Zvýšenie povedomia o znižovaní úmrtnosti voľne žijúcich živočíchov spôsobenej človekom

logo visegrad fund logo supported by blue 800px 1Projekt sa zameriava na problematiku elektrických vedení a vtáčiu kriminalitu. Nárazy vtáctva do elektrických vedení, ako aj stále aktuálne prípady vtáčej kriminality, predstavujú pre vtáctvo hrozby a prispievajú k úmrtnosti jednotlivých vtáčích druhov.

Cieľom projektu je výmena a šírenie existujúcich poznatkov o tom, ako tieto hrozby v rámci regiónu V4 znižovať. Zapojením rôznych zainteresovaných strán projekt prispieva k zvyšovaniu kapacít na riešenie alebo zmierňovanie vplyvu ľudských činností na stratu biodiverzity. Prostredníctvom podujatí a online informačných materiálov určených pre verejnosť približuje problematiku miestnym komunitám a širokej verejnosti.

www.visegradfund.org 

ENGLISH VERSION                                                                                                                    

Partneri projektu: riešiteľom projektu je Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), Česká společnost ornitologická (ČSO) a Maďarská organizácia pre ornitológiu a ochranu prírody (MME).

Projekt je spolufinancovaný Vládou Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je rozvíjať myšlienky trvalo udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Obdobie realizácie projektu: 20. september 2022 – 31. marec 2023

Foto 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupy projektu

Odborný workshop s ukážkou inštalácie odkloňovačov letu vtáctva na zníženie počtu úhynov na elektrických vedeniach |icon|closed

Na južnom Slovensku sa 24.10.2022 uskutočnil odborný workshop s názvom Zníženie mortality vtákov na elektrických vedeniach na zdieľanie a výmenu skúseností o metódach prevencie kolízií vtáctva s elektrickými vedeniami a úrazov elektrickým prúdom s účasťou odborníkov na ochranu vtáctva, zástupcov štátnych inštitúcií, miestnych úradov životného prostredia a prevádzkovateľov energetických sietí zo Slovenska, Maďarska a Českej republiky.

Program workshopu, 24.10.2022, Dunajská Lužná
Program workshopu, 24.10.2022, Dunajská Lužná
          Stretlo sa vyše 20 odborníkov na problematiku vtáctvo a elektrické vedenia

          Stretlo sa vyše 20 odborníkov na problematiku vtáctvo a elektrické vedenia

Na úvod odzneli online prezentácie od kolegov z MME BirdLife Maďarsko a českej distribučnej spoločnosti EG.D
Na úvod odzneli online prezentácie od kolegov z MME BirdLife Maďarsko a českej distribučnej spoločnosti EG.D
Problematika vtáctvo vs. elektrické vedenia z pohľadu energetických spoločností - prezentácia Stredoslovenskej distribučnej, a.s.
Problematika vtáctvo vs. elektrické vedenia z pohľadu energetických spoločností - prezentácia Stredoslovenskej distribučnej, a.s.
          Problematika vtáctvo vs. elektrické vedenia z pohľadu energetických spoločností - prezentácia Západoslovenskej distribučnej, a.s.
          Problematika vtáctvo vs. elektrické vedenia z pohľadu energetických spoločností - prezentácia Západoslovenskej distribučnej, a.s.
K dispozícii boli k nahliadnutiu rôzne typy odkloňovačov letu vtáctva a ekochráničiek
K dispozícii boli k nahliadnutiu rôzne typy odkloňovačov letu vtáctva a ekochráničiek

Počas prestávky prebiehali živé diskusie medzi účastníkmi

Počas prestávky prebiehali živé diskusie medzi účastníkmi

Prezentácie pokračovali hosťami z Českej republiky - zástupkyne Krajského úradu Juhomoravského kraja a Agentúry ochrany prírody a krajiny ČR prezentovali skúsenosti a postupy z ČR

Prezentácie pokračovali hosťami z Českej republiky - zástupkyne Krajského úradu Juhomoravského kraja a Agentúry ochrany prírody a krajiny ČR prezentovali skúsenosti a postupy z Česka

Kolegovia z energetickej spoločnosti MAVIR z Maďarska sa problematike venujú dlhodobo, prezentáciu obohatili o praktické ukážky jednotlivých typov používaných odkloňovacích prvkov, dôraz bol kladený na praktické skúsenosti ohľadom efektivity jednotlivých prvkov

Kolegovia z energetickej spoločnosti MAVIR z Maďarska sa problematike venujú dlhodobo, prezentáciu obohatili o praktické ukážky jednotlivých typov používaných odkloňovacích prvkov, dôraz bol kladený na praktické skúsenosti ohľadom efektivity jednotlivých prvkov. V rámci projektu LIFE Danube Free Sky, ktorý momentálne prebieha v 7 krajinách Európy, sa monitoruje vyše 1150 km elektrických vedení v projektovom území pozdĺž významného migračného koridoru - rieky Dunaj. Vyše 245 km najrizikovejších vedení bude pre vtáctvo bezpečnejších vďaka odkloňovačom, viac ako 3250 stĺpov bude ošetrených ekochráničkami v rámci prevencie zásahu elektrickým prúdom - elektrokúciou. 

          Na workshope nechýbali ani predstavitelia Štátnej ochrany prírody SR, prednáška ohľadom legislatívnych nástrojov na zníženie mortality voľne žijúcich živočíchov vplyvom elektrických vedení
          Na workshope nechýbali ani predstavitelia Štátnej ochrany prírody SR, prednáška ohľadom legislatívnych nástrojov na zníženie mortality voľne žijúcich živočíchov vplyvom elektrických vedení
          Prednáška o najnovších technológiách na inštaláciu odkloňovačov letu vtáctva
          Prednáška ohľadom vývoja najnovších technológií na inštaláciu odkloňovačov letu vtáctva 
          Praktické ukážky a diskusia medzi účastníkmi
          Praktické ukážky a diskusia medzi účastníkmi

Tlačovú správu k téme si môžete prečítať TU. Na workshope celkovo odznelo 10 prednášok, všetkým partnerom ďakujeme za účasť, prezentáciu, cenné informácie pri výmene skúseností a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

Odborný workshop o prevencii otravy dravcov |icon|closed

Cieľ workshopu: psie jednotky – špeciálne vycvičený pes a psovod –  zohrávajú významnú úlohu pri odhaľovaní a v boji proti incidentom otravy dravcov tým, že odrádzajú potenciálnych páchateľov a uľahčujú policajné vyšetrovanie získavaním dôkazov, ktoré by sa inak ťažko získavali. Vďaka workshopu bude možná výmena skúseností o metódach prevencie otravy dravcov, práci psích jednotiek a spolupráci s políciou a príslušnými štátnymi orgánmi.

Dňa 15.decembra 2022 sa v Bratislave uskutočnil odborný workshop zameraný na výmenu skúseností s odhaľovaním prípadov vtáčej kriminality. Psovodi zo Slovenska, Česka a Maďarska prezentovali svoje skúsenosti z terénu. V prezentáciách odpovedali na vopred zadané okruhy tém, vďaka ktorým bolo možné porovnať využitie špeciálne vycvičených psov v jednotlivých krajinách. 

Program odborného workshopu.

Uvítanie účastníkov medzinárodného workshopu.

Prezentácia skúseností policajného psovoda zo Slovenska bola doplnená o informácie od členov Ochrany dravcov na Slovensku, ktorí sa problematikou vtáčej kriminality dlhodobo zaoberajú. 

Prezentácia skúseností psovoda z Maďarska, ktorý spolupracuje s organizáciou MME Birdlife Maďarsko. 

Ukážka práce špeciálne vycvičeného psa na vyhľadávanie uhynutých zvierat a vysoko rizikových látok v teréne. Pes dokáže terén prehľadať efektívnejšie ako človek a nájde uhynuté zvieratá aj v neprehľadanej vegetácii.

Skúsenosti z Českej republiky prezentovala psovodka z České společnosti ornitologické (ČSO). Počas prezentácie uviedla viacero noviniek, s ktorými sa stretla počas práce v teréne. 

Workshop bol dobrou príležitosťou na medzinárodnú výmenu skúseností. 

Na workshope boli prezentované aj výsledky a skúsenosti z projektu LIFE15/NAT/HU/000902 "Ochrana orla kráľovského znížením mortality spôsobenej človekom v Panónskom regióne," skrátene LIFE Pannon Eagle. V záverečnej diskusii medzi zapojenými odborníkmi odznelo viacero praktických rád, akým spôsobom je možné účinnejšie odhaľovať a potláčať prípady vtáčej kriminality, aké nové trendy (napr. použité jedy, návnady, pasce) zaznamenali vo svojich krajinách a načrtli sa možné plány budúcej spolupráce.

Príručka o znižovaní úmrtnosti spôsobenej ľudskou činnosťou pre verejnosť publikovaná online |icon|closed

Príručka populárnym spôsobom poukazuje na hrozby, ktoré rôzne ľudské aktivity predstavujú pre dravce. Hlavná časť je venovaná úmyselným otravám dravých vtákov. Čitateľ v príručke nájde dôležité informácie, hlavne odpovede na otázky: Čo je vtáčia kriminalita? Ako vyzerá otrávený dravec? Aké riziko pre človeka predstavujú jedy vo voľnej prírode? Ako a kam nahlásiť podozrivý nález? Na čo slúžia špeciálne vycvičené psy? A prečo je kľúčom krajina? Príručka je zostavená v angličtine, preložená do národných jazykov projektových partnerov. Jednotlivé jazykové verzie sú dostupné vo formáte pdf:

 

Krátke videá o vtáčej kriminalite |icon|closed

Pozrite si krátke videá na tému vtáčej kriminality. Videá sú dostupné s anglickými, českými a maďarskými titulkami.

1. Čo je vtáčia kriminalita? 

 

2. Ako rozpoznať otráveného dravca?

3. Nahlásenie podozrivého prípadu

 

Exkurzie so sprievodcom |icon|closed

Celkovo bolo organizovaných 6 exkurzií pre verejnosť, na ktorých boli prezentované riešenia a opatrenia zamerané na prevenciu nárazov vtáctva do elektrických vedení či zásahov elektrickým prúdom, účastníci mali možnosť pozorovať vtáctvo za odborného výkladu s dôrazom na dôležitosť chránených vtáčích území v rámci siete Natura 2000. Cieľom podujatí bolo zvýšiť povedomie verejnosti o rizikách, ktoré elektrické vedenia predstavujú  pre vtáctvo a prezentovať prijaté preventívne opatrenia. 

1. Exkurzia 28.1.2023, Hrušovská zdrž, Slovensko

V sobotu, 28.1.2023 bola na Hrušovskej zdrži v Bratislave organizovaná exkurziu s názvom Zimní hostia na Dunaji - pozorovanie vtáctva. Účastníci mali možnosť pozorovať viacero druhov vtáctva zimujúceho či celoročne vyskytujúceho sa na tomto území, či dozvedieť sa viac o ochrane vtáctva a jeho význame. Pozvánka je dostupná TU.

Exkurzia na Hrušovskej zdrži, odborný výklad o chránených územiach a vtáčích druhoch

Začíname odborným výkladom o Chránenom vtáčom území Dunajské luhy s dôrazom na význam územia pre migrujúce a zimujúce druhy.

Presun účastníkov, počas komentovanej prechádzky sme mali na Dunaji možnosť aj za nepriaznivého počasia možnosť pozorovať druhy ako kormorán veľký, potápač malý, či chochlačka sivá. 

Pozorované vtáctvo na Dunaji

Monokulár pripravený na pozorovanie kormoránov veľkých

2. Exkurzia 11.2.2023, Zohor, Slovensko

Dňa 11.02.2023 sme mali v rámci komentovanej exkurzie o dravých vtákoch s názvom Poďte s nami za dravcami jedinečnú príležitosť nazrieť za prírodnými krásami Záhoria. Pozdĺž rieky Moravy sa nachádza unikátne prírodné bohatstvo - rozľahlé mokrade, lužné lesy či lúky sa stali jednými z najzachovalejších komplexov prírody Záhoria, ktoré sa hrdo pýšia nielen v rámci Slovenska, ale aj Európy. Viac informácií o programe nájdete v pozvánke TU

Začíname - exkurzia sa tešila hojnej účasti - zúčastnilo sa viac ako 60 ľudí a približne 20 detí.

Pozorovanie vtáctva počas exkurzie.

Odborný výklad o vzácnych dravcoch zaujal malých aj veľkých.

Pozorovanie haje červenej - ako názov druhu napovedá, hrdzavo-červené sfarbenie je charakteristickým znakom tohto vzácneho dravca. 

Účastníkom boli vysvetlené aj riziká a možné riešenia pri nárazoch vtáctva do elektrických veden. Kolíziám vtákov s elektrickým vedením zabraňujú tzv. odkloňovače letu vtáctva, ktoré majú za cieľ elektrické vedenia zviditeľniť.

Príjemná a družná atmosféra, pekné počasie a húfy veselých detí prispeli k tomu, že exkurzia splnila svoje poslanie:).

Autor fotoreportu: Soňa Nuhlíčková

3. Exkurzia 18.2.2023, Polanka nad Odrou, Česko

V sobotu 18. februára 2023 sa uskutočnila prechádzka mokraďovou krajinou v okolí Polanky nad Odrou. Cieľom bolo informovať účastníkov o dôležitosti zabezpečenia elektrických vedení, najmä v oblastiach s vysokým počtom sťahovavého vtáctva, ako sú územia Natura 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac ako 30 účastníkov sa vybralo do vtáčieho územia Poodrie...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... kde sa dozvedeli o význame mokraďovej krajiny pre prírodnú rozmanitosť a pre kontrolu vplyvov klimatických zmien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci na vlastné oči videli množstvo druhov, pre ktoré sú elektrické vedenia nebezpečné, napríklad orliaka morského.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počas celodennej exkurzie účastníci pozorovali niekoľko desiatok druhov vrátane vzácnych zimných návštevníkov, ktorých ochrana je jednoznačnou prioritou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Exkurzia 11.2.2023, Heřmanský rybník, Česko

V sobotu 11. februára 2023 sa uskutočnila exkurzia zameraná na návštevu významnej mokraďovej lokality a vtáčieho územia Heřmanský stav (Heřmanský rybník). Elektrické vedenie v bezprostrednej blízkosti tejto významnej ornitologickej lokality predstavuje riziko pre migrujúce vtáky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníkom, medzi ktorými bolo aj niekoľko detí, sprievodca Emil Morav predstavil obyvateľov vtáčieho územia pomocou názorných obrázkových tabúľ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimné počasie neodradilo účastníkov od dlhého pozorovania zimujúcich druhov ani od diskusie o možnostiach ich ochrany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na záver si účastníci mohli overiť svoje novozískané vedomosti zábavným kvízom. Po ňom si všetci sľúbili, že o rok prídu opäť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. a 6. Exkurzia 14.-15.3.2023,  Maďarsko

V Maďarsku sme zorganizovali dve exkurzie 14. a 15. marca 2023 v juhovýchodnej časti krajiny, ktorá patrí do servisnej oblasti spoločnosti MVM DÉMÁSZ, pre študentov stredných škôl, ktorí sa dozvedeli o nebezpečných situáciách spôsobených distribučnou sieťou stredného napätia, o štruktúrach, ktoré spôsobujú úrazy vtákov elektrickým prúdom, a o doteraz používaných technikách prevencie a zmierňovania následkov. V regióne Orosháza-Mezőhegyes sa študenti dozvedeli o tradične budovanej sieti nebezpečnej pre vtáctvo, o jej minulých, dočasných a následných spôsoboch ošetrenia, ako aj o dlhodobých riešeniach do budúcnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krátke videá o elektrických vedeniach bezpečných pre vtáctvo |icon|closed

Elektrické vedenia tvoria v krajine neprirodzenú bariéru a prekážku pre mnohé druhy živočíchov. Najviac však na ich prítomnosť dopláca voľne žijúce vtáctvo. Letiace vtáky sú ohrozené nárazmi do vedení, ktoré si nestihnú včas všimnúť. Najmä dravé vtáky radi využívajú elektrické stĺpy 22 kV vedenia ako odpočinkové stanovište, či na lov koristi. Čo sa však stane, keď pri dosadaní prepoja dva vodiče? Ako tomu vieme zabrániť a ochrániť ich?

Krátke videá (približne 2-3 min) vytvorené pod sériou s názvom Vtáctvo a elektrické vedenia okolo nás vysvetľujú a propagujú metódy a prístupy zabezpečujúce bezpečnosť elektrických vedení pre vtáctvo, vrátane úspešnej spolupráce zainteresovaných strán. Videá sú nahovorené v slovenčine s anglickými, českými aj maďarskými titulkami a sú zverejnené online:

Pozrite si nové videá zo série krátkych videí s názvom Vtáctvo a elektrické vedenia okolo nás: TU. Séria videí bola vytvorena vďaka projektu "Zvýšenie povedomia o znižovaní úmrtnosti voľne žijúcich živočíchov spôsobenej človekom", spolufinancovaného Vládou Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu a projektu LIFE Danube Free Sky "Medzinárodná ochrana vtáctva pozdĺž Dunaja", ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Poslaním Medzinárodného vyšehradského fondu je rozvíjať myšlienky trvalo udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.


 

 • 1. Vtáky a elektrické vedenia – video venované úvodu do problematiky: TU

 • 2. Zásahy elektrickým prúdom – prečo a kedy nastávajú? TU

Videá venované rizikám zásahu elektrickým prúdom, ktorého následky sú pre vtáctvo vo väčšine prípadov fatálne:

 • 3. Bezpečné elektrické stĺpy pre vtáctvo – ako predísť zásahom prúdu? TU

Vtáky, najmä tie lietajúce v kŕdľoch, ohrozujú nárazy do elektrických vedení. Ktoré druhy sú najohrozenejšie a aké opatrenia sa nám osvedčili sa dozviete v ďalších častiach:

 • 4. Nárazy vtákov do elektrických vedení - príčiny a následky TU

 • 5. Bezpečné elektrické vedenia pre vtáctvo - ako predísť nárazom? TU

 • 6. Búdky na elektrických vedeniach - nové hniezdne príležitosti TU

Príručka o ošetrení elektrického vedenia publikovaná online|icon|closed

Jednou z  najväčších hrozieb pre voľne žijúce druhy vtákov sú zásahy elektrickým prúdom a kolízie s elektrickým vedením, ktoré spôsobujú tisíce úmrtí a zranení, ktorým sa však dá predchádzať. Nadzemné elektrické vedenia sú neprirodzeným prvkom v krajine, na ktorý sa vtáky museli dodatočne adaptovať. Ochrana vtákov pred nárazmi a zásahmi elektrickým prúdom je dôležitá aj z hľadiska kompenzácie iných hrozieb, ktorým ohrozené druhy musia čeliť. Pozitívnym faktom je, že za väčšinu úmrtí vtákov v dôsledku nárazov sú zodpovedné len určité nebezpečné úseky vedení. V prípade zásahu elektrickým prúdom je potrebné tento problém riešiť viac komplexne a postupne zabezpečiť bezpečnosť všetkých stĺpov v území. Postupy a technické riešenia na ochranu vtáctva, ktoré sa aplikujú v spolupráci s energetick‎ými spoločnosťami, sú opísané v príručke Prevencia a znižovanie úmrtnosti vtákov spôsobenej elektrickými vedeniami v Česku, Maďarsku a na Slovensku.

 

INCREASED AWARENESS ON REDUCING HUMAN-CAUSED MORTALITY OF WILDLIFE

The project addresses the issues of electric power lines and bird crime as the most negatively affecting threats contributing to bird mortality. It aims to share and transfer the existing knowledge on how to reduce these threats within the V4 region. Bringing together different stakeholders contributes to improving capacities for addressing or mitigating the impact of human activities on biodiversity loss. Through events and online information products targeting the public, it brings the issues as close as possible to local communities and the public.  

                                                                                                                                                                                                                                          www.visegradfund.org

logo visegrad fund logo supported by blue 800px 1

         

Project partners:

Raptor Protection of Slovakia

Czech Society for Ornithology

Hungarian Ornithological and Nature Conservation Society - Birdlife Hungary

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland, and Slovakia through Visegrad Grants from the International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Project implementation period: 20 September 2022 – 31 March 2023

 

Project relevance and context |icon|closed

Biodiversity loss is recognized as one of the key environmental and socioeconomic challenges of these times. In applied biodiversity conservation, any knowledge about the impact of human activities on the ecosystems and its mitigation has an increasing role. Any effort should be made to share and transfer such knowledge. Raptors as an umbrella species indicate the quality of ecosystems is affected by numerous human actions and infrastructure. In the V4 region definitely the most negatively affecting threats contributing to bird mortality include electric power lines and bird crime.

Victims of bird crime are protected bird species. Over the last 6-years in the field, 252 animals from 30 different species were found and 51 poisoned baits were detected in Slovakia. The most common bird crimes involved poisoning and wounds by shots from rifles and smoothbores. Raptors were the most affected, with up to 167 birds from 13 species that had been killed.  Prosecutions for raptor persecution offenses are rare.

Bird mortality from interaction with power lines has been documented for over 380 species of birds, including critically endangered and threatened species. In Slovakia, results of past field surveys revealed thousands of bird carcasses of more than 84 bird species. More than 40% of all identified victims of electrocution are raptors.  Although huge attention was given to the birds vs. power lines issues in the past, there are still regions where the problem has just got attention recently and the efforts to prevent this threat are just developing, for instance in the Czech Republic.

Project contribution to the issue|icon|closed

The basic precondition for a successful combatting of bird crime is the acquisition of a key ally - the public and the improvement of practices contributing to its elimination. Public conviction of bird crime cases sends an important message to the perpetrators, which ultimately discourages some offenders from further illegal actions. In parallel, activities targeting the professional community, including the police or veterinary doctors contribute to improving capacities for addressing or mitigating the impact of bird crime on raptor populations.

Slovakia, Hungary, and Czechia have developed different approaches to using dog units specialized in revealing and investigating bird crime cases, poisoning in particular. Dog units in Hungary and Czechia are deployed by NGOs and nature conservation authorities, and in Slovakia by the police. Discussing and sharing experiences with these different models at a common workshop can generate closer and more effective cooperation in the future effort to combatting bird crime in the V4 region.

Bird diverter devices were developed to improve power line visibility for birds and reduce their risk of collision. However, differences in efficacy between types of devices, and in some cases conflicting results, place in question the ability of these devices to reduce collision risk to birds. Facilitating exchange and cooperation among the power companies in the V4 region could facilitate using the most effective mitigation techniques and ultimately eliminate fatal injuries and death to birds due to electrocution and collision.

Project outputs:

Expert workshop with a demonstration of installation of the flight diverters to reduce bird mortality on power lines |icon|closed

An expert workshop Reducing of mortality of birds on overhead power lines was held in southern Slovakia on 24 October 2022 to share and exchange experiences on methods to prevent bird collisions with power lines and electrocutions with the participation of bird conservation experts, representatives of state institutions, local environmental authorities and power grid operators from Slovakia, Hungary, and the Czech Republic.

Program workshopu, 24.10.2022, Dunajská Lužná
Programme of the workshop, 24.10.2022, Dunajská Lužná, Slovakia
          Stretlo sa vyše 20 odborníkov na problematiku vtáctvo a elektrické vedenia

          More than 20 experts on birds and power lines met

Na úvod odzneli online prezentácie od kolegov z MME BirdLife Maďarsko a českej distribučnej spoločnosti EG.D
Online presentations by colleagues from MME BirdLife Hungary and the Czech distribution company EG.D were given at the beginning
Problematika vtáctvo vs. elektrické vedenia z pohľadu energetických spoločností - prezentácia Stredoslovenskej distribučnej, a.s.
The issue of birds vs. power lines from the point of view of energy companies - presentation by Stredoslovenská distribučná, a.s. (Electricity distribution company for Central Slovakia)
          Problematika vtáctvo vs. elektrické vedenia z pohľadu energetických spoločností - prezentácia Západoslovenskej distribučnej, a.s.
          The issue of birds vs. power lines from the point of view of power companies - presentation by Západoslovenská distribučná, a.s. (Electricity distribution company for Western Slovakia)
K dispozícii boli k nahliadnutiu rôzne typy odkloňovačov letu vtáctva a ekochráničiek
Various types of bird flight diverters and insulation materials were available for viewing

Počas prestávky prebiehali živé diskusie medzi účastníkmi

Discussions among the participants during the breaks

Prezentácie pokračovali hosťami z Českej republiky - zástupkyne Krajského úradu Juhomoravského kraja a Agentúry ochrany prírody a krajiny ČR prezentovali skúsenosti a postupy z ČR

The presentations continued with guests from the Czech Republic - representatives of the Regional Authority of the South Moravian Region and the Nature Conservation Agency of the Czech Republic presented experiences and procedures from the Czech Republic.

Kolegovia z energetickej spoločnosti MAVIR z Maďarska sa problematike venujú dlhodobo, prezentáciu obohatili o praktické ukážky jednotlivých typov používaných odkloňovacích prvkov, dôraz bol kladený na praktické skúsenosti ohľadom efektivity jednotlivých prvkov

Colleagues from the energy company MAVIR from Hungary have been dealing with the issue for a long time, the presentation was enriched with practical demonstrations of the different types of used flight diverters elements, and the emphasis was on practical experience regarding the effectiveness of individual elements. Within the LIFE Danube Free Sky project, which is currently underway in 7 European countries, over 1150 km of power lines are monitored in the project area along an important migration corridor - the Danube River. More than 245 km of the riskiest lines will be made safer for birds by means of deflectors, and more than 3250 poles will be insulated to prevent electrocution. 

          Na workshope nechýbali ani predstavitelia Štátnej ochrany prírody SR, prednáška ohľadom legislatívnych nástrojov na zníženie mortality voľne žijúcich živočíchov vplyvom elektrických vedení
          The workshop was also attended by representatives of the Slovak State Nature Conservation Agency, a lecture on legislative instruments to reduce the mortality of wildlife due to power lines
          Prednáška o najnovších technológiách na inštaláciu odkloňovačov letu vtáctva
          A lecture on the development of the latest technologies for the installation of bird flight diverters.
Praktické ukážky a diskusia medzi účastníkmi
          Practical demonstrations and discussion among participants

A total of 10 lectures were given at the workshop, we thank all partners for their participation, presentation, and valuable information in the exchange of experience and we look forward to further cooperation. The press release has been published in Slovak (view HERE). 

Expert workshop on prevention of raptors poisoning|icon|closed

Aim of the workshop: dog units – a specifically trained detection dog and handler play a significant role in detecting and combating raptor poisoning incidents by deterring potential offenders and facilitating police investigations through retrieval of evidence otherwise difficult to obtain. The workshop will allow for the exchange of experiences on methods of prevention of raptors poisoning, the work of dog units, and cooperation with police and competent state authorities. 

On 15 December 2022, an expert workshop was held in Bratislava to exchange experiences in detecting bird crime cases. Dog handlers from Slovakia, the Czech Republic, and Hungary presented their experiences in the field. In their presentations, they answered pre-defined topics, which made it possible to compare the use of specially trained dogs in different countries.

Programme of the expert workshop.

Welcome to the participants of the international workshop.

The presentation of the experiences of a police dog handler from Slovakia was supplemented by information from members of the Raptor Protection of Slovakia, who have been dealing with the issue of bird crime for a long time.  

Presentation of the experiences of a dog handler from Hungary who cooperates with MME Birdlife Hungary.

Demonstration of the work of a specially trained dog to search for dead animals and high-risk substances in the field. The dog can search the terrain more efficiently than a human and find dead animals even in dense vegetation.

Experience from the Czech Republic was presented by a dog handler from the Czech Ornithological Society (CSO). During the presentation, she mentioned several innovations she encountered during her fieldwork.
 

The workshop was a good opportunity for an international exchange of experience.

The results and experiences from the LIFE15/NAT/HU/000902 project "Conservation of the eastern imperial eagle by decreasing human-caused mortality in the Pannonian Region," abbreviated as LIFE Pannon Eagle, were also presented at the workshop. In the final discussion among the participating experts, a number of practical advice was given on how bird crime cases can be more effectively detected and suppressed, what new trends (e.g. poisons, baits, traps used) have been observed in their countries and possible plans for future cooperation were outlined. 

Handbook on reducing human-caused mortality for public published online|icon|closed

The handbook will present in a popular way the threats that different human activities present to the birds of prey. The main section is devoted to the deliberate poisoning of birds of prey. The reader will find important information in the handbook, especially answers to the questions: What is bird crime? What does a poisoned bird of prey look like? What is the risk to humans from poisons in the wild? How and where to report a suspicious find? What are specially trained dogs used for? And why is the landscape the key? The guide is compiled in English, translated into the national languages of the project partners. Individual language versions are available in pdf format:

dravce sovy 1 2021 nahlad

Short videos about bird crime |icon|closed

Watch short videos on bird crime. The videos are available with English, Czech and Hungarian subtitles.

1. What is bird crime?

2. How to recognize a poisoned bird of prey?

3. Reporting a suspicious case.

Guided tours |icon|closed

A total of 6 excursions for the public were organized, where solutions and measures aimed at preventing bird strikes on power lines or electrocutions were presented, and participants had the opportunity to observe birds with expert interpretation, with emphasis on the importance of protected bird areas within the Natura 2000 network. The aim of the events was to raise public awareness of the risks posed by power lines to birds and to present the preventive measures taken. 

1. Excursion 28.1.2023, Hrušovská zdrž, Slovakia

On Saturday, 28.1.2023, an excursion called Winter Guests on the Danube - bird watching was organized at Hrušovská zdrž in Bratislava. Participants had the opportunity to observe several species of birds wintering or year-round in the area or to learn more about bird conservation and its importance. The invitation (in Slovak) is available HERE.

Exkurzia na Hrušovskej zdrži, odborný výklad o chránených územiach a vtáčích druhoch

We start with an expert presentation about the Special Protection Area Dunajské luhy with an emphasis on the importance of the area for migratory and wintering species.

Moving the participants - during the guided walk we had the opportunity to observe species such as the Great Cormorant, Smews (Mergus Albellus), and Common Pochard on the Danube even in bad weather. 

Birds observed on the Danube

Monoculars ready for observing cormorants

2nd Excursion 11.2.2023, Zohor, Slovakia

On 11.02.2023 we had a unique opportunity to see the natural beauties of the Záhorie region as part of a guided excursion about birds of prey. Along the Morava River there is a unique natural wealth - vast wetlands, floodplain forests, and meadows have become one of the best-preserved nature complexes of the region of Záhorie, which are proudly boasted not only in Slovakia but also in Europe. More information about the programme can be found in the invitation HERE

Getting started - the excursion was well attended - more than 60 people and about 20 children took part.

Bird watching during the excursion.

Expert commentary on rare birds of prey captivated young and old alike.

Observation of the Red Kite - as the name of the species suggests, the rusty-red colouration is a characteristic feature of this rare bird of prey.

Participants were also explained the risks and possible solutions when birds hit power lines. Bird collisions with power lines are prevented by so-called bird flight deflectors, which aim to make power lines more visible. 

The pleasant atmosphere, nice weather, and the crowds of cheerful children contributed to the fact that the excursion fulfilled its mission:).

Author of the photo report: Soňa Nuhlíčková

3rd Excursion 18 February 2023, Polanka nad Odrou, Czech Republic 

On Saturday, 18 February 2023, a walk through the wetland landscape around Polanka nad Odrou took place. The purpose was to inform the participants about the importance of securing power lines, especially in areas with high numbers of migratory birds, such as Natura 2000 areas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over 30 participants went to the Poodrie Bird Area...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... where they learned about the importance of wetland landscapes for natural diversity and for controlling the impacts of climate change.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The participants saw with their own eyes a number of species for which power lines are dangerous, such as the White-tailed Eagle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over the course of the day-long excursion, participants observed several dozen species, including rare winter visitors whose conservation is a clear priority.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4th Excursion 11 February 2023, Heřmanský rybník, Czech republic

On Saturday, 11 February 2023, an excursion was held to visit the important wetland site and bird area Heřmanský stav (Heřmanský rybník). Power lines in the immediate vicinity of this important ornithological site pose a risk to migrating birds.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The participants, including several children, were introduced to the inhabitants of the bird area by the guide Emil Morav with the help of illustrative picture boards.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The winter weather did not discourage the participants from long observation of wintering species or from discussions about the possibilities of their protection.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At the end, participants could check their newly acquired knowledge with a fun quiz. Afterwards, everyone promised to come back next year.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5th and 6th Excursion 14-15 March 2023, Hungary

In Hungary we organized two trips 14th and 15th of March 2023, in the South-Eastern part of the country which belongs to the service area of MVM DÉMÁSZ, for students of high school age, who learned about dangerous situations caused by the medium-voltage distribution power line network, structures that cause bird electrocution and the prevention and mitigation techniques used so far. In the Orosháza-Mezőhegyes region, the students learned about the traditionally built network dangerous for birds, its past, temporary, and subsequent management methods, as well as the long-term solutions of the future.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Short videos on power lines safe for birds|icon|closed

Power lines form an unnatural barrier in the landscape and an obstacle for many species of animals. However, wild birds are the most affected by their presence. Flying birds are at risk of striking power lines that they do not notice in time. Birds of prey, in particular, like to use the 22 kV power poles as a resting place or to hunt for prey. But what happens when they connect two wires when they land? How can we prevent this and protect them?

The short videos (approximately 2-3 min) produced under the series Birds and the power lines around us explain and promote methods and approaches to ensure the safety of power lines for birds, including successful stakeholder collaboration. The videos are narrated in Slovak with English, Czech, and Hungarian subtitles and are posted online:

Watch the new videos from the short video series entitled Birds and power lines around us: HERE. The series of videos was produced thanks to the project "Increased awareness on reducing human-caused mortality of wildlife", co-financed by the Governments of the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia through the International Visegrad Fund and the LIFE Danube Free Sky project "Transnational Bird Conservation along the Danube", supported by the European Union under the LIFE Programme. The mission of the International Visegrad Fund is to develop ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.


 

 • 1. Birds and power lines - introduction: HERE

Videos dedicated to the risks of electrocution, the consequences of which are in most cases fatal for birds:

 • 2. Electrocution - why and when does it occur? HERE

 • 3. Safe electric poles for birds - how to prevent electrocution? HERE

Birds, especially those flying in flocks, are endangered by striking power lines. Find out which species are most at risk and what precautions have worked well in the next parts:

 • 4. Bird striking power lines - causes and consequences HERE

 • 5. Safe power lines for birds - how to prevent collisions? HERE

Energy infrastructure in the landscape can offer also new opportunities for nesting. Find out more:

 • 6. Nest boxes on power lines - new nesting opportunities HERE

Handbook on power line treatment published online|icon|closed

One of the biggest threats to the wild living species of birds is electrocution and collisions with power lines causing thousands of avoidable deaths and injuries. Overhead power lines are an unnatural feature in the landscape to which birds must react and adapt. Preventing birds from collisions and electrocution is important to compensate for other threats that the endangered species need to face. The positive fact is that only parts of potentially dangerous lines are responsible for the majority of killed birds due to collisions. In the case of electrocution, the problem needs to be addressed more widely and the safety of all poles needs to be ensured gradually. The procedures and technical solutions for bird protection applied in cooperation with power companies are described in the manual Prevention and mitigation of bird mortality associated with power lines in the Czech Republic, Slovakia and Hungary.

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd