nase sk dravce2

nase sk sovy2

Mapovanie lesných druhov sov v Harmaneckej doline  (CHVÚ Veľká Fatra)

10 Kuvicok vrabci Karol SotnarČíslo projektu: MČP: 563-2015-07

Hlavný riešiteľ: Ján Obuch

Suma požadovaná od RPS: 360 €

Termín a miesto realizácie projektu: január až október 2015, Harmanecká dolina a jej okolie

Predpokladané výstupy: Na Slovensku máme nedostatok poznatkov o distribúcií a denzite lesných druhov sov, takže je nemožné stanoviť spoľahlivý odhad hniezdnych párov na našom území. Len systematické, koordinované a dobre naplánované mapovanie vo vybraných orografických celkoch pohorí za pomoci štandardných metód nám môže priblížiť skutočný stav populácií lesných druhov sov. Cieľom projektu zistiť distribúciu, denzitu a habitatové preferencie jednotlivých druhov sov v Harmaneckej doline a jej okolí. Získané poznatky o ekologických nárokoch lesných druhov sov a stave ich životného prostredia nám umožnia ich efektívnejšiu ochranu. V rámci projektu sa budú mapovať lesné druhy sov kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), pôtik kapcavý (Aegolius funereus), sova obyčajná (Strix aluco) a sova dlhochvostá (Strix uralensis).

Výstupom projektu bude podchytenie skutočného stavu teritórií (hniezdnych párov) lesných druhov sov, ich distribúciu, denzitu a habitatové preferencie, ako sú druhová a veková štruktúra porastov, nadmorská výška, orientácia svahu, sklon svahu, atď. Tým zlepšiť a posunúť poznatky o lesných druhoch sov žijúcich v tejto oblasti za účelom ich lepšej ochrany.

 

Výsledky projektu:
V skúmanej oblasti sú z hľadiska hospodárenia najviac zastúpené hospodárske lesy, kde prebieha plánovaná ťažba. Najrozšírenejšími drevinami sú smrek, v menšej miere buk, ostatné dreviny sú primiešané, ako napr. borovica, smrekovec, javor, jarabina a iné.
Pred realizáciou projektu bol stav poznatkov o distribúcii a denzite lesných druhov sov v skúmanej doline nulový.
V roku 2015 sme v oblasti Harmaneckej doliny v čase od júla do októbra uskutočnili 10 návštev v nočných a v skorých ranných hodinách. Modifikácia pásovej a bodovej metódy spočívala v prechádzaní autom po zvážniciach s krátkymi prestávkami, kedy sa mapovalo chôdzou. Niektoré naše pochôdzky boli dlhé aj 10 km.

Zaznamenali sme 31 teritórií, z toho:
- 14 jedincov - druh sova obyčajná (Strix aluco),
- 13 jedincov - druh kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum),
- 2 jedince - druh sova dlhochvostá (Strix uralensis),
- 2 jedince – druh pôtik kapcavý (Aegolius funereus).
V tomto roku mali sovy nedostatok potravy, keďže nastala regresia drobných lesných cicavcov. Zmapovali sme územie o rozlohe 30 km² lesného pôdneho fondu.

Fotogaléria:

Obr. 1: Sčítanie sov v okolí Harmanca

Mapovaniesov Harmaneckad w1

Copyright © 2015. All Rights Reserved.