Transpozícia a implementácia Smernice EÚ o vtákoch a Smernice o biotopoch v SR

podporovať a presadzovať uplatňovanie práva EÚ v oblasti identifikácie SPA území, boja proti vtáčej kriminalite, informovať širokú verejnosť o požiadavkách vyplyvajúcich z práva EÚ v oblasti ochrany prírody

Dosiahnuté výsledky

1. Analýza návrhu zákona o ochrane prírody a krajiny z pohľadu ochrany vtáctva

Kľúčovými smernicami EÚ v oblasti ochrany prírody sú Smernica o vtákoch a Smernica o biotopoch. Najdôležitejším zákonom, ktorý by mal preberať ustanovenia týchto smerníc je Zákon o ochrane prírody a krajiny. Naše aktivity v tejto oblasti zahŕňali analýzu pripravovaného zákona o ochrane prírody a krajiny, vypracovanie pozičných dokumentov a ich predkladanie zodpovedným ministerstvám a snaha o presadenie potrebných zmien v parlamente.

V rámci tejto aktivity boli pripravené tieto dokumenty:

  • hromadnú pripomienku podpisalo 615 občanov, zaslaná na Ministerstvo životného prostredia 12 zo 17 pripomienok Ministerstvom akceptovaných
  • list členom legislatívnej rady vlády
  • list pre členov vlády

2. Identifikácia SPA území ako súčasti Sústavy NATURA 2000

Podkladom pre identifikáciu SPA území sú ornitologické údaje posudzované podľa vedeckých kritérií. Na workshopoch realizovaných v spolupráci so Štátnou ochranou prírody určených pre mapovateľov bola prezentovaná jednotná metodika zberu údajov.

  • 63 mapovateľov bolo zapojených do mapovania
  • zmapovaných bolo 75 lokalít pre hniezdiace populácie a 21 lokalít pre migrujúce populácie
  • bolo získaných 7500 riadkov do databázy využiteľnej v procese identifikácie SPA území

Každá z navrhnutých lokalít bola analyzovaná expertami pre jednotlivé druhy. Zoznam 46 SPA území bol predložený Štátnej ochrane prírody SR.

3. Prispievanie k riešeniu problematiky vtáčej kriminality

V rámci tejto aktivity bola vytvorená databáza o vtáčej kriminalite o všetkých formách vtáčej kriminality na Slovensku. Cieľom databázy je získať prehľad o rôznorodosti, intenzite, vývoji a formách vtáčej kriminality, ako aj napomáhať k jej riešeniu, ako environmentálneho a spoločenského problému. V súčasnosti databáza obsahuje 531 údajov.

Ďalej bolo realizovaných 8 odborných školení (v každom okrese Slovenska). Školenia boli zamerané na informovanie zložiek polície o novej legislatíve súvisiacej s vtáčou kriminalitou (Trestný zákon, Zákon o CITES), ako aj o efektívnej spolupráci polície so zložkami ochrany prírody. Bolo vyškolených 338 príslušníkov polície.

Uskutočnili sa 2 stretnutia Národnej skupiny pre boj s vtáčou kriminalitou, ktorú tvoria odborníci z rôznych organizácií a inštitúcií (MŽP, ŠOP SR, Colný úrad, Polícia a pod.).

V januári 2003 sme zorganizovali dvojdňový Národný seminára o vtáčej kriminalite, kde boli prezentované poznatky a informácie o formách, intenzite a negatívnych vplyvoch vtáčej kriminality. Účastníci všetkých zainteresovaných skupín (MŽP SR, MV SR, MP SR, poľovníci, sokoliari, colníci, chovatelia, MVO a iné) boli informovaní o priorite riešenia tejto otázky, ako aj o potrebe posilnenia efektívnosti zákonov za účelom implementácie práva EU v ochrane prírody. Na seminári sa zúčastnilo 60 účastníkov z 20 inštitúcií a 5 zahraniční hostia. Bolo prezentovaných 18 prezentácií a 9 posterov. Na seminári sa uskutočnila premiéra 26 min. videa o vtáčej kriminalite.

4. Zvyšovanie informovanosti širokej verejnostia zodpovedných o práve Európskej únie

Bolo vydaných a distribuovaných 5000 výtlačkov informačných letákov o vtáčej kriminalite a možnosti zapojenia verejnosti do získavania hodnotných informácií formou návratok. 7300 výtlačkov brožúrky NATURA 2000 bolo distribuovaných Štatnej ochrane prírody, MŽP SR, MP SR a širokej verejnosti.

Uskutočnili sme 3 tlačové konferencie, poskytli sme 18 tlačových správ a 97 mediálnych výstupov.

Bol natočený 20 min. dokument o problematike vtáčej kriminality a zabezpečili sme jeho odvysielanie vo verejnoprávnej televízii.

Trvanie projektu: december 2001 - február 2003, územie Slovenska
Úloha našej organizácie: partner slovenskej mimovládnej organizácie Spoločnosť na ochranu vtáctva na Slovensku a Royal Society for the Protection of Birds z Veľkej Británie
Projektové náklady: 98 960 EUR
Projekt finančne podporil: Delegation of the European Commission in the Slovak Republic, 1999 Phare ACCESS Programme Ady Endre ut 9-11, Szentendre, Hungary, Tel: (36-26) 504-000, Fax: (36-26) 311-294, www.rec.org
Výška príspevku: 80 809 EUR

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd