Podpora transparentnosti v rozhodovacích procesoch o vybraných chránených územiach

Názov projektu:
Podpora transparentnosti v rozhodovacích procesoch o vybraných chránených územiach (Grant č. S18-27F)
Názov programu:
Environmentálny program
Donor:
Nadácia Ekopolis
Téma:
NATURA 2000, lesníctvo, ochrana prírody
Status:
ukončený
Zahájenie:
9.12.2008
Ukončenie:
15.11.2009
Osoba zodpovedná za projekt:
RNDr. Marcel Uhrin
Spolupracujúce osoby:
Ing Marián Jasík, Mgr. Imrich Vozár
Výška finančnej podpory:
49 500,00 Sk, t.j. 1643,10 €
Celkový rozpočet projektu:
55 000,00 Sk, t.j. 1 825,67 €
Dátum schválenia projektu:
9. december 2008

Ciele projektu:

Cieľom projektu je zvýšiť transparentnosť rozhodovania orgánov štátnej správy ochrany prírody (KUŽP v Banskej Bystrici, KÚŽP V Žiline, MŽP SR...) a to vypracovaním troch súdnoznaleckých posudkov zhodnocujúcich stav PR Fabova hoľa, NPR Jánošíková kolkáreň a NPR Šramková, stavu predmetu ich ochrany, stavu lesných biotopov národného a európskeho významu a druhov na ne viazaných, ich predložením na príslušné orgány a organizácie ochrany prírody a ich zverejnením. Snahou bude, aby súdnoznalecké posudky vypracovali minimálne dva subjekty rešpektované nezávislou odbornou verejnosťou, z toho jedna súdnoznalecká organizácia. Porovnaním dvoch súdnoznaleckých posudkov a ich záverov sa orgánom štátnej správy vytvoria lepšie predpoklady pre transparentné rozhodovanie o osude týchto chránených území. V rámci projektu plánujeme spracovať aj právnu analýzu súdnoznaleckého prostredia v oblasti ochrany prírody na Slovensku a vzťah súdneho znalca a súdnoznaleckej organizácie, pričom táto bude poskytnutá orgánom a organizáciám ochrany prírody.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd