Členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít našich členov. Ich cieľom je praktická ochrana dravých vtákov a sov vo voľnej prírode, výskum, či vzdelávanie. Hlavným partnerom, ktorý finančne podporil realizáciu projekto, je Nadácia ZSE v rámci programu 3D od ZSE. V roku 2024 bolo schválených 11 projektov.

Akustický monitoring výrika lesného (Otus scops) a kuvika obyčajného (Athene noctua) v NP Muránska planina a jeho okolí

Cieľom projektu je zmapovať výskyt výrika lesného a kuvika obyčajného v území NP Muránska planina a jeho okolí.

Monitoring a ochrana plamienky a kuvika na západnom Slovensku

Cieľom projektu je zlepšenie úkrytových a hniezdnych možností pre cieľové druhy a rozšírenie poznatkov o ich súčasnom rozšírení, biotopových preferenciách, hniezdení a migrácii v regióne západného Slovenska.

Monitoring orla kráľovského vo Východoslovenskej nížine

Cieľom projektu je monitoring hniezdnej populácie orla kráľovského vo Východoslovenskej nížine.

Zisťovanie druhového zloženia a početnosti dravých vtákov a sov na základe inštalácie hniezdnych búdok vo vybraných katastroch obcí prešovského okresu

Cieľom projektu je zistenie aktuálnej druhovej skladby a početnosti dravých vtákov a sov v severnej časti okresu Prešov.

Kvantitatívne hodnotenie využívania prvkov biologickej ochrany

Cieľom projektu je v priebehu sledovaného obdobia zaznamenať sezónne využívanie každého zo 108 inštalovaných T-éčiek.

Mapovanie zimovísk myšiarok ušatých 2024

Cieľom projektu je zozbieranie aktuálnych údajov o lokalizácii zimovísk a počte zimujúcich myšiarok.

Monitoring a ochrana plamienky driemavej na východnom Slovensku

Cieľom projektu je vytvorenie nových hniezdnych možností pre plamienku driemavú v oblasti východného Slovenska.

Mapovanie rozšírenia kuvička vrabčieho a pôtika kapcavého v Malých Karpatoch

Cieľom projektu je monitoring potenciálnych hniezdnych lokalít kuvička vrabčieho a pôtika kapcavého vo vybraných dolinách Malých Karpát.

Monitoring a hniezdna podpora výrika lesného (Otus scops) na západnom Slovensku

Cieľom projektu zistiť počet hniezdnych párov výrika lesného v sledovanom území a rozšíriť tak poznatky o jeho populácii na Slovensku.

Monitoring populácie orla kráľovského

Cieľom projektu je aktualizácia údajov o hniezdení orla kráľovského na západe Slovenska.

Mláďa sokola myšiara v búdke (foto: T. Veselovský)

Zachovanie a zlepšenie hniezdnych podmienok pre sokola myšiara (Falco tinnunculus) na Hornej Nitre

Cieľom projektu je revízia stavu búdok pre sokola myšiara spojená s ich následnou údržbou.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu