nase sk dravce2

nase sk sovy2

Monitoring hniezdneho výskytu kane popolavej vo vybraných územiach okresov Topoľčany, Hlohovec a Nitra, ako aj monitoring populácie kane močiarnej hniezdiacej v poľných biotopoch.

09 Kana mociarna Stanislav HarvancikČíslo projektu: MČP: 563-2015-04

Hlavný riešiteľ: Branislav Matejovič

Suma požadovaná od RPS: 290 €

Termín a miesto realizácie projektu: apríl – august 2015, vybrané lokality Ponitria v okresoch Topoľčany, Hlohovec a Nitra

Predpokladané výstupy: Problémom hniezdenia kane popolavej na Slovensku je jej hniezdna mikropopulácia viažúca sa na hniezdne biotopy, ktoré sú intenzívne využívané poľnohospodárskym obrábaním a využívaním. Z toho dôvodu je potrebný aktívny manažment v ochrane hniezdneho biotopu v prípade, ak je takéto hniezdisko dohľadané. S touto aktivitou súvisí aj monitoring prípadného hniezdneho výskytu kane močiarnej hniezdiacej v obilí, nakoľko tento fenomén zmeny hniezdneho správania sa u tohto druhu v poslednom období vyskytuje častejšie. V projekte sa uskutoční viacnásobný monitoring vybraných území s osevom najmä jačmeňa, pšenice, lucerny, prípadne repky. V prípade zisteného hniezdenia sa urobí ochranársky manažment lokality.  

Copyright © 2015. All Rights Reserved.