Tlačové správy r.2009

Vzácny sokol strávi Vianoce vo voliére

Tlačová správa 23.12.2009

 Ani po takmer dvoch mesiacoch rehabilitácie nie je možné jedinca globálne ohrozeného druhu dravca - sokola rároha, vypustiť späť do voľnej prírody. Po tom, ako dnes sokol podstúpil náročnú operáciu, bude sa z následkov závažných zranení zotavovať ešte minimálne mesiac v rehabilitačnej stanici v Ratnovciach neďaleko Piešťan.

Svitá slovenským dropom na lepšie časy?

TLAČOVÁ SPRÁVA Bratislava, 7.12.2009

Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS/BirdLife Slovensko)
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Štátna ochrana prírody Slovenskej rebubliky

Dropy fúzatý patrí k celosvetovo ohrozeným druhom živočíchov.  Tento majestátny operenec, ktorý patrí zároveň aj k najťažším lietajúcim vtákom na svete,  na Slovensku ešte stále žije a zdá sa, že tomuto pôvodne stepnému druhu, ktorý je dnes už na pokraji vyhynutia, svitá na lepšie časy.

V zimnom období sa dropy zhromažďujú do väčších kŕdľov, ktoré sa presúvajú na miesta s dostatkom potravy, kľudu a bezpečia. Jednou z tradičných lokalít výskytu sú aj Sysľovské polia pri Bratislave, ktoré majú kľúčový význam pre zimovanie celej západopanónskej populácie, ktorá obýva širšiu pohraničnú oblasť Rakúska, Slovenska a Maďarska. V týchto dňoch len na území Slovenska tu ornitológovia počas pravidelného medzinárodného sčítania dropov pozorovali 118 jedincov a v celej pohraničnej oblasti na území uvedených krajín bolo zaznamenaných až 303 jedincov!

Ako povedal Boris Maderič zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko: „Dropy fúzaté sa na Sysľovských poliach zdržujú prevažne na poliach, kde bola zasiata repka olejná, ktorá má pre dropy veľký význam ako dôležitý zdroj potravy počas zimného obdobia. Zasiatie tejto vhodnej plodiny pre dropa bolo zrealizované miestnym poľnohospodárskym subjektom PD Dunaj so sídlom v Rusovciach, s ktorým sme  naviazali dobrú spoluprácu a veríme, že zlepšovanie podmienok pre výskyt dropov na Sysľovských poliach bude pokračovať aj v ďalšom období.

Pozitívnym signálom je aj skutočnosť, že PD Dunaj sa v tomto roku už zapojilo do špecifického agroenvironmentálneho opatrenia pre ochranu biotopov dropa fúzatého v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 (PRV), ktoré umožňuje získať kompenzačné platby na obdobie piatich rokov za obmedzenie bežného obhospodarovania z dôvodu ochrany tohto globálne ohrozeného vtáčieho druhu.

Celková plocha, ktorou sa poľnohospodári v  Chránených vtáčích územiach  Sysľovské polia a Lehnice zapojili do uvedeného špecifického agroenvironmentálneho opatrenia dosahuje výmeru  2060 ha, čo predstavuje až 50 % z celkovej výmery oboch chránených vtáčích území!“

Jozef Chavko z RPS dodáva: „Sysľovské polia sa spolu s Lehnicami aj vďaka výskytu dropa fúzatého stali súčasťou európskej siete chránených území - NATURA 2000 po tom, ako boli v rokoch 2005 a 2006 vyhlásené za Chránené vtáčie územia. Ochrana dropa fúzatého pred vyhynutím vyústila do realizácie veľkého projektu podporeného Európskou úniou. Štátna ochrana prírody SR, Ochrana dravcov na Slovensku, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, poľovné združenie Lehnice a obec Lehnice vytvorili partnerský tým, ktorého cieľom je nielen zabrániť vyhynutiu dropa na našom území, ale aj napomôcť jeho šíreniu do ďalších oblastí juhozápadného Slovenska. Môžeme konštatovať, že výsledky uvedeného projektu, ktorého ukončenie je plánované na koniec tohto roka, položili silné základy k znovu navráteniu dropa fúzatého na naše polia“.

Ďalšie informácie:

Boris Maderič, manažér pre poľnohospodárstvo 0904 260 301
Jozef Chavko, vedecký koordinátor 0903 768 394

Ochrana prírody rukojemníkom ministerstva životného prostredia

Tlačová správa, Bratislava, 24.11.2009

 Problémy, ktoré spôsobuje dlhotrvajúci chaos na ministerstve životného prostredia, nadobúdajú čoraz závažnejší charakter. Neustále personálne výmeny šéfov rezortu, spojené so zmenami aj na ďalších postoch, spravili z ministerstva nefunkčný orgán, ktorý svoje povinnosti zanedbáva od nástupu súčasnej vlády. Problémy sa preto kopia a ak sa nezačnú okamžite riešiť, môže dôjsť k havarijnému stavu, v dôsledku ktorého budú hynúť ohrozené druhy. Jednou z takýchto kritických otázok je aj starostlivosť o zranené živočíchy.

Spoločne pre kaňu popolavú

 Ochrana jedného z najvzácnejších dravcov Slovenska -- kane popolavej -- bola hlavnou témou spoločného stretnutia ochranárov, poľnohospodárov i zástupcov štátnej správy, ktoré sa uskutočnilo 28. októbra 2009 v Nových Zámkoch. Na pracovnom seminári sa preberali možnosti a spôsoby ochrany tohto druhu dravca, ktorého hniezdnym prostredím sú obilné polia. Pri žatevných prácach hrozí usmrtenie mláďat a tak je prežitie tohto druhu na Slovensku závislé od spolupráce medzi užívateľmi a ochranármi.

Ochranári vyhlásili vojnu pytliakom

Tlačová správa 13.10.2009

 Mláďa kane močiarnej, ktoré minulý týždeň priviezli pracovníci mestskej polície v Topoľčanoch do rehabilitačnej stanice pri Piešťanoch, malo šťastie v nešťastí. Stalo sa totiž obeťou strelca, ktorý dravcovi zbraňou spôsobil závažné zranenie – priestrel krídla. Zranené mláďa bolo ošetrené veterinárnym lekárom, ktorý potvrdil príčinu poranenia. Teraz musí podstúpiť náročnú liečbu pod dohľadom odborníkov.

Vláda Českej republiky schválila rozšírenie sústavy NATURA 2000

Tlačová správa, Bratislava, 28.7.2009

Schválením návrhu ministra životného prostredia ČR Ladislava Mika sa sústava chránených území európskeho významu NATURA 2000 v  Českej republike rozrástla o 234 nových území európskeho významu (ÚEV). V prípade ďalších 25 lokalít prišlo k rozšíreniu ich rozlohy a v prípade 172 lokalít k drobnejším zmenám. 21 lokalít bolo zo zoznamu chránených území vyradených po predchádzajúcej konzultácii s Európskou komisiou, ktorá tento krok schválila. Sústava Natura 2000 v Českej republike tak po rozhodnutí vlády pokrýva 10,11 % územia ČR namiesto doterajších 9,25%.

Bratislavské letiskové sysle premiestnia na nové lokality

Tlačová správa Bratislava. 30.7.2009

 Letný odchyt sysľa pasienkového, ktorý odborníci zo Štátnej ochrany prírody (ŠOP SR) a mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) realizujú na viacerých miestach po celom území Slovenskej republiky od uplynulého týždňa, bude od dnešného dňa pokračovať na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Cieľom odchytu je znovunavrátenie kolónií sysľa pasienkového na historické lokality, prípadne na nové miesta, ktoré poskytujú vhodné podmienky pre jeho život. Z pohľadu letiska ide o jedno z preventívnych opatrení, ktoré prispievajú k znižovaniu rizík stretov lietadiel s dravcami, ktorých ľahkou korisťou je práve tento chránený hlodavec.

 

Búrky sú hrozbou aj pre orly kráľovské

 Búrky, spojené so silným nárazovým vetrom, ktoré sa minulý týždeň prehnali západným Slovenskom ohrozujú i vzácne orly kráľovské. Na Slovensku hniezdi len 40 párov týchto majestátnych dravcov. Hniezda si stavajú často vo vrcholových častiach koruny stromu, aby mali k nemu bezpečný prílet. Práve takéto otvorené hniezda sú vystavené nepriaznivým vplyvom počasia.

„Najväčšou hrozbou sú v týchto dňoch silné búrky a víchrice, ktoré dokážu mláďatá doslova sfúknuť z hniezda. Stáva sa to najčastejšie vo chvíli, kedy mláďa v snahe udržať sa na vetrom rozkývanom hniezde roztiahne krídla a poryv vetra ho zhodí“ približuje Michal Noga z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku. V týchto dňoch ochranári kontrolujú všetky hniezda orlov kráľovských a zisťujú škody napáchané víchricou.

Sysle poputujú z letiska na nové lokality

Tlačová správa Košice. 24.7.2009

Od včerajšieho dňa je na košickom letisku rušno. Tak ako aj po minulé roky, ochranári včera zahájili druhú tohoročnú etapu odchytu sysľa pasienkového. Tento zákonom chránený druh sa na letisku udomácnil, pretože mu vyhovuje tamojšie prostredie – nízky porast, z ktorého má dobrý výhľad na celé okolie. Jeho prítomnosť však láka dravé vtáky, ktoré sa pri love môžu dostať do kolízie s lietadlami.

Ako už názov druhu napovedá, je úzko viazaný na pasienky. Ústupom pasienkového spôsobu hospodárenia a používaním chemických prípravkov rapídne poklesla aj početnosť sysľa na celom Slovensku. Z toho dôvodu je potrebné realizovať aktivity, ktoré mu pomôžu v krajine prežiť. Od roku 2006 prebieha projekt zameraný na záchranu sokola rároha, ktorého kľúčovou korisťou bol v minulosti práve syseľ. Projekt bol podborený zo zdrojov Európskej komisie a realizuje sa na území Slovenska a Maďarska. Jednou z jeho aktivít je i navrátenie sysľa na lokality, kde kedysi žil, no pre nevhodné hospodárenie vymizol, alebo na celkom nové miesta. „Lokality, ktoré sa stanú novým domovom sysľov, musia spĺňať všetky podmienky, aké syseľ k životu potrebuje. Rovnako musí byť zabezpečená dlhodobá starostlivosť v podobe pravidelného pasenia, resp. kosenia.“ – povedal Ervín Hapl z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).

Sysle z košického letiska putujú na lokalitu v národnom parku Muránska planina. Tu ich čakajú nielen starousadlíci, ale tiež jedince prinesené z letiska v minulosti, ktoré sa na novom mieste udomácnili a rozšírili tak miestnu kolóniu. Mnohé už v novom prostredí priviedli na svet i svoje mláďatá. Ak by ste chceli sysľa vidieť, trpezlivý pozorovateľ ho môže na vhodných lokalitách zazrieť v jeho typickom ostražitom postoji na zadných nohách.

Bezzásahový režim neohrozuje prírodné rezervácie

Tlačová správa, 10.7.2009

Plánovanou ťažbou dreva v prírodných rezerváciách Fabova hoľa, Šramková a Jánošíková kolkáreň môžu Lesy SR, š. p. významne a dlhodobo poškodiť ekosystémy týchto prísne chránených území. Ťažbu odôvodňujú potrebou zásahu do lesných porastov po premnožení podkôrneho hmyzu.

Argumentujú záchranou smrečín a prostredia pre tetrova hlucháňa. Posudky spracované súdnym znalcom a znaleckou organizáciou nepotvrdili tieto obavy. Vyvracajú tvrdenia o zániku podmienok zániku biotopu smrečín či zániku podmienok pre existenciu tetrova hlucháňa. Znalci považujú bezzásahový režim za najvhodnejší prístup k ochrane ekosystémov týchto prírodných rezervácií.

Prírodné rezervácie tvoria necelé 2 % územia Slovenska a predstavujú najvýznamnejšie prírodné dedičstvo štátu. Akýkoľvek ľudský zásah do týchto prísne chránených území by mal byť preto dôkladne zvážený. Nevyhnutným predpokladom pre zodpovedné rozhodovanie preto je dostatočné množstvo informácií o stave a o predpokladanom vývoji územia a jednotlivých druhov rastlín, živočíchov a ich spoločenstiev.

Znalecké posudky, ktoré si dala vypracovať Ochrana dravcov na Slovensku – RPS prehlbujú a integrujú poznatky o týchto územiach. Posudky vypracovali súdni znalci v oblasti ochrany prírody a ich hlavným cieľom bolo zhodnotiť súčasný stav týchto území. „Posudky uvádzajú, že uplatňovaním bezzásahového režimu nedochádza ani k zániku a ani k zhoršovaniu stavu lesných biotopov európskeho a národného významu a nelesných biotopov“, informuje Marcel Uhrin z RPS. Podobne, sa „bezzásahový režim neprejavuje znížením diverzity ani celkovej početnosti vtákov, či ohrozeniu existencie tetrova hlucháňa“, dodáva M. Uhrin. „V hodnotených rezerváciách nie je potrebný aktívny lesnícky manažment, naopak, jeho vykonávanie môže viesť k poškodeniu ekosystémov týchto území a prirodzených procesov v nich prebiehajúcich. Tým by sa spochybnila samotná podstata týchto prísne chránených území. Prírodné rezervácie by mali zostať územiami, kde budeme chrániť prírodu a nie naše predstavy ako by príroda mala vyzerať “, dodáva Marián Jasík, lesník a člen RPS.

Znalecké posudky budú poskytnuté úradom a ďalším inštitúciám, ktoré budú rozhodovať o povolení zásahov do týchto území. Znalecké posudky vytvárajú predpoklad na odborne zdôvodnené a transparentné rozhodovanie týchto inštitúcií.

Ochranári označili vysielačkou posledného sokola

Tlačová správa 23.6.2009

Posledný sokol, ktorého počas uplynulého víkendu ochranári označili satelitnou vysielačkou, dostal vďaka svojej temperamentnej povahe meno Čertica. Vysielačka bola jedným z piatich zariadení, ktoré doposiaľ ochranári z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) umiestnili na päť mladých samíc sokola rároha z hniezd na západnom Slovensku, v rámci slovensko-maďarského projektu podporeného z programu LIFE, zameraného na ochranu druhu.

V tomto roku boli okrem Čertice označené aj ďalšie dve samičky. Jedna dostala meno Simona, ďalšia Lucia. Všetky tri mladé samice ešte len čakajú na deň, kedy budú pripravené opustiť lokalitu, kde ich vychovali rodičia a vydať sa na samostatnú cestu životom. V minulom roku boli solárnou energiou dobíjané vysielačky osadené na dve samice, z ktorých jedna (menom Viera) preletela najďalej spomedzi všetkých dovtedy označených vtákov v Maďarsku aj na Slovensku – zimovala až v ďalekej Afrike. Ďalšia minuloročná samička, ktorá dostala meno Romana, zimovala v blízkosti Ríma.

Normal 0 21 Solárne satelitné vysielačky sa v rámci spomenutého projektu využívajú od roku 2007 a doposiaľ priniesli neoceniteľné a prekvapivé výsledky o pohybe mladých jedincov, faktoroch ohrozenia a požiadavkách na prostredie. Jedna zo samíc označených v roku 2007 v Maďarsku, vyviedla tento rok svoje prvé mláďatá. Nakoľko len mladé jedince sokola rároha sú sťahovavé a po dovŕšení dospelosti si vyhľadávajú vlastné teritóriá, ktoré na dlhší čas neopúšťajú, budú všetky označené sokoly približne po dvoch rokoch odchytené a vysielačky im budú odobraté. 

Normal 0 21 Okrem piatich samíc označených vysielačkou na Slovensku, bolo ďalších 40 vtákov vybavených vysielačkou v Maďarsku. Pohyb všetkých je možné sledovať aj na internete na stránke www.dravce.sk/sokolraroh, kde nájdete aj ďalšie informácie o projekte na ochranu sokola rároha. 

Ochranári ponúkajú tisíc eur za vykrádača hniezd

Tlačová správa 27.5.2009

 Drzosť a bezcitnosť vykrádačov hniezd prekročila všetky hranice. Z hniezda orla kráľovského na západnom Slovensku pred niekoľkými dňami ukradol neznámy páchateľ tri malé mláďatá. Zo svojich potomkov, ktorí sa vyliahli po približne 44 dňoch inkubácie, sa ich matka tešila sotva jeden týždeň. Neľútostný vykrádač odniesol tri mladé orly z hniezda, ku ktorému musel vyjsť do výšky asi pätnásť metrov. „Jedná sa o nové hniezdo, ktoré si pár postavil tento rok“ – hovorí Michal Noga z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).

Hniezdo si všimol aj miestny farmár, ktorý sa tešil zo vzácneho pokladu na svojom pozemku. Jeho radosť však netrvala dlho – po tom, ako neďaleko hniezda pozoroval pravidelný výskyt staršieho, bieleho auta s českou poznávacou značkou zistil, že samica už na hniezde nesedí. Keď si uvedomil všetky súvislosti, zmocnila sa ho nepríjemná predtucha, ktorá sa bohužiaľ pri kontrole potvrdila – hniezdo bolo prázdne, po troch malých orloch nezostalo ani stopy. “Tri mláďatá sú v prípade orla kráľovského veľmi zriedkavé. Tento druh navyše patrí medzi naše najvzácnejšie dravce, keďže na Slovensku  hniezdi iba 35-40 párov. Ostáva len dúfať, že pár po tejto tragédii lokalitu neopustí a zahniezdi na budúci rok.“ – dodáva Michal Noga.

Páchateľ bez kúska citu odsúdil tri bezbranné mláďatá na život v zajatí. Ich rodičia stále lokalitu neopustili a pravidelne sa vracajú k teraz prázdnemu hniezdu - možno dúfajú, že sa im mláďatká vrátia späť. „Keby sa nám podarilo nájsť páchateľa a mladé orly umiestniť späť na hniezdo, je reálna šanca, že by sa ich rodičia začali o ne plnohodnotne starať a vychovali by z nich zdravé jedince schopné žiť vo voľnej prírode. Preto sme sa rozhodli ponúknuť odmenu tisíc eur za informáciu, ktorá povedie k odhaleniu páchateľa. Na políciu sme podali podnet pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov. Domnievame sa, že ide o organizovanú skupinu. Prosíme všetkých, ktorí môžu akokoľvek pomôcť pri odhalení páchateľa, aby bezodkladne informovali políciu, prípadne sa obrátili na našu organizáciu – kontaktné údaje sú uvedené na našej web stránke www.dravce.sk.“ – vyzýva Lucia Deutschová z RPS. Orol kráľovský je tiež častou obeťou nelegálnych zástrelov a otráv v dôsledku konzumácie úmyselne vyložených návnad kontaminovaných jedom. Príčinou, ktorá vedie ľudí k prenasledovaniu tohto impozantného dravca, je neopodstatnená nenávisť a hlúposť. V tomto prípade hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na tri roky.

 

 

 

 

 

 


Čo čaká naše sokoly po návrate domov?

Tlačová správa Bratislava, 15.5.2009

Slovenské sokoly označené satelitnými vysielačkami, sa rozhodli odletieť zo svojich zimovísk smerom k svojim rodným hniezdam. Dve samičky sokola rároha, pochádzajúce z rodielnych hniezd na západnom Slovensku, boli minulý rok, ešte ako mláďatá tesne pred vyletením, označené solárnymi vysielačkami. „Používanie satelitnej telemetrie na sledovanie pohybu sokola rároha je súčasťou slovensko-maďarského projektu, zameraného na záchranu tohto druhu, ktorý podporila Európska komisia. V Maďarsku bolo takýmto spôsobom označených už vyše 30 jedincov, jedna z maďarských samíc už dokonca tento rok hniezdi.“ – informuje Lucia Deutschová z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS). Držiteľkou rekordu spomedzi všetkých doteraz označených sokolov, je naša samička Viera, ktorá zimovala najďalej – až v Nigérii. Druhá samička – Romana, trávila zimu v Taliansku. Obidve sa takmer súčasne pobrali zo svojich zimovísk. „Viera sa teraz zdržuje pri rumunskom meste Temešvár a Romana sa vrátila na Slovensko, kde sa nám ju dokonca podarilo podľa údajov z vysielačky dohľadať.“ – dodáva Deutschová.

Sokol rároh je celosvetovo ohrozeným druhom. Na Slovensku tento rok evidujeme hniezdenie 38 párov. Toto číslo mohlo byť vyššie, no dva páry tragicky zahynuli – v marci tohto roka sa stali obeťami karbofuránu pri hromadnej otrave, pri ktorej zahynulo spolu 22 dravých vtákov. „V dvoch prípadoch sme tiež zaznamenali opustenie hniezda, na ktorom už samičky inkubovali znášku. Veľmi pravdepodobným vysvetlením je, že hniezdo bolo vykradnuté, pretože pri kontrole bolo úplne prázdne.“ – hovorí predseda RPS, Jozef Chavko.

Viac informácií o sokolovi rárohovi, ako aj o slovensko-maďarskom projekte, môžete získať na stránke www.dravce.sk/sokolraroh.

Mladé operence často potrebujú našu pomoc

Tlačová správa, Bratislava, 12.5.2009

Sokol myšiar je malý druh sokola, ktorý sa prispôsobil životu v intraviláne, takže okrem voľnej krajiny ho môžeme pozorovať aj napríklad medzi panelákmi. Tu sokol myšiar často hniezdi, pričom mu stačí napríklad len črepník, v ktorom je zemina, aby doň zniesol najčastejšie 4-6 vajec. Ak sokol myšiar zahniezdi vo vašej blízkosti, môžete sa tešiť na krásne okamihy, kedy budete môcť pozorovať kŕmenie mláďat, či prvé pokusy mladých sokolov o lietanie. „Chceli by sme poprosiť všetkých ľudí, ktorý majú skúsenosť s hniezdením sokola myšiara, aby ho pokiaľ je to možné nechali pokojne vyhniezdiť“ – hovorí Lucia Deutschová z RPS a dodáva: „Inkubácia vajec trvá približne 4 týždne. Po vyliahnutí potrebujú mláďatká ďalších 4-5 týždňov na to, aby boli dostatočne pripravené na opustenie hniezda.“ Často sa stane, že mláďatká vypadnú z hniezda ešte veľmi skoro, alebo sa pri svojich prvých letoch príliš vyčerpajú. „Keď ľudia nájdu takéto jedince, nevedia ako postupovať a my im poradíme individuálne podľa situácie. Vždy je však potrebné kontaktovať odborníkov zo štátnych, prípadne mimovládnych inštitúcií.“ – informuje Deutschová

Ďalším druhom, na ktorého prítomnosť obyvateľia miest upozorňujú, je nádherná sova myšiarka ušatá, ktorej výrazné ušká vysvetľujú pôvod jej mena. Podobne ako sokol myšiar, ani myšiarka si nestavia vlastné hniezdo. Na hniezdenie využíva hniezda iných druhov, napríklad stračie, ktoré sú v intraviláne ukryté v skupinkách stromov na cintorínoch, v parkoch, alebo iných priestranstvách. Mláďatká sovy sa ozývajú výrazným plačlivým pískaním, čo niektorým ľuďom prekáža. „V tomto prípade by sme chceli poprosiť o trpezlivosť, kým sa mladé sovy neosamostatnia. Pískaním totiž privolávajú svojich rodičov, ktorí im nosia potravu.“ – hovorí Deutschová.

Aj v prípade myšiarok ušatých sa stane, že mláďatko opustí hniezdo predčasne. Ideálnym riešením je vrátenie mláďat do hniezda, prípadne umiestnenie do blízkosti hniezda, kde sa o ne postarajú rodičia. „Z rozličných príčin však toto nie je vždy možné a my musíme hľadať náhradné riešenia. Minulý týždeň sme napríklad riešili prípad, kedy mláďatko vypadlo z hniezda na dvore rodinného domu a zaútočil naňho pes. Dospelá sova bez zaváhania priletela svojho potomka ratovať, pričom ju pes tiež zranil a musela byť prevezená na ošetrenie a rehabilitáciu. Ako sa ukázalo, v hniezde ostali ďalšie štyri mláďatká. Keďže druhý rodič na hniezdo celú noc nepriletel, bolo potrebné asi 10 dňové mláďatká dokŕmiť a nájsť im náhradný domov. To sa nám podarilo a dnes sa už všetky štyri tešia z adoptívnych rodičov a troch nových súrodencov.“ – uzatvára Deutschová.

Viac informácií môžete získať na stránke www.dravce.sk.

Vtáky sú počas hniezdenia ohrozené

Tlačová správa Bratislava, 29.4.2009

Pribúdajúce slnečné dni, rozkvitnuté stromy a vtáčí spev sú neomylnými znakmi jari, ktorá sa už naplno rozliala v našej prírode. Pre vtáky je toto obdobie časom, kedy na svet privádzajú svoje potomstvo a musia mu venovať potrebnú starostlivosť. Niektoré druhy už kŕmia svoje mláďatá, iné ešte sedia na vajíčkach, ďalšie páry si v týchto dňoch hniezdo len stavajú.

Počas hniezdenia sú vtáky viac ako kedykoľvek predtým vystavené nástrahám prostredia, ktoré je dnes vo veľkej miere ovplyvnené činnosťou človeka. „Hniezdenie môže byť ohrozené napríklad lesohospodárskou činnosťou. Z tohto dôvodu v spolupráci s úradmi životného prostredia zabezpečujeme vyhlasovanie ochranných zón v okolí aktívnych hniezd, aby tu počas hniezdenia neprebiehali žiadne práce.“ – hovorí Lucia Deutschová z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku, ktorej členovia každoročne monitorujú dravé vtáky a sovy na území celého Slovenska. Medzi najohrozenejšie druhy patrí napríklad orliak morský, ktorý si svoje hniezdo stavia na stromoch pozdĺž väčších vodných tokov a nádrží. V minulom roku na Slovensku úspešne zahniezdili iba 4 páry tohto druhu, ktoré spolu vyviedli len 6 mláďat. Ďalším druhom, ktorého prežitie na našom území je kriticky ohrozené, je haja červená – z dvoch hniezd vyletelo v minulom roku z každého jediné mláďa.

Orliak morský i haja červená patria medzi kritériové druhy dravcov, na ochranu ktorých boli navrhnuté chránené vtáčie územia v zmysle sústavy Natura 2000, zahŕňajúcej chránené územia členských krajín Európskej únie. „Vďaka podpore finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR sa podarilo našej organizácii prostredníctvom nadácie Ekopolis získať prostriedky na realizáciu projektu zameraného na ochranu dravých vtákov a sov v siedmych chránených vtáčích územiach. Okrem monitoringu pätnástich kritériových druhov a ochrany aktívnych hniezd sú náplňou projektu aj mnohé ďalšie aktivity, zamerané nielen na praktickú ochranu, ale aj na pomoc vlastníkom a užívateľom pozemkov pri uplatňovaní nárokov na dotácie v rámci platného programu rozvoja vidieka, na vzájomné prehĺbenie spolupráce medzi zainteresovanými a na zlepšenie informovanosti širokej verejnosti. Viac informácií je možné získať na stránke www.chvu.dravce.sk“ – dodáva Deutschová.

Vzácne živočíchy obeťami otrávených návnad

Tlačová správa 15. 4. 2009

Trávenie, ako spôsob usmrcovania živočíchov bol v minulosti používaný poľovníkmi a napriek tomu, že bol pre svoju krutosť, nehumánnosť a neselektívnosť zakázaný a postavený mimo zákon, využíva sa nelegálne naďalej. Ako návnady sú používané uhynuté telá rôznych živočíchov, prípadne vajcia, úmyselne kontaminované jedom. Voľne rozmiestnené v krajine usmrtia každého živočícha, ktorý ich skonzumuje. Obeťami sa nestávajú len líšky, kuny, psy a mačky, ale čoraz častejšie aj vzácne a chránené dravé vtáky. Bohužiaľ, aj tie najvzácnejšie - orly kráľovské, orliaky morské, alebo sokoly rárohy, ktorých populácia na Slovensku dosahuje len niekoľko desiatok párov. Známe sú tiež prípady, kedy sa obeťou stalo domáce zviera.

Ako jed sa namiesto strychnínu a arzénu začal v roku 2005 intenzívnejšie používať insekticídny prípravok Furadan s účinnou zložkou karbofuran. Tento silný jed pôsobí na centrálnu nervovú sústavu a pri koncentrovaných dávkach spôsobuje smrť. V roku 2008 bol zakázaný predaj prostriedkov s obsahom karbofuranu a od januára 2009 platí tiež zákaz ich používania. 

Barbarstvo ľudí žiaľ nepozná hranice, ani morálne a ani štátne. S trávením dravých vtákov sa stretávame v Rakúsku, Maďarsku i v Českej republike. Na dnešnej tlačovej konferencii to potvrdili zástupcovia všetkých troch krajín – Christian Pichler z WWF Rakúsko, Zdeněk Vermouzek z českej organizácie ČSO a Marton Horváth z maďarskej organizácie MME/Birdlife. Prípady otráv majú stúpajúcu tendenciu. Spoločným menovateľom je vo všetkých prípadoch snaha o likvidáciu tzv. „škodnej zveri“. A všade hynú vzácne a ohrozené druhy dravcov – orly, orliaky, myšiaky, sokoly. V Českej republike nadobudlo používanie otrávených návnad také alarmujúce rozmery, že bola vyhlásená odmena na poskytnutie informácii vedúcich k odhaleniu páchateľa.

Na Slovensku sa za obdobie rokov 2002 až 2009 stalo obeťou otravy a zástrelu až 16 jedincov orla kráľovského, čo predstavuje približne 20 % celkovej slovenskej populácie. Toto číslo je alarmujúce a dokazuje reálne ohrozenie celej populácie tohto druhu na našom území. Šokujúci je fakt, že zistené prípady predstavujú iba špičku ľadovca, celkový počet usmrtených jedincov je omnoho vyšší. Ochrana dravcov na Slovensku, ktorá sa už vyše 35 rokov venuje výskumu a ochrane dravcov podala na každý zistený prípad používania otrávených návnad trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Kontaktované boli okamžite i miestne poľovné združenia a Slovenský poľovnícky zväz.

Na dnešnej tlačovej konferencii vystúpili zástupcovia ministerstva životného prostredia SR a ministerstva vnútra SR. Posledné dva nálezy hromadnej otravy pri Hurbanovej Vsi a Jaslovských Bohuniciach sú vážnym varovaním pre orgány ochrany prírody. Je preto nevyhnutné, aby zástupcovia štátnych orgánov zaujali efektívnejší prístup k riešeniu konkrétnych prípadov a prehĺbili spoluprácu pri realizácii preventívnych opatrení. Tragédia, kedy pri Jaslovských Bohuniciach ostalo na poli usmrtených 22 chránených dravcov, vrátane štyroch celosvetovo ohrozených sokolov rárohov, ich k tomu zaväzuje.

Hromadné masakrovanie vtákov na Slovensku pokračuje

Tlačová správa 20.3.2009

Mladý samec bol podľa stôp už niekoľko dní mŕtvy. Napriek tomu bolo možné určiť, že bol v dobrej kondícii a jeho smrť bola neprirodzená. Na nohe mal maďarský krúžok, ktorý prezradil, že samček bol pred dvoma rokmi ako mláďa krúžkovaný v hniezde pri maďarskom meste Hegyeshalom, asi 80 km vzdušnou čiarou od miesta nálezu jeho mŕtveho tela. Pokračovaním tragédie bol nález mŕtvej samičky sokola rároha – vtedy si totiž Jozef Chavko naplno uvedomil dôsledky tejto katastrofy. Na lokalite sa vytvoril nový pár tohto na Slovensku tak vzácneho dravca, obsadil hniezdnu búdku a chystal sa priviesť na svet svoje prvé mláďatká. “V tomto období už niektoré páry inkubujú svoje vajíčka, iné sú tesne pred znáškou. Samička už mohla sedieť na znáške a keď sa samec s potravou dlho nevracal, rozhodla sa na chvíľu opustiť hniezdo a nájsť si potravu sama. Je však možné aj to, že bola tesne pred znáškou a vajíčka mala ešte vo svojom tele.” – smutne konštatuje Jozef Chavko a informuje, že minulý rok hniezdilo na celom území Slovenska iba 28 párov tohto druhu.

Bohužiaľ, tieto šokujúce nálezy boli len začiatkom dlhého dňa plného nepríjemných prekvapení;  Jozef Chavko pokračoval v obhliadke lokality, ku ktorej sa pripojili aj privolaní príslušníci polície. Svoju smrť na lokalite našlo aj 16 myšiakov lesných, 1 myšiak severský a jeden sokol myšiar. Medzi telami dravcov boli na poli smrti rozhádzané telá mŕtvych mestských holubov a zajacov. „Podľa našich doterajších skúseností je možné tvrdiť, že holuby a zajace boli použité ako otrávené návnady, do ktorých páchateľ vpravil jed.“ – tvrdí Jozef Chavko. Všetkým nájdeným dravcom sa tak pravdepodobne stal osudným jed, ktorý neľútostný páchateľ nastražil v podobe niekoľkých desiatok návnad rozmiestnených na území približne 1 km2.

„O tom, že príčinou smrti bola otrava, svedčia aj kŕčovito zovreté pazúry obetí, ktoré zomierali pomaly v ukrutných bolestiach. Dnešný deň sa mi navždy vryje do pamäti. Monitoringu a ochrane sokola rároha sa venujem vyše tridsať rokov, no za ten čas si nepamätám udalosť, ktorá by ma v súvislosti s týmto druhom väčšmi zarmútila. Dospelého veku sa dožíva len asi 5 % všetkých mláďat sokola rároha. Tieto dva jedince dokázali prekonať všetky nástrahy a chystali sa začať spoločný život – páry sokola rároha sú stále.“ – dodáva bezradne Jozef Chavko a pokračuje: „Stále nemôžem uveriť, že sú ľudia schopní urobiť niečo také. S otravami sa stretávame veľmi často, ich obeťou sa už stali aj také vzácne druhy ako orol kráľovský, či orliak morský. Je mi veľmi ľúto, že sa do zoznamu obetí zaradil aj sokol rároh.“

Ochrana dravcov na Slovensku podala podnet na neznámeho páchateľa, ktorý sa dopustil spáchania trestného činu pytliactva, ako aj trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov. Vinníkovi hrozí trest odňatia slobody až na 8 rokov. Všetky usmrtené jedince boli odovzdané na ďalšie vyšetrenia. Vtáčia kriminalita má na Slovensku rôzne podoby – okrem vykladania otrávených návnad sú najčastejšie prípady zástrelov, vykrádania hniezd, či vykladania kovových sklápacích pascí.

Podobné problémy majú napríklad aj v Rakúsku či Maďarsku. Podľa ornitológa z maďarskej organizácie MME, Matyása Prommera, je táto udalosť skutočnou tragédiou pre populáciu sokola rároha. „Sme veľmi znepokojení nad rastúcim množstvom prípadov nezákonného usmrcovania chránených dravcov na Slovensku. Vtáky nepoznajú hranice, jedince z Maďarska sa často usadia na Slovensku a naopak, slovenské vtáky často nájdu nový domov v Maďarsku.“  Ochrana sokola rároha má významný medzinárodný rozmer, na záchranu tohto druhu prebieha od roku 2006 spoločný slovensko-maďarský projekt podporený Európskou komisiou.

  Foto 1 - Dva myšiaky a zajac  Foto 2 - Mŕtvoly pred policajnou stanicou
 Foto 3 -Myšiaky  Foto 4 - Návnada, holub


 Foto 5 - Rárohy, uhynutý pár 
 Foto 6 - Samec rároha, krúžok


 Foto 7 - Sokol rároh samec  Foto 8 - Sokol rároh samica


Sokol priletel na Slovensko až z Fínska

Tlačová správa 16.2.2009

 Minulý týždeň bola v obci Kameničná nájdená na smrť vyčerpaná samička sokola myšiara. Starostlivý nálezca, ktorým bol miestny obyvateľ, okamžite kontaktoval Obvodný úrad životného prostredia v Komárne a pracovníkov Štátnej ochrany prírody, Správy CHKO Dunajské Luhy.

Tí zabezpečili ošetrenie u veterinárneho lekára, ktorý na základe röntgenového vyšetrenia oznámil smutnú správu – sokol má komplikovanú zlomeninu pravého krídla a už nikdy nebude lietať. Krúžok na nohe nešťastného sokola prezradil, že pochádza z Fínska. „Osud samičky môže mať iba dva konce: buď strávi zvyšok života zavretá vo voliére rehabilitačnej stanice, alebo bude musieť byť utratená. Bohužiaľ, na Slovensku je systém starostlivosti o hendikepované živočíchy na nízkej úrovni.

Nedostatočné kapacity v rehabilitačných a chovných staniciach, spojené s nedostatkom finančných prostriedkov, spôsobujú veľké problémy pri zabezpečovaní odbornej starostlivosti o zranené a zmrzačené živočíchy.“ – hovorí Lucia Deutschová zo spoločnosti Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) a dodáva:  „Každoročne sa na Slovensku vyskytne niekoľko desiatok prípadov nálezov hendikepovaných jedincov, ktoré sú z dôvodu zranenia doživotne odkázané na život v zajatí a ľudskú starostlivosť. Spomedzi dravých vtákov patria medzi najčastejšie obete rôznych bariér v krajine, či nelegálnej ľudskej činnosti sokol myšiar a myšiak lesný.“

Sokola myšiara majú ľudia možnosť pozorovať v otvorenej krajine, kde ho spoznajú podľa typického spôsobu vyhľadávania potravy – sokol myšiar dokáže najobratnejšie a najvytrvalejšie spomedzi všetkých našich dravcov trepotať na jednom mieste vo vzduchu a striehnuť tak na svoju korisť.  Sedáva tiež na konštrukciách a drôtoch elektrických vedení, či na stromoch. Zvykol si tiež na ľudské obydlia, v ktorých okolí sa často vyskytuje, na hniezdenie dokonca využíva rôzne časti budov. Ľudia ho môžu vidieť napríklad aj medzi panelákmi.  Viac o sokolovi myšiarovi, ako i ďalších druhoch dravcov, sa môžete dozvedieť na internetovej stránke www.dravce.sk.

Ďalšie informácie poskytnú:

Jozef Lengyel, RPS, na tel. 0917 631 151 , 0917 631 151

Jozef Chavko, RPS, na tel. 0903 768 394 , 0903 768 394

Hostia zo severu sú na Slovensku prenasledovaní

 V zimnom období môžeme na nížinách pozorovať zvýšené množstvá niektorých druhov vtákov, ktoré sa tu koncentrujú niekedy v celých kŕdľoch z dôvodu vyhľadávania potravy. Nejedná sa pritom len o slovenské populácie, naše územie sa v tomto období stáva zimoviskom mnohých „návštevníkov zo severu“, ktorí k nám priletia prečkať nehostinné obdobie. Je smutné, že po tom, ako tieto vtáky preletia stovky kilometrov, sú zabité práve na Slovensku, čo na našu krajinu vrhá veľmi zlé svetlo.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd