nase sk dravce2

nase sk sovy2

Ochranársky status - sovy

Ochranársky status - sovy

DRUH
OHROZENIE
MEDZINÁRODNÉ DOHOVORY
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)
Pôtik/Kuvik kapcavý
NE
Bern2, BD1, E
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
Myšiarka močiarna
VU
Bern2, BD1, E
Athene noctua (Scopoli, 1769)
Kuvik obyčajný/plačlivý
LR: nt 
Bern2
Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Výr skalný
NE
Bern2, BD1, E
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)
Kuvičok/kuvik vrabčí
NE
Bern2, BD1, E
Otus scops (Linnaeus, 1758)
Výrik obyčajný/lesný
EN
Bern2
Strix uralensis (Pallas, 1771)
Sova dlhochvostá
LR: lc
Bern2, E
Tyto alba (Scopoli, 1769)
Plamienka driemavá
VU
Bern2

 

Podľa:

  • Červený (ekosozologický) zoznam vtákov (Aves) Slovenska, A.KRIŠTÍN, Ľ.KOCIAN, P.RÁC, 2001

 

Kategórie ohrozenosti podľa IUCN:

EX – Extinct – vyhynutý
EW – Extinct in the Wild – vyhynutý v prírode
RE – Regional Extinct – regionálne vymiznutý
CR – Critically Endangered – kriticky ohrozený
EN – Endangered – ohrozený
VU – Vulnerable – zraniteľný
LR – Lower Risk – menej ohrozený
s podkategóriami
cd – Conservation Dependent – závislý na ochrane
nt – Near Threatened  - takmer ohrozený
lc – Least concern – najmenej ohrozený
DD – Data Deficient – údajovo nedostatočný
NE – Not Evaluated – nehodnotený


Označenia príloh medzinárodných dohovorov:

BD1 – Príloha I Smernice o vtákoch
Bern2 – Príloha II Bernského dohovoru
Bonn 2 – Príloha II Bonnského dohovoru

Online poznávací systém

Videli ste v prírode dravca, ktorého neviete identifikovať?

Skúste náš online poznávací systém, ktorý Vám na základe niekoľkých otázok pomôže určiť aký druh ste videli.

Systém obsahuje niekoľko otázok, ktorými budete postupne prechádzať, pričom je vždy možné vybrať jednu, alebo viac z ponúkaných možností. Na konci sa vám zobrazí výsledok - jeden alebo viacero druhov, ktoré spĺňajú Vami zadané kritériá.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.