Mapovanie lesných druhov sov v Žarnovickej doline  (CHVÚ Veľká Fatra)

11 Potik kapcavy Karol SotnarČíslo projektu: MČP: 563-2015-10

Hlavný riešiteľ: Karol Šotnár

Suma požadovaná od RPS: 360 €

Termín a miesto realizácie projektu: január až október 2015, Žarnovická dolina a jej okolie

Predpokladané výstupy: Na Slovensku máme nedostatok poznatkov o distribúcií a denzite lesných druhov sov, takže je nemožné stanoviť spoľahlivý odhad hniezdnych párov na našom území. Len systematické, koordinované a dobre naplánované mapovanie vo vybraných orografických celkoch pohorí za pomoci štandardných metód nám môže priblížiť skutočný stav populácií lesných druhov sov. Cieľom projektu zistiť distribúciu, denzitu a habitatové preferencie jednotlivých druhov sov v Žarnovickej doline a jej okolí. Získané poznatky o ekologických nárokoch lesných druhov sov a stave ich životného prostredia nám umožnia ich efektívnejšiu ochranu. V rámci projektu sa budú mapovať lesné druhy sov kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), pôtik kapcavý (Aegolius funereus), sova obyčajná (Strix aluco) a sova dlhochvostá (Strix uralensis).

Výstupom projektu bude podchytenie skutočného stavu teritórií (hniezdnych párov) lesných druhov sov, ich distribúciu, denzitu a habitatové preferencie, ako sú druhová a veková štruktúra porastov, nadmorská výška, orientácia svahu, sklon svahu, atď. Tým zlepšiť a posunúť poznatky o lesných druhoch sov žijúcich v tejto oblasti za účelom ich lepšej ochrany.

 

Výsledky projektu:
V skúmanej oblasti sú z hľadiska hospodárenia najviac zastúpené hospodárske lesy, kde prebieha plánovaná ťažba. Najrozšírenejšími drevinami sú smrek, v menšej miere buk, ostatné dreviny sú primiešané, ako napr. borovica, smrekovec, javor, jarabina a iné.
Pred realizáciou projektu bol stav poznatkov o distribúcii a denzite lesných druhov sov v skúmaných dolinách nulový.
V roku 2015 sme v čase od júla do októbra uskutočnili 7 návštev v nočných a v skorých ranných hodinách v oblasti Žarnovickej doliny a v oblasti pod Flochovou. Modifikácia pásovej a bodovej metódy spočívala v prechádzaní autom po zvážniciach s krátkymi prestávkami, kedy sa mapovalo chôdzou. Niektoré naše pochôdzky boli dlhé aj 10 km.

Zaznamenali sme 8 teritórií, z toho:
- 4 jedince - druh kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum),
- 4 jedince - druh sova obyčajná (Strix aluco).
V tomto roku mali sovy nedostatok potravy, keďže nastala regresia drobných lesných cicavcov.
Absenciu sovy dlhochvostej a pôtika kapcavého pripisujeme malému počtu návštev ,ako aj nepriaznivému počasiu počas mapovania a mladému smrekovému porastu, ktorý bol zastúpený na väčšine územia Žarnovickej doliny. Zmapovali sme územie o rozlohe 30 km² lesného pôdneho fondu.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd