nase sk dravce2

nase sk sovy2

MČP RPS 2018

Malé členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít členov organizácie, zameraných na ochranu dravých vtákov a sov vo voľnej prírode. Hlavným partnerom je Západoslovenská energetika, a.s., predovšetkým v rámci programu 3D od ZSE.

V roku 2018 sa o podporu uchádzalo 10 projektov. Výbor RPS odsúhlasil schválenie všetkých projektov, vzhľadom na ich vysokú kvalitu a na to, že celková alokácia nebola prekročená.

Blahoželáme všetkým riešiteľom, prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.

Monitoring hniezdnej populácie haje červenej na severovýchodnom Slovensku – II. etapa

haja cervena Vojto Szucs Cieľom projektu je zistiť aktuálny stav početnosti a hustoty hniezdnej populácie haje červenej v skúmanom území a sledovať priebeh hniezdenia zistených párov haje červenej. V projekte chceme identifikovať hrozby zo strany hospodárskej a nelegálnej činnosti človeka na obsadených hniezdnych lokalitách a zabezpečiť ochranu hniezdnych biotopov a priebehu hniezdenia jednotlivých párov na obsadených hniezdnych lokalitách.

Čítať ďalej...

Ochrana kaní popolavých v obilí

Posledne mlada lieta Noga Primárnym cieľom tohto projektu je záchrana hniezd kaní popolavých v poľnohospodárskych kultúrach,odhadom je počet zachránených hniezd 1 až 4.

Dôležitým cieľom projektu bude komunikácia s poľnohospodárskymi subjektami a spropagovanie témy ochrany kaní popolavých,výstupom projektu bude aj zvýšenie povedomia verejnosti.

Čítať ďalej...

Výstava „Vysoko na krídlach – čo vieme o orlovi krikľavom“ - spoluorganizácia výstavy

Orol kriklavy Ziak Výstava priblíži poznatky zo života orlov krikľavých, ich výskum, potravu, migráciu a potrebu ochrany dravcov. Zároveň bude propagovať Ochranu dravcov na Slovensku ako organizáciu, ktorá má v svojej hlavnej náplni "pomáhať a chrániť" dravé vtáky a sovy.

Čítať ďalej...

Mapovanie lesných sov v Malých a Bielych Karpatoch

Potik kapcavy Ziak V roku 2018 si kladieme za cieľ v obidvoch pohoriach (Malé Karpaty, Biele Karpaty) vykonať najmenej po 2 návštevy smerované do južnej, strednej a severnej časti Malých resp. Bielych Karpát, teda spolu min. 12 návštev. Návštevy budú robené v období najvyššej hlasovej aktivity sov: v čase jarného toku (marec – máj) a v čase jesenného toku (september – október). Na základe výsledkov tohto úvodného monitoringu v roku 2018 budeme v nasledujúcich rokoch smerovať ďalšie monitorovacie úsilie v obidvoch pohoriach do tých oblastí, kde sa nám podarí výskyt týchto druhov potvrdiť.

Čítať ďalej...

Je sokol myšiar verný svojmu rodisku (IV)

Sokol myšiar pustovka 25.01.2018 Cieľom projektu je identifikovať hniezdnu populáciu sokola myšiara v sledovanom území so zameraním na jedince, ktoré boli v predchádzajúcom období označené (najmä farebným krúžkom). Následne chceme určiť, či sa do reprodukcie (sexuálne) resp. hniezdneho procesu (ako helperi) zapájajú mláďatá z predchádzajúcich rokov. Okrem toho budú aj v tejto hniezdnej sezóne zbierané dáta z hniezdnej biológie a fenológie druhu (načasovanie hniezdenia).

Čítať ďalej...

Copyright © 2015. All Rights Reserved.