Obsah čísla 8/2014 (2)

Contents / Obsah

 

Chavko J, Slobodník R, Deutschová L, Lipták J, Mihók J, Obuch J & Nemček V: The saker falcon (Falco cherrug) population, diet and nest boxes in Slovakia: LIFE-project report 2011–2014

Populácia sokola rároha (Falco cherrug), potrava a hniezdne búdky na Slovensku: správa LIFE projektu za roky 2011 až 2014

 

Fidlóczky J, Bagyura J, Nagy K, Tóth P, Szitta T & Haraszthy L: Bird conservation on electric-power lines in Hungary: Nest boxes for saker falcon and avian protection against electrocutions. Projects' report

Ochrana vtáctva na elektrickom vedení v Maďarsku: Hniezdne búdky pre sokola rároha a ochrana vtákov pred usmrtenímelektrickým prúdom. Projektová správa


Nemček V, Chavko J & Deutschová L: Movement and wind turbines threat for the juvenile saker falcons (Falco cherrug) in SW Slovakia

Pohyb satelitne sledovaných juvenilov sokola rároha (Falco cherrug) na SZ Slovensku

 

Lőbbová D & Hapl E: Conservation of European ground squirrel (Mammalia: Rodentia) in Slovakia: Results of current reintroduction programme

Ochrana sysľa pasienkového (Mammalia: Rodentia) na Slovensku: Výsledky aktuálneho programu reštitúcie

 

Salim H, Mohd Noor H, Hamid NH, Omar D, Kasim A, MD Rawi CHS, Ahmad AH & Zainalabidin MR: Sub-lethal effects of the anticoagulant rodenticides bromadiolone and chlorophacinone on breeding performances of the barn owl (Tyto alba) in oil palm plantations

Subletálny vplyv antikoagulačných rodenticídov bromadiolonu a chlórofacinonu na hniezdnu úspešnosť plamienky driemavej(Tyto alba) na plantážach palmy olejovej

 

Pérez-García JM, Sellis U & Väli Ü: Winter ranging behaviour of a greater spotted eagle (Aquila clanga) in southeast Spain during four consecutive years

Zimné teritoriálne správanie orla hrubozobého (Aquila clanga) v juhovýchodnom Španielsku počas štyroch za sebounasledujúcich rokov

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd