Monitoring orla krikľavého (Clanga pomarina) na Hornom Spiši

VII. foto Dominik Schneider Hlavný riešiteľ: Josef Vrána

Príspevok od RPS: 324 eur

Miesto realizácie projektu: Horný Spiš

Aktivity a výstupy:

Plánované aktivity (čo sa bude realizovať)

1) zaměření hnízdních okrsků jednotlivých párů

 

2) kontrola značení pozorovaných ptáků

3) částečné zpracování historických dat

4) sběr faunistických pozorování

Spôsob realizácie (ako sa bude aktivita/aktivity realizovať)

1) zhotovení mapových podkladů dřívějších hnízdišť z let 1988 až 2005; výběr pozorovacích bodů v krajině; mapování z bodů během dvou expedičních akcí (2x 4 dny, 1 dílčí kvadrát / 1 den) a záznam zjištěných nálezů; předmětem realizace není přímé vyhledávání hnízd

2) vizuelní kontrola pozorovaných ptáků výkonou optikou a případná dokumentace

3) přepis dat z textové podoby v zápisnících a z textových souborů do použitelného formátu

4) souběžná realizace při vizuelních pozorováních

Sledovaných bude približne 25 lokalít na ploche 250 km2. Výstupom bude aj článok v časopise Dravce a sovy a prezentácia výsledkov na členskej schôdzi RPS.

Foto: Dominik Schneider


Výsledky projektu


Orel křiklavý (Clanga pomarina) byl v oblasti Horního Spiše pravidelně monitorovaným druhem v letech 1988 až 2005. Z tohoto období existují poměrně dobré znalosti o početnosti hnízdní populace a o rozmístění jednotlivých hnízdních okrsků. Cílem mapování v roce 2016 bylo zjistit, zda došlo i v této části Slovenska k poklesu hnízdní populace, jak je uváděno v literatuře.
Šetřením bylo zjištěno, že situace orla křiklavého v předmětném území je stabilní, ale že došlo ke změnám v distribuci párů v souvislosti s obsazením oblasti orlem skalním. V krajině nejsou instalovány žádné technologické nástrahy v podobě nových vedení VN nebo větrných elektráren. V devadesátých letech minulého století jsme zde evidovali 17 hnízdních okrsků, ale tento stav byl patrně podhodnocen nedostatečným monitoringem v okolí Spišské Staré Vsi. V roce 2016 jsme zjistili taktéž 17 hnízdních okrsků.


Během mapování v letošním roce bylo získáno celkem 321 faunistických pozorování dravých ptáků. Orel křiklavý byl nejčastěji pozorovaným dravcem se 134 záznamy (41,7%), dále to byla káně lesní se 105 záznamy (32,7%), poštolka obecná s 31 záznamem (9,7%) a na čtvrtém místě orel skalní s 26 záznamy (8,1%). Z dalších druhů dravců byli pozorováni včelojed lesní, krahujec obecný, moták pochop, ostříž lesní, moták lužní, jestřáb lesní a sokol stěhovavý. Naopak za celou dobu sledování nebyl v oblasti zjištěn výskyt luňáka červeného.


Do roku 2004 bylo ve sledované oblasti a v jejím širším okolí označeno celkem 234 mláďat orlů křiklavých, z toho 74 jedinců mělo ještě doplňkové barevné značení. Během letošního mapování jsme žádného orla s kroužkem nezjistili.
Rok 2016 byl prvním rokem nového mapování a pro přesnější obraz o zdejší populaci je třeba ve sledování orlů křiklavých v regionu Horního Spiše pokračovat i v následující sezóně 2017. Již nyní ale můžeme říci, že na Spišské Maguře nedošlo k výraznému poklesu hnízdní populace orlů křiklavých a že početnost je obdobná jako na konci minulého století.

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd