióne

Kód projektu: LIFE15 NAT/HU/000902

Skratka: PannonEagleLife

Názov programu: Program LIFE

Hlavný donor: Európska komisia

Koordinujúci príjemca: MME Bird Life Hungary

Pridružení príjemcovia:

 • Ochrana dravcov na Slovensku (Raptor Protection of Slovakia)
 • Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Hortobágy National Park Directorate
 • Kiskunság National Park Directorate
 • Česká společnost ornitologická
 • Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment of the Czech Republic)
  Bird Life Österreich
 • Umweltverband WWF Österreich / WWF Austria
 • Institute for Nature Conservation of Vojvodina Province
 • Bird Protection and Study Society of Serbia (Društvo za zaštitu i proučavanje pticab Srbije)

Téma: druhová ochrana, vtáčia kriminalita, obnova biotopov

Status: aktuálny

Zahájenie: 01.10.2016

Ukončenie: 31.03.2022

Stránka projektu:

Projekt sa realizuje v piatich krajinách v chránených vtáčích územiach s nasledovnou lokalizáciou:

PannonEagleLife1

Na Slovensku sa projekt realizuje v deviatich chránených vtáčích územiach:

PannonEagleLife2

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu PannonEagleLife je zvýšenie populácie orla kráľovského v panónskom regióne prostredníctvom výrazného zníženia mortality spôsobenej v dôsledku prenasledovania človekom.

Prenasledovanie orla kráľovského, najmä ilegálne trávenie predstavuje hlavné ohrozenie druhu v Panónskom regióne, ktoré zapríčiňuje až 30% (známych) úmrtí.

Rovnaké nebezpečenstvo hrozí ďalším chránených druhom dravcov, napríklad sokolovi rárohovi, ktorý je z tohto dôvodu druhým cieľovým druhom projektu: všetky opatrenia na obmedzenie vtáčej kriminality priamo ovplyvnia aj tento druh.

Na základe identifikovaných hrozieb a problémov boli formulované nasledujúce konkrétne ciele, splnenie ktorých napomôže zvládnuť rastúci výskyt konfliktov medzi človekom a orlom kráľovským v regióne:

 1. Znížiť priame nepriaznivé dopady prenasledovania (prípadov prenasledovania) na populáciu orla kráľovského v panónskom regióne
 2. Zvýšiť šancu na odhaľovanie nelegálnych aktivít a vynesenie precedentných rozsudkov v prípadoch prenasledovania vtáctva
 3. Zvýšiť informovanosť zainteresovaných strán o nadhodnotených vplyvoch dravých vtákov na poľovnú zver/živočíchy a o alternatívnych metódach poľovného hospodárenia, ktoré sú priaznivé pre orla kráľovského
 4. Zvýšiť informovanosť verejnosti o význame ochrany orla kráľovského a o možných dôsledkoch prenasledovania.

Všetky ciele projektu budú splnené prostredníctvom nasledujúcich 13 aktivít:

A.1: Zriadenie funkčného projektového tímu|icon|closed

Aktivita A.1: Zriadenie funkčného projektového tímu

V rámci tejto aktivity bude ustanovený projektový tím, podpísané partnerské dohody medzi koordinujúcim príjemcom projektu a pridruženými príjemcami projektu, usporiadané úvodné stretnutia a školenia projektu a obstarané potrebné vybavenie ktoré umožní efektívnu realizáciu projektu.

A.2: Zriadenie špecializovaných vyšetrovacích jednotiek so psom|icon|closed

Aktivita A.2: Zriadenie špecializovaných vyšetrovacích jednotiek so psom

V rámci projektu bude vycvičených 7 psov za účelom kontroly lokalít, odhaľovania a objasňovania prípadov vtáčej kriminality s osobitným zameraním na otravy. Z toho počtu budú na Slovensku vycvičené dva psy, jeden v roku 2017 a druhý v roku 2018 a poskytnuté Policajnému zboru SR (PZ SR).

Aktivita A.3: Vytvorenie národných sietí a postupov najlepšej praxe pre zainteresované subjekty|icon|closed

Aktivita A.3: Vytvorenie národných sietí a postupov najlepšej praxe pre zainteresované subjekty

V každej krajine, v ktorej sa projekt realizuje, bude vytvorený mechanizmus pre nahlasovanie prípadov vtáčej kriminality. Ďalej budú vytvorené regionálne databázy prípadov vtáčej kriminality, teritórií orla kráľovského, sledovania pohybu juvenilných jedincov orla kráľovského a sledovania DNA hniezdnych párov. Tieto databázy budú okrem iného využité pri hodnotení dopadov projektu.

V každej krajine, v ktorej sa projekt realizuje, budú vytvorené a na úrovni panónskeho regiónu harmonizované postupy pre odhaľovanie a objasňovanie prípadov vtáčej kriminality. Tieto postupy budú adaptované pre rôzne dotknuté subjekty (PZ SR, štátna správa v oblasti ochrany prírody, veterinárni lekári, prokurátori/sudcovia). V roku 2018 budú realizované školenia zamerané na aplikáciu národných postupov pre odhaľovanie a objasňovanie prípadov vtáčej kriminality s osobitným zameraním na otravy. Na Slovensku bude zorganizovaných 20 školení.

Aktivita A.4: Dosiahnutie adekvátneho stavu ochrany orla kráľovského v Českej republike|icon|closed

Aktivita A.4: Dosiahnutie adekvátneho stavu ochrany orla kráľovského v Českej republike

V Čechách bude zvýšená úroveň legislatívnej ochrany orla kráľovského – bude zaradený medzi prísne chránené druhy živočíchov.

Aktivita C.1: Odhaľovanie a objasňovanie prípadov prenasledovania dravcov osvedčenými metódami|icon|closed

Aktivita C.1: Odhaľovanie a objasňovanie prípadov prenasledovania dravcov osvedčenými metódamistrong>

Účelom tejto aktivity projektu je odhaľovanie a objasňovanie prípadov prenasledovania dravcov, s osobitným zameraním na otravy. Na Slovensku bude táto aktivita realizovaná v úzkej súčinnosti s PZ SR. Špeciálne vycvičené psy budú využívané predovšetkým v hniezdnych a potravných teritóriách orla kráľovského v projektových územiach. Táto metóda bude využívaná ako doplnková k štandardným kontrolám lokalít. Pri kontrole lokalít budú využívané tiež moderné technológie sledovania, napríklad drony. Všetky odhalené prípady budú riešené v spolupráci s príslušnými orgánmi. Každoročne bude vypracovaná správa o stave vtáčej kriminality v panónskom regióne.

Aktivita C.2: Kompenzovanie dopadov úmrtnosti spôsobenej človekom osvedčenými metódami|icon|closed

Aktivita C.2: Kompenzovanie dopadov úmrtnosti spôsobenej človekom osvedčenými metódami

Ohrozené hniezdiská orla kráľovského budú počas hniezdnej sezóny intenzívne monitorované, aby sa minimalizovali prípady neúspešného hniezdenia následkom nelegálnej činnosti a vyrušovania.

Pre účely zlepšenia kondície orlov a zvýšenie šance na úspešné hniezdenie, budú vytvorené dve krmoviska v CHVÚ Úľanská mokraď. Za účelom podpory úspešného hniezdenia budú inštalované umelé hniezda a búdky pre cieľové druhy projektu. Na Slovensku bude nainštalovaných 20 búdok pre sokola rároha v CHVÚ Úľanská mokraď a Špačince.

V priestoroch Spoločnosti Havran v Ratnovciach, ktorá sa zameriava na záchranu zranených a osirelých voľne žijúcich zvierat, bude vystavaná voliéra na podporu rehabilitácie zranených dravcov.

Aktivita C.3: Vytvorenie a demonštrovanie manažmentových postupov priaznivých pre zver aj orla kráľovského|icon|closed

Aktivita C.3: Vytvorenie a demonštrovanie manažmentových postupov priaznivých pre zver aj orla kráľovského

Táto aktivita bude realizovaná na území Slovenska a Maďarska. Na Slovensku, na vybraných lokalitách v CHVÚ Košická kotlina, Slanské vrchy a Ondavská rovina budú obnovované biotopy s prihliadnutím na ekologické nároky cieľových druhov projektu. Účelom obnovy je posilnenie potravnej základne orla kráľovského a sokola rároha prostredníctvom podpory nárastu stavov drobnej zveri.

Aktivita D.1: Monitoring indikátorov výkonnosti projektu|icon|closed

Aktivita D.1: Monitoring indikátorov výkonnosti projektu

Za účelom zistenia zmien v zložení hniezdnych párov orla kráľovského budú realizované DNA analýzy orlov kráľovských, ktoré budú realizované zo vzoriek peria z cca 40 % panónskej populácie orla kráľovského. Výsledky analýz budú uchovávané v databáze, ktorá bude vytvorená v rámci aktivity A.3.

Za účelom vyhodnotenia miery mortality juvenilných jedincov orla kráľovského, bude pohyb vybraných juvenilných jedincov sledovaný prostredníctvom satelitných vysielačiek. Na Slovensku bude vysielačkami označených 6 mláďat.

Na lokalitách, na ktorých budú obnovené biotopy, bude realizovaný monitoring drobnej poľovnej zveri – bažantov a zajacov. Predpokladá sa, že projekt bude mať pozitívny vplyv na zvýšenie stavov drobnej zveri, a tým aj posilnenie potravnej základne pre dravce.

ZA účelom vyhodnotenia celkového dopadu projektu na populáciu orla kráľovského bude vypracovaná analýza životaschopnosti populácie orla kráľovského v dvoch časových obdobiach: základná štúdia v roku 2017 – záverečná štúdia v roku 2022.

Aktivita D.2: Zhodnotenie socioekonomických vplyvov projektu a vplyvu obnovy biotopov na ekosystémové funkcie|icon|closed

Aktivita D.2: Zhodnotenie socioekonomických vplyvov projektu a vplyvu obnovy biotopov na ekosystémové funkcie

V roku 2017 bude realizovaná základná štúdia, ktorá definuje indikátory socioekonomických vplyvov projektu a vplyvov obnovy biotopov na ekosystémové funkcie a ich východiskové hodnoty. V roku 2022 bude realizovaná štúdia, ktorá vyhodnotí zmeny indikátorov a celkový vplyv projektu.

Aktivita E.1: Zvyšovanie povedomia zainteresovaných skupín|icon|closed

Aktivita E.1: Zvyšovanie povedomia zainteresovaných skupín

V rámci projektu bude realizovaná intenzívna kampaň zameraná na elimináciu trávenia dravých vtákov a zlepšenie ochrany orla kráľovského a sokola rároha. V rámci tejto čiastkovej aktivity budú pripravené aj vzdelávacie materiály, ktoré budú využívané na školenia v rámci aktivity A.3.

Na tému vtáčej kriminality s osobitným zameraním na trávenie dravcov budú realizované stretnutia s rôznymi záujmovým skupinami. Na Slovensku bude realizovaných minimálne 10 stretnutí. V roku 2021 Východoslovenská distribučná, a.s. zorganizuje pre iné energetické a distribučné spoločnosti medzinárodnú konferenciu o obnove a manažmente biotopov pod elektrickými vedeniami.

V roku 2021 sa v Maďarsku uskutoční medzinárodný workshop zameraný na vyhodnotenie vývoja vtáčej kriminality počas obdobia realizácie projektu a jej dopadu na populácie voľne žijúcich dravcov.

Aktivita E.2: Zvyšovanie povedomia verejnosti|icon|closed

Aktivita E.2: Zvyšovanie povedomia verejnosti

V úvode projektu bude pripravený komunikačný plán. Budú vyrobené a pravidelne distribuované rôzne komunikačné materiály, okrem iného bude vytlačený plagát „Zastavme trávenie dravých vtákov“, leták informujúci verejnosť o postupe nahlasovania nálezov uhynutých jedincov. Na Slovensku bude inštalovaná malá mobilná výstava pozostávajúca zo 6 „roll-up“ panelov. O projekte budú pravidelne informované médiá, informácie budú zverejňované aj prostredníctvom web stránky projektu, sociálnych sietí a informačných tabúľ.

Aktivita F .1: Manažment projektu|icon|closed

Aktivita F .1: Manažment projektu

Účelom aktivity je zabezpečenie každodenného manažmentu projektu a koordinácie realizácie projektových aktivít, prípravy správ o realizácii projektu a stretnutí Riadiaceho výboru projektu.

V záverečných mesiacoch realizácie projektu bude vypracovaný plánu ochrany po ukončení projektu, ktorý zabezpečí udržateľnosť výsledkov projektu.

F.2: Vyplnenie tabuliek s indikátormi|icon|closed

Aktivita F.2: Vyplnenie tabuliek s indikátormi

Povinná aktivita, v rámci ktorej budú zosumarizované kvantitatívne a kvalitatívne indikátory projektu a ich hodnoty na začiatku a na konci projektu a vyhodnotený celkový dopad projektu.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd