Voda pre život

Projekt podporil Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis.

                

Názov projektu: Voda pre život

Donor: Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis

Téma: V okrese Malacky sa v ochrannom pásme vedenia 400 kV nachádza periodické vodou podmáčané územie, na ktorom dochádza k postupnej sukcesii (zazemňuje sa, zarastá vegetáciou), čím sa stráca jeho vhodnosť pre vzácnejšie druhy živočíchov. Dochádza tu taktiež k expanznému šíreniu inváznych druhov rastlín, najmä zlatobyle obyčajnej. Takto degradované semiakvatické biotopy si neplnia svoju funkciu, najmä počas kritického obdobia v roku - letných mesiacov, kedy je voda najdôležitejší element v krajine. Situáciu zhoršuje aj fakt, že v okolí absentuje významnejší vodný prvok, ktorý je zdrojom vody aj pre poľovnú zver. V minulosti tu boli pozorované viaceré druhy vtákov, napríklad slávik modrák či žeriav popolav‎ý.

 

Manažment územia prinesie zastavenie sukcesie, tvorbu menších oddelených vodných prvkov a

potlačenie nepôvodnej vegetácie. Vodné prvky sú určené hlavne pre obojživelníky a niektoré druhy

vtákov a tiež ako zdroj vody pre živočíchy vo voľnej krajine. Okrem vodných prvkov na území pribudnú potravné a úkrytové stanovištia pre hmyz a obojživelníky.

 

Status: ukončený

Začiatok projektu: 29.12.2022

Ukončenie projektu: 31.05.2023

Projektová lokalita: okres Malacky

 

Ciele projektu:

  • Tvorba 2-3 menších periodických vodných prvkov s plytkými brehmi a širokým pobrežným pásmom.
  • Zastavenie sukcesie, odstránenie nepôvodných inváznych druhov a náletových drevín.
  • Tvorba potravných, úkrytových a odpočinkových možností pre chrobáky, nadzemných zimovísk pre plazy a obojživelníky.  

 

Pozrite si priebeh realizácie projektu prostredníctvom Story mapy a krátkeho videa: TU

 

Tlačová správa

Bratislava 31.mája 2023

 

SEPS v spolupráci s OZ Ochrana dravcov na Slovensku revitalizuje územie biotopov na Záhorí

 

Elektrické vedenia sa stali súčasťou krajiny okolo nás. Len na Slovensku dosahuje ich dĺžka asi 35 tisíc km, celosvetovo je to viac ako 60 miliónov kilometrov. Ich výstavba a prítomnosť mení vizuálne vnímanie krajiny, má za následok rozdeľovanie biotopov a vznik bariér v rámci tzv. ochranného pásma, ktoré je určené na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky elektrickej siete. Práve tieto územia pod vedeniami môžu v krajine plniť dôležitú úlohu pri podpore prežitia mnohých druhov plazov, obojživelníkov, cicavcov a vtákov a zmierniť tak negatívne dopady klimatických zmien na biotopy.

Tradičné stratégie údržby ochranného pásma pod elektrickými vedeniami, medzi ktoré patrí časté kosenie a výrub náletových drevín, zvyčajne podporujú opätovný rast vegetácie a vedú k zvýšenému výskytu inváznych druhov (agresívnych nepôvodných rastlín). Tieto prinášajú voľne žijúcim živočíchom len malý alebo žiadny úžitok. Neustály opätovný rast vegetácie zároveň zvyšuje potrebu častej údržby, ktorá je finančne a pracovne náročná.

Správnym manažmentom ochranného pásma môžeme vytvoriť či obnoviť vhodné biotopy podporujúce rozmanitosť rastlín a živočíchov v krajine. Príkladom, ako na to, je projekt „Voda pre život“, ktor‎ý podporil Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis a je realizovaný v spolupráci s občianskym združením Ochrana dravcov na Slovensku. Vďaka tomuto projektu sa v ochrannej zóne prenosového vedenia 400 kV v okrese Malacky obnovili vodné prvky
a pre plazy, obojživelníky, hmyz, poľovnú zver či vtáctvo sa vytvorili vhodné zdroje potravy, úkrytu a odpočinku.

„Lokalitu sme identifikovali v rámci monitoringu elektrických vedení na Záhorí. Ide o perspektívny biotop, u ktorého však dochádzalo k postupnej sukcesii a zazemňovaniu. Tradičný spôsob manažmentu ochranného pásma, ktorý tu bol aplikovaný v podobe kosby a výrubov, prispel aj k výskytu inváznych rastlín. Takto degradovaný biotop postupne strácal na svojom význame. V rámci obnovy lokality boli vytvorené vodné prvky o sumárnej rozlohe takmer 100 m2, kamenný múrik a úkryty z dreva a zeminy, ktoré poslúžia ako nadzemné zimoviská pre plazy a obojživelníky. Voda, ktorá bude takto v krajine dlhšie dostupná aj počas kritického obdobia letných mesiacov, bude doslova voda pre život,“ uvádza koordinátor projektu Marek Gális z Ochrany dravcov na Slovensku.

„K otázkam ochrany životného prostredia pristupujeme zodpovedne. Uvedomujeme si, že činnosť našej spoločnosti má priamy vplyv na krajinu okolo nás. S OZ Ochrana dravcov na Slovensku spolupracujeme dlhodobo v oblasti ochrany sokola rároha. Teší nás, že sa nám podarilo túto spoluprácu rozšíriť  a zrealizovať projekt, ktorý je prospešný pre všetky živočíchy žijúce na tomto území. Verím, že projekt „Voda pre život“ sa stane inšpiráciou aj pre ďalšie energetické spoločnosti, “ hovorí Jaroslav Vach, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava.

 

„Bez súhlasu majiteľov pozemkov, obce Kostolište, poľovného združenia PZ Záhoran a spoločnosti JAKOS, a.s., ktorá na okolitých poliach hospodári, by sme práce v takomto rozsahu nemohli realizovať. Opäť by sa zvolil len tradičný spôsob údržby ochranného pásma a daný biotop by postupne degradoval. Veľmi si preto vážime prístup všetkých spolupracujúcich subjektov, ktoré tak svojím súhlasom prispeli k obnove biotopu a ochrane prírody,“ uzatvára Marek Gális z Ochrany dravcov na Slovensku.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd