Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline

Názov programu:
LIFE+
Donor:
Európska komisia
Číslo projektu: LIFE11/NAT/HU/000926
Cieľový druh:
Sokol červenonohý (Falco vespertinus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
aktuálny
Zahájenie:
1.9.2012
Ukončenie:
31.3.2018
Rok realizácie:
2012-2018 

 


 

Oficiálna webová stránka projektu

www.falcoproject.eu

Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline 

Falco vespertinus - J Chavko

Sokol červenonohý (Falco vespertinus), autor: Jozef Chavko archív RPS

Ochrana dravcov na Slovensku sa zapojila do záchrany sokola červenonohého prostredníctvom realizácie projektu „Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline“.

Hlavné ciele sú:

  • Vytvoriť dlhodobé opatrenia na záchranu sokola červenonohého na vybraných lokalitách v Slovenskej republike, najmä vytvorením vhodných hniezdnych príležitostí a potravných možností ako aj redukovaním niektorých negatívnych faktorov. 
  • Posilniť európsku populáciu sokola červenonohého v Karpatskej kotline. 
  • Identifikovať ohrozenia migračných miest a nocovísk a zabezpečiť ich ochranu prostredníctvom spolupráce jednotlivých partnerov a výmenou informácií a skúseností.

Partnermi projektu sú:

  • MME BirdLife Hungary (HU) – koordinujúci príjemca 
  • Bükk National Park Directorate (HU) – partner projektu 
  • Körös-Maros National Park Directorate (HU) – partner projektu 
  • Natural History Museum (HU) – partner projektu 
  • Raptor Protection of Slovakia (SK) – partner projektu 
  • Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (SK) – partner projektu

Projekt sa realizuje v siedmich chránených vtáčích územiach s nasledovnou lokalizáciou: 

mapa

Všetky ciele projektu sú napĺňané prostredníctvom 34 aktivít. Na území Slovenska sa ciele realizujú prostredníctvom nasledovných aktivít:

A.1. Vypracovanie detailných manažmentových plánov pre kľúčové biotopy sokola červenonohého na Slovensku

Cieľom aktivity je realizovať základný zjednodušený monitoring na 19 historických hniezdiskách v rámci vybratých projektových území, kde bolo zaznamenané hniezdenie sokola červenonohého v období rokov 1982 – 2011. Na základe základného výskumu by mali byť vybrané kľúčové lokality, s potenciálnymi hniezdnymi a potravnými biotopmi a pre každú bude vypracovaný detailný manažmentový plán.

A.2. Príprava a presadzovanie agro-environmentálnej schémy pre sokola červenonohého

Cieľom aktivity je vytvoriť špeciálnu agro-environmentálnu schému (AES) podporujúcu ochranu sokola červeného a jej implementáciu do materiálov programovacieho obdobia 2014 až 2020. Po implementácii AES by mali byť farmári a užívatelia pozemkov schopní vstúpiť do predmetnej AES.

A.4. Príprava knihy o sokolovi červenonohom

Cieľom aktivity je vydanie knihy o sokolovi červenonohom. Aktuálne vedomosti a informácie pomôžu ochrancom prírody na lokálnej, ale aj na medzinárodnej úrovni dosiahnuť konkrétne ciele Európskeho akčného plánu záchrany druhov a udržať koordináciu manažmentu ochrany.

A.5. Vypracovanie a predloženie Národného akčného plánu v Maďarsku a Programu záchrany na Slovensku

Cieľom aktivity je vypracovať a predložiť Národný akčný plán a Program záchrany pre sokola červenonohého príslušným orgánom v Slovenskej republike a dosiahnuť ich schválenie.

C.1. Vytváranie náhradných hniezdnych príležitostí

Cieľom aktivity je vytvorenie 270 náhradných hniezdnych príležitostí v projektových CHVÚ prostredníctvom osadenia drevenými búdkami. Búdky budú umiestnené vo vetrolamoch a remízkach vyhodnotených ako vhodné v analýze v rámci aktivity A.1. Ďalej cieľom aktivity je testovanie 30 imitácií havraních hniezd ako náhradných hniezdnych príležitostí a testovanie 30 hliníkových búdok ako náhradných hniezdnych príležitostí.

C.2. Vytváranie podmienok pre prirodzené hniezdne príležitosti výsadbou a obnovou vetrolamov

Cieľom aktivity je výsadba 900 stromov v projektových územiach. Stromy by mali byť využité prioritne na obnovu zničených vetrolamov, ale tiež na vytváranie nových vetrolamov. Pôjde o vzrastlé stromy, pričom bude zabezpečená profesionálna starostlivosť o vysadené stromy. S užívateľmi pozemkov, ktorí budú ochotní spolupracovať by mala byť podpísaná dohoda o spolupráci.

C.3. Implementácia a propagácia ochranárskych metód na obnovu havraních kolónií

Cieľom aktivity je poskytnutie stavebného materiálu pre havrany na výstavbu väčšieho počtu hniezd, ako potenciálnych hniezdnych príležitosti pre sokola červenonohého. Stavebným materiálom by mal byť odpad z orezov krovín, stromov, vinohradov a pod. Tento spôsob podpory hniezdenia havranov sa napríklad v Maďarsku ukázal ako veľmi efektívny, pretože vďaka dostatku hniezdneho materiálu neboli slabšie jedince vytláčané mimo kolónie. Kvalita (veľkosť, stabilita) havraních hniezd v podporených kolóniách bude použitá ako ukazovateľ pre vyhodnotenie úspešnosti hniezdenia.

C.7. Obmedzenie odstrelu havranovitých vtákov v kľúčových lokalitách v rámci projektových CHVÚ

Cieľom aktivity je príprava návrhu na obmedzenie výkonu práva poľovníctva – zákaz lovu havrana a obmedzenie lovu vrany a straky v kľúčových lokalitách.

C.9. Stráženie a ochrana aktívnych hniezd sokola červenonohého na Slovensku

Cieľom aktivity je zaistiť stráženie a ochranu všetkých známych aktívnych hniezd sokola červenonohého.

C.10. Implementácia agro-environmentálnej schémy na zabezpečenie optimálneho manažmentu potravných lokalít na Slovensku

Cieľom aktivity je implementácia osobitnej AES v definovaných CHVÚ. Očakávame, že lokality a miesta výskytu sokola červenonohého by sa mali uplatňovaním AES výrazne zlepšiť.

D.1. Monitoring vplyvu projektových aktivít na Slovensku

D.2. Monitoring a vyhodnotenie formovania havraních kolónií

Cieľom aktivít monitoringu je schopnosť vyhodnotiť vplyv jednotlivých aktivít na kľúčových lokalitách, najmä s dôrazom na vzájomnú interakciu a prepojenie realizácie všetkých aktivít projektu v prospech ochrany cieľového druhu. Časové hľadisko ako aj vhodnosť jednotlivých opatrení musí byť priebežne analyzovaná a podchytená tak, aby sa zabránilo nesprávnemu vplyvu jednotlivých opatrení.

E.1. Tvorba projektovej web stránky

E.2. Umiestnenie informačných tabúľ v projektových oblastiach

E.3. Projektová komunikácia

E.4. Komunikácia s vlastníkmi a užívateľmi pôdy

E.7. Správa pre verejnosť

Cieľom týchto aktivít je práca s verejnosťou a šírenie výsledkov na rôznych úrovniach rôznym cieľovým skupinám ako napríklad smerom k farmárom, užívateľom pôdy, k verejnosti, odborníkom, štátnym a iným inštitúciám.

F.1. Projektový manažment, monitoring a podávanie správ

F.2. Stretnutia projektovej rady

Cieľom týchto aktivít je vytvorenie vhodných technických, administratívnych a finančných opatrení a mechanizmov, ktoré majú umožniť hladký a presný chod projektu. Celý projektoví tím je informovaný o svojich úlohách a povinnostiach pre úspešnú realizáciu projektu. Efektívny manažment riadenia projektu na mieste by mal zabezpečiť, že všetky aktivity budú riadne realizované. V prípade vzniku neočakávaných problémov by mali byť vykonané potrebné kroky na ich nápravu. Táto aktivita je nevyhnutná na zabezpečenie efektívnej implementácie projektu.

01 REDFOOT_project_SK_small
02 MME_color_small 03 MTTM_small_yellow 04 BNPI_small
05 06 07
08 LIFE_small 09 natura2000_small

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd