Mapovanie sov pre potreby Atlasu vtákov Bratislavy

VI. foto Jozef Chavko Hlavný riešiteľ: Vladimír Nemček

Príspevok od RPS: 170 eur

Miesto realizácie projektu: Malé Karpaty - oblasť mesta Bratislava

Aktivity a výstupy:

1. akustický monitoring min. 5 plôch (2x2 km) - pomocou diktafónov realizovať celonočné nahrávanie po dve noci

 

2. analýza nahrávok z diktafónov - pomocou programu Audacity analyzovať nahrávky
Na monitoring sa použijú už vlastnené diktafóny, budú rozmiestnené po 4 v rámci štvorcov 2x2 km tak aby sa pokryl celý štvorec. Budú nahrávané 1-2 noci, v období marec máj a august-október. Nahrávanie bude realizované počas nocí s rýchlosťou vetra menej ako 4 m/s, bez trvalých zrážok. Štvorce sú pomocou GIS v súlade so sieťou štvorcov 10x10 km použitej pre pripravovaný Atlas rozšírenia vtákov SR. Následne budú nahrávky analyzované za účelom zistenia teritórií sov, teritóriá budú určené na základe teritoriálnych hlasov. Jednotlivé jedince budú určené pomocou audiovizuálnych charakteristík v hlase a pomocou dvojitých registrácií jedincov.

Dáta budú použité pre potreby pripravovaného Atlasu vtákov Bratislavy - získanie údajov pre nemonitorované lokality.

  • 1 prednáška – konferencia Zoológia 2016
  • 1 - populárny článok na web stránku www.dravce.sk
  • 120 záznamov v databáze Aves
  • 1 článok do Dravce a sovy

Foto: Jozef Chavko


Výsledky projektu


Pred realizáciou projektu neboli údaje o sovách z oblasti Malých Karpát v katastrálnom území Bratislavy k dispozícii. V databáze AVES sa nachádzali údaje o výskyte sov z východných svahov nad Račou a Novým mestom a niekoľko nesystematických údajov. Získanie údajov o počte teritórií bolo potrebné získať aj z ďalšieho územia pre potreby Atlasu mesta Bratislava.

Ciele sa podarilo naplniť - zistiť počet teritórií sov na 5 štvorcoch (2x2 km) a zistiť druhové zloženie sov. Systematickým prístupom bolo zmapovaných 5 štvorcov 2x2 km - celkovo 20 km2. Boli doplnené informácie o sovách do databázy, následne je možné z nich odvodiť celkovú veľkosť populácie v lesnatých oblastiach Malých Karpát. Okrem sovy obyčajnej neboli počas mapovania zaznamenané iné druhy nachádzajúce sa v území Malých Karpát, medzi ktoré patrí výr skalný či myšiarka ušatá. Daná oblasť zrejme nie je optimálnym biotopom pre sovy využívajúce na lov skôr otvorené priestranstvá. Výsledky boli prezentované na členskej schôdzi Ochrany dravcov na Slovensku, taktiež bol uverejnený článok o sovách Bratislavy - so zaujímavými informáciami pre obyvateľov (môžete si ho prečítať tu). Výsledky projektu boli uverejnené aj v časopise Dravce a sovy.


Celkovo bolo zaznamenaných 14 teritórií sov, z toho v štvorcoch 12. Zvyšné dve teritória sa nachádzali za hranicami mapovaného územia. Zo záznamov boli vyhotovené tiež krátke nahrávky hlasov niektorých sov.
Po zmapovaní štvorcov boli tiež navštívené lokality pri rieke Morava za účelom potvrdiť výskyt sov v oblasti. Sovy tu počas návštevy neboli zaznamenané, ich prítomnosť bola potvrdená až neskôr.
Celkovo bolo vložených do databázy AVES 15 záznamov sovy obyčajnej a 146 záznamov ostatných druhov.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd