nase sk dravce2

nase sk sovy2

Praktická ochrana hniezdnych lokalít a monitoring sokola sťahovavého (Falco peregrinus) v Malých Karpatoch

02 Sokol stahovavy fotopasca Jozef ChavkoČíslo projektu: MČP: 563-2015-08

Hlavný riešiteľ: Viktor Prachár

Suma požadovaná od RPS: 335 €

Termín a miesto realizácie projektu: február až júl 2015, vybrané lokality v CHKO Malé Karpaty

Predpokladané výstupy: Projekt sa bude zaoberať zabezpečovaním podmienok pokoja na vybraných hniezdnych lokalitách sokola sťahovavého v Malých Karpatoch. V prípade prítomnosti hniezda v blízkosti turistického chodníka alebo vyhliadkového bodu sa v rámci projektu zabezpečí jeho stráženie alebo intenzívnejšie sledovanie počas dní s predpokladaným nárastom návštevnosti. K ďalším aktivitám patrí aj eliminácia všetkých negatívne pôsobiacich vplyvov na úspešnosť hniezdenia v blízkosti hniezda - napríklad ťažba dreva a jeho odvoz v blízkosti skalných stien počas začiatku hniezdenia, odstraňovanie táborísk, zamedzovanie prístupu k hniezdnym skalám a usmernenie športovo – rekreačných aktivít (horolezectvo, paragliding) a komunikácia s návštevníkmi územia. Výstupom projektu bude aj monitoring úspešnosti hniezdenia, sledovanie vylietania mláďat, medzidruhové vzťahy, lokalizácia oddychových stanovíšť mimo hniezdnych lokalít. 


Priebežná správa z realizácie projektu


Spolu s Ľubošom Homolom sme nainštalovali nové zákazové tabule a piktogramy na území NPR Roštún na vopred určené miesta - yýstup na Malý Roštún (prístupový chodník), Čertova dolina a prístupový chodník na Čertové skaly (5.stupeň ochrany). Počas minulých rokov sme tabule osádzali na agátové koly a na buky vo výške cca okolo dvoch metrov. Po minulé roky sme na hniezdnych lokalitách sokolov sťahovavých investovali veľa energie do označovania zakázaných činností, žiaľ všetko značenie, ktoré sme nainštalovali, bolo zničené a odstránené, s výnimkou PR Čierna skala.

Často krát sme nachádzali poohýbané tabule, komplet vytiahnuté koly zo zeme, prelomené drevené závory a pod. Tohto roku sme nič nenechali na náhodu a strategicky, tak aby tabule vydržali do budúcnosti, sme ich museli osadiť rebríkom až do výšky vyše troch metrov, aby ich bolo do diaľky dobre vidieť. Podstatné je to, aby NPR Roštún čo najdlhšie spĺňala svoju funkciu a aby hlavne napomáhala k zabezpečovania pokoja na hniezdnych lokalitách sokola sťahovavého.

Výsledky projektu:

Hlavným cieľom projektu bola priama ochrana hniezdnych lokalít sokola sťahovavého na území pohoria Malé Karpaty a zabezpečenie pokoja na hniezdnych lokalitách a v ich okolí počas hniezdenia. Pred realizáciou projektu sme zhodnotili najviac atakované lokality zo strany antropogénnych faktorov, kde aj napriek piatemu stupňu ochrany neboli rešpektované zákazy vyplývajúce zo zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny.
Od 15.2 do 31.3 bola koncentrovaná pozornosť v rámci monitoringu sokola sťahovavého na celé územie pohoria Malé Karpaty, s cieľom skontrolovať všetky známe evidované hniezdiská, ako aj preveriť perspektívne lokality pre výskyt a hniezdenie druhu v budúcnosti. Prítomnosť nových párov sokola sťahovavého sme zaznamenali na 3 nových lokalitách. Inštaláciou oznámení o zakázaných činnostiach na tabuliach pravidelnou kontrolnou činnosťou a realizáciou strážnej služby počas víkendov a voľných dní sa podarilo zabezpečiť a docieliť úspešne vyhniezdenie páru na jednej lokalite. Na túto lokalitu sme nainštalovali fotopascu s cieľom presne zmonitorovať návštevnosť priestoru nad hniezdom, ako aj zamedziť vyrušovaniu, prípadne zdokumentovať rušenie zo strany človeka počas inkubačnej doby a obdobia výchovy mláďat. Na dokumentácií nebola nájdená žiadna návštevnosť blízkeho okolia hniezda zo strany človeka.
Počas priamej kontroly hniezdnych lokalít a ich okolia, pokiaľ sa nachádzali v NPR alebo PR, sme informovali návštevníkoch o podmienkach ochrany a pohybu v týchto územiach. Počas vyvíjania iniciatívy a komunikácie s návštevníkmi územia sa nám podarilo zvýšiť ich záujem o územie. kde sa pohybujú, ako aj obozretnosť vzhľadom na nainštalované upozornenia. V rámci monitoringu sokola sťahovavého na území Malých Karpát bola koncentrovaná pozornosť aj na ďalšie druhy, ktoré sa vyskytovali v blízkosti skalných stien. Po vyhniezdení párov sme zhodnotili návštevnosť ľudí na jednotlivých lokalitách a negatívne vplyvy na jednotlivé hniezdne páry. Vďaka intenzívnej prítomnosti stráže prírody v prírodných rezerváciách sa naučili mnohí návštevníci akceptovať zákazy vyplývajúce zo zákona o ochrane prírody a krajiny a podstatu ochrany týchto území.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.