nase sk dravce2

nase sk sovy2

Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

Kód projektu: LIFE13 NAT/SK/001272

Názov projektu: Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

Skratka: LIFE ENERGY

Názov programu: Program LIFE +

Hlavný donor: Európska komisia

Koordinujúci príjemca: Ochrana dravcov na Slovensku

Pridružení príjemcovia

Východoslovenská distribučná, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s.

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Téma: druhová ochrana, ekovýchova, záchrana zvierat

Status: aktuálny

Zahájenie: 01.09.2014

Ukončenie: 31.12.2019 

Stránka projektu: www.lifeenergia.sk


Projektova lista doplnena nadpis FINAL 

 

banner-lifeenergia-sk-odkaz-01

Mapa projektového územia

Situation map-page

Copyright © 2015. All Rights Reserved.