Obsah čísla 8/2014 (1)

CONTENTS / OBSAH

VII. International Conference on the Conservation of the Eastern Imperial Eagle

2–5 October 2013, Bratislava, Slovakia

VII. Medzinárodná konferencia o ochrane orla královského

2.–5. október 201 3, Bratislava, Slovensko

 

Full papers / Články

 

Deutschová L, Guziová Z & Dravecký M: VII. International Conference on the Conservation of the Eastern Imperial Eagle, Bratislava, Slovakia, 2013 VII.

Medzinárodná konferencia o ochrane orla kráľovského, Bratislava, Slovensko, 2013

 

Chavko J, Deutschová L, Danko Š, Mihók J, Landsfeld B, Pavelka J, Šnírer L, Harvancík S, Dubravský A, Prešinský L & Galaš R: Status of the eastern imperial eagle population in Slovakia between 1977 and 2013

Stav populácie orla kráľovského na Slovensku v období 1977–201 3 

 

Demerdzhiev D, Dobrev D, Isfendiyaroglu S, Boev Z, Stoychev S, Terziev N & Spasov S: Distribution, abundance, breeding parameters, threats and prey preferences of the eastern imperial eagle (Aquila heliaca) in European Turkey

Rozšírenie, početnosť, hniezdne parametre, hrozby a potravné preferencie orla kráľovského (Aquila heliaca) v európskej časti Turecka 

 

Demerdzhiev D, Stoychev S, Dobrev D, Spasov S & Terziev N: Conservation measures undertaken to improve the population status of eastern imperial eagle (Aquila heliaca) in Bulgaria

Ochranárske opatrenia na zlepšenie stavu populácie orla kráľovského (Aquila heliaca) v Bulharsku 

 

Horal D: Status of the eastern imperial eagle (Aquila heliaca) in the Czech Republic – 2013 update, ringing results and new findings

Orol kráľovský (Aquila heliaca) v Českej republike – stav k roku 2013, výsledky krúžkovania a nové zistenia

 

Nemček V, Noga M & Dobrý M: Movements of imperial eagle Aquila heliaca juveniles and description ofmonitored areas in the border zone between Austria, Hungary and Slovakia

Pohyby mláďat orla kráľovského Aquila heliaca a opis sledovaných oblastí v prihraničnej oblasti medzi Rakúskom, Maďarskom a Slovenskom 

 

Stoychev S, Demerdzhiev D, Spasov S, Meyburg B-U & Dobrev D: Survival rate and mortality of juvenile and immature eastern imperial eagles (Aquila heliaca) from Bulgaria studied by satellite telemetry

Prežívanie a mortalita mladých a imaturných orlov kráľovských (Aquila heliaca) v Bulharsku na základe štúdia satelitnou telemetriou  

 

Abstracts / Abstrakty

 

Deutschová L & Guziová Z (eds): Abstracts of contributions presented in the VII. International Conference on the Conservation of the Eastern Imperial Eagle, Bratislava, Slovakia, 2013

Abstrakty príspevkov prezentovaných na VII. Medzinárodnej konferencii o ochrane orla kráľovského, Bratislava, Slovensko, 2013 

 

Chavko J, Deutschová L, Horváth M & Horal D: Status of the eastern imperial eagle in Visegrad Region

Stav orla kráľovského vo Višegrádskom regióne 

 

Fefelov I: Population of imperial eagle in the Baikal region: variability in different areas

Populácia orla kráľovského v Bajkalskom regióne: variabilita v rôznych oblastiach 

 

Gradev G, Zhelev P & Marin S: Identifying the home range of breeding pairs of eastern imperial eagle (Aquila heliaca heliaca) through radio-tracking in Bulgaria

Určenie domovského okrsku hniezdiacich párov orla kráľovského (Aquila heliaca heliaca) v Bulharsku pomocou rádiovej telemetrie 

 

Horváth M, Béres I, Juhász T, Kleszó A, Kovács A & Tavares J: Population surveys of eastern imperial eagles in Anatolia between 2009 and 2013

Prieskumy populácie orla kráľovského v Anatólii v období 2009 až 2013 

 

Horváth M, Fatér I, Firmánszky G, Juhász T, Klébert A, Pondrácz Á, Szelényi B & Váczi M: Status of the eastern imperial eagle in Hungary between 2009 and 2013

Stav orla kráľovského v Maďarsku v období 2009 až 2013 

 

Horváth M, Prommer M, Lotár Molnár I, Fatér I & Juhász T: Dispersal movements of immature eastern imperial eagles in Hungary between 2011 and 2013

Disperzné pohyby mladých orlov kráľovských v Maďarsku v rokoch 2011 až 2013 

 

Karyakin I, Bekmansurov R & Nikolenko E: Imperial eagle in Russia and Kazakhstan: monitoring results 2008–2013

Orol kráľovský v Rusku a v Kazachstane: výsledky monitoringu 2008–201 3 

 

Kovács A, Meyburg B-U, Meyburg C, Demeter I, Horváth M, Bagyura J & Fatér I: Satellite tracking of the eastern imperial eagle Aquila heliaca in Hungary between 2003 and 2009

Satelitná telemetria orla kráľovského Aquila heliaca v Maďarsku v období 2003 až 2009 

 

Landsfeld B & Pavelka J: Estimating the turnover rate of breeding eastern imperial eagles by visual identification of individuals

Odhad podielu výmien hniezdiacich orlov kráľovských pomocou vizuálnej identifikácie jedincov

 

Lisichanets E: Status of the imperial eagle Aquila heliaca in Macedonia between 2004 and 2013

Stav orla kráľovského Aquila heliaca v Macedónsku v období 2004 až 2013

 

Stojnić N: Imperial eagle (Aquila heliaca) in Serbia

Orol kráľovský (Aquila heliaca) v Srbsku 

 

Wichmann G: Fifteen years of conservation of the imperial eagle in Austria

Pätnásť rokov ochrany orla kráľovského v Rakúsku 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd