nase sk dravce2

nase sk sovy2

Zvýšenie povedomia o znižovaní úmrtnosti voľne žijúcich živočíchov spôsobenej človekom

logo visegrad fund logo supported by blue 800px 1Projekt sa zameriava na problematiku elektrických vedení a vtáčiu kriminalitu. Nárazy vtáctva do elektrických vedení, ako aj stále aktuálne prípady vtáčej kriminality, predstavujú pre vtáctvo hrozby a prispievajú k úmrtnosti jednotlivých vtáčích druhov.

Cieľom projektu je výmena a šírenie existujúcich poznatkov o tom, ako tieto hrozby v rámci regiónu V4 znižovať. Zapojením rôznych zainteresovaných strán projekt prispieva k zvyšovaniu kapacít na riešenie alebo zmierňovanie vplyvu ľudských činností na stratu biodiverzity. Prostredníctvom podujatí a online informačných materiálov určených pre verejnosť približuje problematiku miestnym komunitám a širokej verejnosti.

www.visegradfund.org 

ENGLISH VERSION                                                                                                                    

Partneri projektu: riešiteľom projektu je Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), Česká společnost ornitologická (ČSO) a Maďarská organizácia pre ornitológiu a ochranu prírody (MME).

Projekt je spolufinancovaný Vládou Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je rozvíjať myšlienky trvalo udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Obdobie realizácie projektu: 20. september 2022 – 31. marec 2023

Foto 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupy projektu

INCREASED AWARENESS ON REDUCING HUMAN-CAUSED MORTALITY OF WILDLIFE

The project addresses the issues of electric power lines and bird crime as the most negatively affecting threats contributing to bird mortality. It aims to share and transfer the existing knowledge on how to reduce these threats within the V4 region. Bringing together different stakeholders contributes to improving capacities for addressing or mitigating the impact of human activities on biodiversity loss. Through events and online information products targeting the public, it brings the issues as close as possible to local communities and the public.  

                                                                                                                                                                                                                                          www.visegradfund.org

logo visegrad fund logo supported by blue 800px 1

         

Project partners:

Raptor Protection of Slovakia

Czech Society for Ornithology

Hungarian Ornithological and Nature Conservation Society - Birdlife Hungary

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland, and Slovakia through Visegrad Grants from the International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Project implementation period: 20 September 2022 – 31 March 2023

 

Project outputs:

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.