LIFE projekt sokol rároh

Sokol rároh – čo o ňom viete?

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do prieskumu vedomostí o sokolovi rárohovi. Získali sme vyše 60 odpovedí! Dotazník bol deaktivovaný, momentálne ho vyhodnocujeme. Ochrana sokola rároha bola podporená aj v rámci projektu LIFE09 NAT/HU/000384, o ktorom sa dozviete všetko potrebné na adrese www.dravce.sk/sokolraroh.

Ochrana sokola rároha v Karpatskej kotline

Oficiálna webová stránka projektu - www.dravce.sk/sokolraroh

LIFE06 NAT/H/000096 - Ochrana sokola rároha v Karpatskej kotline

Aktivity projektu:

 • A1 Hodnotenie vplyvu súčasných poľnohospodárskych dotácií a súvisiacich manažmentových opatrení v biotopoch sokola rároha.
 • A2 Rozpracovanie metód pre revitalizáciu trvalotrávnych porastov na pilotných územiach a návrhu na vhodný system dotácií stimulujúci vhodné obhospodarovanie biotopov sysľa pasienového
 • A3 Populačný modeling
 • A4 Školenie pre riešiteľov projektu
 • A5 Nákup vybavenia (v súlade s pravidlami verejného obstarávania)
 • C1 Výroba a inštalácia hniezdnych búdok a umelých hniezd
 • C2 Reštitúcia sysľa pasienkového na biotopoch Natura 2000 kde sa nenachádza
 • C3 Lokalizovať a ekologizovať nebezpečné elektrické stĺpy
 • C4 Označovanie mláďat pre získavanie dát o migrácii a pohybe
 • D1 Kontroly a údržba hniezdnych búdok a umelých hniezd
 • D2 Kontrola efektivity izolácie nebezpečných elektrických stĺpov
 • D3 Monitoring reštituovanej populácie
 • D4 Stráženie ohrozených hniezd
 • D5 Chov a rozmnožovanie poranených vtákov, posilnenie divokej populácie mláďatami z chovu
 • D6 Chemické analýzy vajec a zverejňovanie výsledkov
 • D7 Populačný monitoring
 • D8 Zhromažďovanie, spracovávanie a monitoring získaných dát a informácií
 • D9 Vytvorenie operačného medzinárodného mailingového zoznamu kontaktov s cieľom zhromažďovania informácií o migračných trasách, zimoviskách a pohybe mláďat
 • E1 Ovplyvňovanie povedomia poľovníkov a ich vzdelávanie
 • E2 Testovanie efektívnosti agroenvironmentálneho poradenstva založeného na zisteniach v pilotných územiach
 • E3 Inštalovať informačné tabule na území, kde sa realizuje projekt
 • E4 Vytvoriť a aktualizovať webovú stránku
 • E5 Zabezpečiť podporu verejnosti pre ochranárske opatrenia
 • E6 Informovanie médií o cieľoch projektu, aktivitách a dosiahnutých výsledkoch
 • E7 International conference to share and evaluate results and experience of the project
 • E7 Zorganizovať medzinárodnú konferenciu za účelom zdieľania a vyhodnotenia výsledkov a skúseností projektu
 • E8 Vytlačiť správu o výsledkoch projektu
 • F1 Projektové plánovanie, manažment, administrácia, monitoring a vypracovávanie správ
 • F2 Porady Projektovej rady projektu
 • F3 Finančný monitoring a vypracovávanie finančných správ
 • F4 Vypracovanie plánu ochrany po skončení projektu

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd